Етичен кодекс на образователната общност

ДЕТСКА ГРАДИНА „ СНЕЖАНКА“

5500, гр.Ловеч, кв. „ Здравец“, тел:0877705774

ЕТИЧЕН КОДЕКС ОБЩННОСТТА

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ВЪВЕДЕНИЕ
 2. НОРМАТИВНА ОСНОВА
 3. РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
 4. РАЗДЕЛ ВТОРИ. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ОБЩНОСТТА
  1. Глава I Педагогически специалисти и служители в детската градина
  2. Глава II Подкрепа за личностно развитие на децата
  3. Глава III Педагогически съвет
  4. Глава IV Обществен съвет
  5. Глава V Родители
 5. РАЗДЕЛ ТРЕТИ. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО
 6. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ
 7. РАЗДЕЛ ПЕТИ. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО
 8. РАЗДЕЛ ШЕСТИ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
 9. РАЗДЕЛ СЕДМИ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
 10. РАЗДЕЛ ОСМИ. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
 11. РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на ДГ „ Снежанка“ е в съответствие с изискванията на чл. 269, ал. 1, т.11 от ЗПУО, Конвенцията на ООН за правата на детето, Европейската харта за правата на човека, Конституцията на РБ, Закона за защита правата на детето, Стандарта за приобщаващо образование. Етичният кодекс има за цел:

 1. Да утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
 2. Да укрепи авторитета на учителите и общественото доверие към детската градина като институция.
 3. Да подпомага работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика. 4. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.
 1. Да регламентира етичните норми на поведение в колектива и така да създаде оптимални условия за работата в детската.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Етичният кодекс на ДГ «Снежанка », гр. Ловеч, е създаден на основание Чл. 175. (1) от ЗПУО и е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и училищното образование:

 1. Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на училищно образование;
 2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности;
 3. Равен достъп до качествено образование;
 4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучение и образование;
 5. Хуманизъм и толерантност.

Чл.1.(2) Етичният кодекс е приет от педагогическия и обществения  съвет.

Чл.1.(3) Етичният кодекс е публикуван на интернет страницата на градината.

Чл.2. Етичният кодекс има за цел:

 1. Да повиши общественото доверие в морала и професионализма на работещите в детската градина и да издигне нейния престиж.
 2. Да предотврати възникването на конфликти в човешките взаимоотношения и да осигури хармонична атмосфера на работната среда в детската градина.
 3. Да съдейства за придобиването на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие.
 4. Да подпомогне формирането на толерантност към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин и към хората с увреждания.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ОБЩНОСТТА

Глава първа.

Педагогически специалисти и служители в детската градина.

Чл.3.(1) Педагогическите специалисти изпълняват своите функции, като се ръководят от основни ценности и принципи на ЗПУО, националните и европейски нормативни актове за защита правата на детето и защита правата на човека.

(2) При изпълнение на служебните си задължения се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

Чл.4.(1) Всички работници и служители в ДГ „Снежанка“ са длъжни:

 1. Да спазват принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.
 2. Да съдействат за провеждането на държавната политика, основаваща се на принципите на правовата държава.
 3. Да осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в институцията.
 4. Да извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно и да се стремят към непрекъснато подобряване на работата си в интерес на децата.
 5. Да не накърняват престижа на детската градина не само при изпълнение на служебните задължения, но и в своя обществен и личен живот.

Чл.4.(2) Педагогическите специалсити са длъжни:

 1. Да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
 2. Да разбират и уважават индивидуалността на всяко дете.
 3. Да се съобразяват със специфичната уязвимост на всяко дете.

4 Да създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на децата.

 1. Да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
 2. Да осигуряват на децата с увреждания равни възможности за достъп до образование и адекватни грижи в зависимост от потребностите им.
 3. Да не участват в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
 4. Да не участват в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.
 5. Да познават симптомите на насилие над дете - физическо, сексуално, вербално, емоционално.
 6. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажат пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
 7. Когато му станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на дете, имат моралната и законова отговорност да информират органите по закрила на детето и ръководството на детската градина.

Чл.5. На всички деца е гарантирано правото:

 1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда.
 2. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес..
 3. Да получават библиотечно-информационно обслужване.
 4. Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си.
 5. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие от всички педагогически специалисти.
 6. Да бъдат равнопоставени независимо от раса, вяра, националност, убеждения, пол, социален статус, както и свободно да изразяват мнение.
 7. Да получават закрила за нормалното си физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
 8. Да участват в проекти и програми, предложени от детската градина.

.

Глава втора

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Чл.6. ДГ „ Снежанка“ осигурява подкрепа за личностно развитие на децата   съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги, подчинена на разпоредбите на Чл. 174. от ЗПУО.

Чл.7. Подкрепата за личностното развитие на децата е обща и допълнителна и е уредена в ЗПУО, Стандарта за приобщаващо образование.

 

Чл.8. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с деца  с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи.

Чл.9. Общата подкрепа се осигурява за всички деца.

Чл.10. Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина.

Чл.11. Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено дете  по чл. 187, ал. 2.

Чл.12. Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина:

 1. Идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване.
 2. Извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика.
 3. Изготвя и реализира план за подкрепа.
 4. Извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай.
 5. Изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл.13.(1) ДГ „ Снежанка“ самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:

 1. Развитие на  общността.
 2. Изграждане на позитивен организационен климат.

Чл.13.(2) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.

Чл. 13.(3) При работата с децата в детската градина, педагогическите специалисти основават дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

Чл. 13.(4) При работата с децата педагогическите специалисти основават дейността си на принципа на превенцията и ранното оценяване на риска от трудностите, заложени в Програмата за Превенция на ранното напускане на училище

И ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Чл.13.(5) Тези мерки се прилагат към всички деца в обща занималня по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, с който всички педагогически специалисти са длъжни да се запознаят и прилагат в работата си.

Глава трета

Педагогически съвет

Чл.14. Функциите на педагогическия съвет при приемането на вътрешни нормативни актове, свързани с дейности за осигуряване на позитивен организационен климат и подкрепа на  общността, са разписани в чл. 263 от ЗПУО и е необходимо да бъдат прилагани чрез:

 1. Предприемане на мерките за превенция за възникване на конфликти и превантивни дейности за осигуряване на позитивен организационен климат и подкрепа на  общността.
 2. Изграждане на стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране.
 3. Правилник за дейността на детската градина.
 4. (а) Изграждане на постоянно действащи комисии.
 5. (6) Етичната комисия работи с държавните образователни стандарти: за управление на качеството в институциите; за приобщаващото образование; за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; за организацията на дейностите в  образованието на децата.
 6. (в) Комисията по противодействие на  тормоза и превенция на агресията и насилието работи със стандартите за приобщаващото образование; за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; за организацията на дейностите в образованието на децата.
 7. (г) Комисията по качество работи с всички страндарти по чл. 22 от ЗПУО.
 8. (д) Групата по условията на труд работи със стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.
 9. Педагогическият съвет приема годишен план за дейността на детската градина, който включва конкретните дейности за постигане на стратегическите цели, програма за превенция на ранното напускане на училище, програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 10. Педагогическият съвет предлага на директора и прави предложения за награждаване на деца и служители и за налагане на съответните санкции в предвидените в закона случаи; участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на общността; периодично проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от децата и предлага съвместни мерки с цел подобряване на образователните резултати.

Глава четвърта

Обществен съвет

Чл.15. (1) На основание чл. 265 от ЗПУО се създава обществен съвет, който е орган за подпомагане на развитието на градината и за граждански контрол на управлението и.

Чл.15. (2) Общественият съвет в детската градина: одобрява стратегията за развитие на градината и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й; участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на учебни помагала; предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията; участва в създаването и приемането на етичен кодекс на общността.

При неодобрение от обществения съвет на актовете, те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

Глава пета

Родители

Чл.16 (1) Родителите имат следните права, свързани с етиката в отношенията с работещите в детската градина:

да получават информация за успехите и развитието на децата си, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;

да се срещат с ръководството на детската градина, с  учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на децата;

да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина;

да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на градината и на центъра за подкрепа за личностното развитие.

Чл.17. (1) Родителите имат следните задължения, свързани с етичните правила в  детската градина:

да осигуряват редовното присъствие на детето в детската градина, като уведомяват своевременно,  в случаите на отсъствие на детето;

редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в средата, успеха и развитието им в образованието и спазването на  правилата в детската градина;

да спазват правилника за дейността на градината и да съдействат за спазването му.

да участват в процеса на изграждане на навици за обучение като част от изграждането на умения за учене през целия живот;.

да участват в родителските срещи;

да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

Чл.17.(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Чл. 18. Първостепенна отговорност на работещите в детската градина е да подпомагат семейството при възпитанието на децата.

Чл.19. Да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл. 20. Да уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл. 21. Да информират семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо да го включва във вземането на такива решения.

Чл. 22. Да зачитат правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето, за оказаната му обща и допълнителна подкрепа.

Чл. 23. Да информират родителите за изследователските проекти, включващи техните деца, и да им се дава възможност да упражняват правото си да откажат участието.

Чл. 24. Да не използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване и да не влизат в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата с детето.

Чл. 25. Да осигуряват конфиденциалност на информация и да зачитат правото на семейството на личен живот, с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи и в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл. 26. Да спазват правилата за поверителност на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето да става само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 27. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, да работят открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнат всички страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържат от вземане страна в конфликта.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

Чл. 28.(1) В отношенията с колегите си учителят/служителят проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

(2) Уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

Чл. 29. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на председателя на етичната комисия.

Чл.30. Със своето лично поведение и чувство за отговорност учителят/служителят трябва да дава пример, а служителите на ръководни длъжности - и по отношение на подчинените си.

Чл.31. Да изгражда и поддържа отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл.32. Да обменя информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл.ЗЗ. Да работи за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържа от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявява нетърпимост към подобни действия.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО:

Чл.34 Учителят/Служителят предоставя висококачествени програми и услуги. Не предлага услуги, за които не притежава компетентност, квалификация, ресурси и правоспособност.

Чл.35. Работи за създаване на сигурна обществена среда за детето.

Чл.36. Работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата.

Чл.37. Съдейства за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл.38. Работи за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл.39. (1) Работи за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и се противопоставя на тези, които го нарушават.

2) Учителят/Служителят се задължава:

 1. Да уважава индивидуалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работи в интерес на детето.
 3. В работата си категорично да не използва физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
 4. Да уважава и подкрепя семействата при отглеждане и възпитание на децата.
 5. Да уважава колегите, да ги подкрепя и насърчава в изпълнение на етичния кодекс.
 6. Да поддържа висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатява знанията, уменията и компетентностите си.
 7. Да служи като застъпник на детето в общността и обществото.
 8. Да спазва етичните правила, заложени в този кодекс.
 9. Да изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за Равнопоставеност на разглежданите случаи и лица.
 10. Длъжен е да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.40.(1) Професионализмът на работещите в  детската градина се разкрива чрез работата, която се върши етично, компетентно и позитивно:

 1. Учителят/Служителят подпомага органа на държавна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.
 2. Когато прави предложения пред ръководството на детската градина предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

Чл.40. (2) Задължения на учителя/служителя са:

 1. Да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на административното ръководство.
 2. Може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна/писмена заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.

Чл.41. Поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

Чл.42.(1) Противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия.

Чл.42.(2) Не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

Чл.43. Учителят/Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на детската градина, в която работи.

Чл.44. При изпълнение на служебните си задължения опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели и е длъжен своевременно да информира за загубата или повреждането на повереното му имущество.

Чл.45. Длъжен е да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения, заложени в длъжностната му характеристика или чрез административни актове.

Чл.46. При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот следва поведение, което не уронва престижа на детската градина.

Чл.47. Не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 48. При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, учителят/служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.

Чл. 49. Учителят/Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване.

Чл. 50. В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му, учителят/служителят може да се оттегли от конкретното служебно задължение, което е причина за възникването на конфликта.

Чл. 51. Когато смята, че дадена дейност е несъвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това с директора.

РАЗДЕЛ ОСМИ

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл.52. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси в  детската градина се създава Комисия по етика.

Чл.53. Комисията се избира в едноседмичен срок от утвърждаването на Етичния кодекс.

Чл.54. Членовете се избират от педагогическия съвет за срок от една година.

Чл.55. Комисията по етика приема правила за дейността си, с които се запознава педагогическият съвет и които се утвърждават от директора.

Чл.56. Комисията по етика отчита дейността си на годишния педагогически съвет.

Чл.57. Комисията по етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването на този кодекс, а при необходимост се самосезира.

Чл.58. Всеки заинтересован член може да внесе жалба до Комисията по етика, която се завежда във входящ дневник.

Чл. 59. Комисията по етика разглежда постъпилите жалби най-късно в едноседмичен срок от постъпването им и се произнася с мотивирано становище, въз основа на което директорът взема решение.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.бО.При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за преудучилищното и училищно образование и Кодекса на труда.

Чл.61. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Чл.62. Контролът за спазване на нормите на настоящия Етичен кодекс се осъществява от директора, членовете на комисията по етика, членовете на обществения съвет, както и от всеки член на  общността.

Чл.63. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае работещия с разпоредбите на този кодекс.

           Чл.64. Изменения в настоящия кодекс могат да се направят след внасянето на писмено мотивирано предложение в етичната комисия или при директора от всеки член на  общността, след което се предлагат за одобрение от педагогическия съвет.