Годишен план за учебна 2020/2021

Утвърдил

Директор:

  / М.ВИСОЧКОВА /

 

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА”  ГР. ЛОВЕЧ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

   Детска градина „СНЕЖАНКА” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.

  Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

   Детската градина работи с високо ерудиран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище, екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Р България и света.

   Годишният план на ДГ „СНЕЖАНКА“ е изготвен в съответствие със закони и подзаконови нормативни актове, в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, Национална стратегия за образователна интеграция на деца от етнически малцинства, Стратегията за развитие на детската градина и регламентира дейността за учебната  2020/2021 г.

   Детската градина посещават 106 деца в четири възрастови групи и една разновъзрастова, организирани в пет  целодневни групи.

   За да реагира адекватно на променящата се социална среда и потребностите на обществото,  ДГ „СНЕЖАНКА”   ще промени  съдържателните си характеристики.

Задачата ни е да очертаем приоритетите и набележим основните дейности за тяхното развитие. На преден план ще изведем онези проблеми, към които обществото е особено чувствително и чието разрешаване е от съществено значение за превръщането на детската градина в модерна, достъпна и качествена.

 Българското предучилищно образование утвърждава в своето историческо и демократично наследство европейски ориентиран образователен модел върху философията и стратегическите послания за учене през целия живот. Реализирането на тази концепция има своите основания и приоритети в периода на предучилищното детство.

Предучилищният период е смислово и съдържателно изразена самоцелна реалност, в която детето изявява своята индивидуална уникалност, утвърждава своето социално присъствие в групата от връстници и света, демонстрира познание, творческо отношение и култура на пресъздаване на света. Същевременно ранното предучилищно образование продължава приемствено и логично в подготвителната група – завършващия етап на задължителното предучилищно образование и подготовка за училище

1. Силни страни, постижения и резултати:

•    Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост.

•    Мотивиран педагогически екип.

•    Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни направления.

•    Много добро хранене и санитарно хигиенно поддържане.

•    Добра функционална среда.

•    Много добра подготовка за училище.

•    Усвояване и покриване на ДОС.

2. Слаби страни, проблеми:

•    Недостатъчно оптимизиране на пространството в занималните.

•    Недостатъчно естетизиране на фоайетата.

•    Слаба съвместна работа с настоятелството.

 3. Извод:

Продължаване на работата с настоятелството и родителите по посока подобряване на материално-техническата база, търсене и реализиране на средства от проекти по европейски програми и спонсорства.

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа.

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация с оглед на новите изисквания и предизвикателства на високо конкурентния пазар на труда.

Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата.

Детска градина  е с утвърден щат  20 човека, разпределени по длъжности както следва:

Длъжност

Брой

Образователен ценз

Клас квалификация

висше

полув.

средно

основно

V кв.ст.

IV кв.ст.

ІІI кв.ст.

ІІ

кв.ст.

І

кв.ст

след-дипл.кв.

1

Директор

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

Учители

10

10

 

 

 

1

5

 

1

1

 

3.

Счетоводител

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Касиер домакин

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

5.

Готвач

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

6.

Пом. възпитател

4

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

9.

Работник поддръжка сгради

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

10.

Общ работник

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

I.Първа стратегическа цел: Повишаване на качеството и ефективността на образование и възпитание.

Оперативна цел за настоящата учебна година: Повишаване обхвата и задържане на децата в детската градина.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

Идентифициране на децата, застрашени от преждевременно напускане, както и причините за всеки конкретен случай.

 

 

Директор

2020/2021 г.

Учители и деца

10 учители

2.

Засилване на информираността на семействата и общностите с деца в риск от преждевременно напускане за ползите от образованието.

 

 

Директор

2020/2021 г.

Учители, родители и деца

10 учители

3.

Осигуряване на здравословна и сигурна образователна среда за децата.

 

Учители по групи

2020/2021 г.

Учители и деца

10 учители

4.

Осъществяване на обща и допълнителна подкрепа на деца, идентифицирани като необхватни, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система в съответствие с ДОС за приобщаващо образование.

 учители по групи

2020/2021 г.

Учители и деца

10 учители

5.

Прилагане на нормативно зададените механизми за интервенция по отношение на семействата, които не осигуряват достъп на децата си до детска градина.

 

Директор

2020/2021 г.

Учители и родители

10 учители

 

                 ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Тема

Целева група

Форма на квалификация

Обучител/ Обучителна институция

Обща цена на обучението

Срок/ период на провеждане

Отговорник

1

Зелена детска градина

учители

Външна квалификация

Външни обучители

400лв.

 

м.ХI.

2020г.

до м.08.

2021 г.

Директор

 

2

Самооценяването на институцията като процес от системата на управление на качеството на образователните институции

учители

 

Квалиф.курс

Фондация качесво на образованието

 

До 300лв.

 

м.ХІ.

2020г.

Директор

 

3

Разработване на авторски учебни програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

 

 

учители

 

Квалиф.курс

Външен обучител

 

400лв.

м.XІІ-

2020г.

Директор

 

4

Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности.

 

 

 

учители

 

 

Квалиф.курс

РЦПППО- Ловеч

 

 

400лв.

 

м.ІІІ.

2021г.

 

Директор

 

5

Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес.

 

 

 

учители

 

 

Квалиф.курс

Външен обучител

 

 

400лв.

 

м.ІV.

2021г.

 

Директор

Гл.учител

6.

Скрининг тест за децата от 3г до 3г и 6м

учител

Квалиф.курс

По Национална програма „ Квалификация на педаг.специалисти

200 лв

 

м.ХІ.

2020г.

Директор

учители

7

Разпознаване на обучителните затруднения при деца и ученици. Диагностика и комплексна подкрепа

Учители

 

Квалиф. курс

Клет България

До 200 лв

 

м.ХІI.

2020г.

Директор

учители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

ТЕМА

Целева група

Форма на квалификация

Срок/ период на обучение

Отговорник

1.1. С педагогическия персонал

1

Гражданското образование-възможна реалност в условията на детската градина.

учители

семинар

м.X.2020г.

П.Вътева

2

„Социалното   раждане“ на детето или овладяване на социални умения от най-ранна възраст.

учители

лекция

м.Х. 2020г.

М.Пъндева

3

Гражданско образование в детската градина-историческо развитие на темата,цели,задачи,съдържание.

учители

беседа и практикум

м.XI.2020г.

Я.Монева

4

Езиково обучение и гражданско образование в мулти- културна среда.

учители

лекция

м.XІ.2020г.

К.Колева

5

Преподаване правата на детето в детската градина

учители

дискусия

м.XІ.2020г.

Р.Христова

6

Гражданско образование-проблеми, принципи, правила за работа.

учители

лекция

м.XIІ.2020г.

Д.Денчева

7

Детската агрессия

учители

лекция

м.IІ.2021г.

Г.Тодорова

8

Работа с Интерактивната дъска-помощник

учители

практикум

м.IIІ.2020г.

Я.Монева

9

Успешна ли е работата в екип

учители

тиймбилдинг

 

м.ІV.

2021г.

М.Пъндева

10

Използване на педагогическия тренинг като форма при запознаване на детето от предучилищна възраст с неговите права и отговорности.

учители

тренинг

м.V. 2021г.

 Р.Христова

11

Открити практики пред учители от детската градина

учители

практикум

м.I-м.IV

Учители на групи

1.2. С непедагогическия персонал

 

1.

Усвояване на умения за самообслужване при най-мал ките.

пом.възп.

беседа

м.IX.2020г.

Мед.сестра

2

Помощник- възпитателят – равноотговорен за възпитанието на навици, умения и компетенции

пом.възп.

лекция

м. I.  2021г.

К.Колева

3

Участие на помощник-възпитателя при усъвършенстване на културно-хигиенни навици

пом.възп.

семинар

м. IІІ.2021г.

М.Пъндева

1.3. С родители

1

Права и отговорности на родителите и децата съобразно българското законодателство.

родители-учители

беседа

м. X.2020г.

Учителите по групи

2

Как да отстоявам правата си,без да нарушавам правата на другите.

родители-учители

беседа

м.XII. 2020г.

Учителите по групи

           

Оперативна цел за настоящата учебна година:  Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на децата в обучението.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

Прилагане на иновативни методи и подходи (по модели на  Монтесори,Зелена детска градина) за повишаване образователната стойност на педагогическите процеси.

Учители по групи

2020/2021

Учители и деца

106 деца

 учители

2.

Създаване на система за външна изява на децата чрез различни практически форми: екскурзии, конкурси, фестивали, състезания, творчески работилници.

Учителите по групи и

Директор

05.2021г.

Учители и деца

106 деца

10 учители

3.

Придобитите умения и знания от специализации да станат достояние на всички в рамките на вътрешно – квалификационната дейност.

Учители по групи

 

05.2021 г.

Учители

10 учители

 

4.

Взаимодействие с родителите и други заинтересовани представители на обществеността за създаване на условия и възможности за развитие и реализация на заложбите и способностите на всяко дете.

 

Учители по групи

 

2020/2021

Учители, родители и деца

107 деца

10 учители

Оперативна цел за настоящата учебна година: Утвърждаване и съхраняване на общонационални, местни традиции и ритуали за изграждане у децата на система от нравствени ценности.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

Изготвяне на годишен празничен календар. Поддържане на постоянни и временни кътове в занималните и фоайетата в детската градина.

 

Учители по групи

 

2020/2021

Учители

10 учители

2.

 Запознаване с миналото и традициите на детската градина.

 

Учители по групи

05.2021 г.

Учители и деца

 Деца от ПГ

4 учители

3.

Клуб „Цветни шарки“ – създаване от децата на свои собствени продукти – кукли, книжки, рисунки, постери и колажи.

 

Учители по групи

 

05.2021 г.

Учители и деца

 Деца ПГ и втора

 учители

4.

Включване в инициативи от общинския културен календар.

 

 

Учители по групи

 

2020/2021 г.

Учители и деца

 деца

10 учители

5.

Час по родолюбие

Учители по групи

 

2020/2021 г.

Учители и деца

 деца

10 учители

Оперативна цел за настоящата учебна година:  Оценяване качеството на предоставеното образование.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

Определeната  работна група да извърши самооценяването в области: управление на институцията, образователен процес и взаимодействие на всички заинтересовани страни.

Директор

06.2021 г.

Директор, учители

10 учители

2.

Определяне на дейности, процедури, критерии, показатели и инструменти за самооценка на качеството на образователния процес в детската градина.

 

Работна група и Директор

10.2020 г.

Директор, учители

10 учители

3.

Редовно анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на образователната услуга и дейностите с децата, като задължителен инструмент.

Учители по групи

 

05.2021 г.

Учители и родители

родители

10 учители

4.

Анализиране на резултатите от самооценяването и предлагане на мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на предоставеното образование.

Работна група и Директор

 

10.2020 г.

05.2021 г.

Учители

10 учители

II.Втора стратегическа цел: Осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата от етническите малцинства и децата със специални образователни потребности.

Оперативна цел за настоящата учебна година: Изграждане на образователна среда за разгръщане потенциала на децата от етническите малцинства и на децата със СОП за личностно развитие и успешна социализация.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

Осигуряване на подходящи помагала, технически пособия и средства за удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата от етническите малцинства и децата със СОП.

 

Учители по групи

2020/2021 г.

Учители, деца и родители

107 деца и родителите им

10 учители

2.

Участие в проекти за интеграция на децата от етническите малцинства, деца в риск и деца със СОП, съвместно с Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф.Беню Цонев“ и РК „ Васил Левски“ при НД „ Традиция“ гр.Ловеч

 

Учителите на ПГ и Директор

 

05.2021 г.

Учители, родители и деца

 деца и родителите им

10 учители

3.

Организиране на спортни празници, творчески работилници и детски партита съвместно с родителите.

 

Учители по групи

05.2021 г.

Учители, родители и деца

 Деца и родителите им

10 учители

Оперативна цел за настоящата учебна година:  Развиване на социалната компетентност на децата с цел формиране на толерантно отношение, комуникация и разбиране на различната идентичност.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

Запознаване на децата с фолклора и традициите, характерни за различните етнически групи.

Учители по групи

2020/2021 г.

Учители, родители и деца

 деца и родителите им

10 учители

2.

„Разказвам за себе си“ – организиране и провеждане седмици на различните народностни групи, със съдействие и участие на родители.

Учители по групи

2020/2021 г.

Учители, родители и деца

деца

3.

Включване на децата от етническите малцинства в допълнителни педагогически услуги: фолклорни танци и др.

Учителите по групи

 

10.2020 г.

Учители и родители

 деца и родителите им

 учители

4.

Разпространение на добри практики за запазване и популяризиране на културните традиции на етническите общности чрез съвременни технологии.

Учители по групи

05.2021 г.

Учители, деца и родители

 деца и родители

10 учители

5.

Обучение на учителите за работа в мултиетническа, мултиезикова и  интеркултурна среда чрез вътрешно квалификационните форми.

Директор

05.2021 г.

Учители

10 учители

 

III.Трета стратегическа цел: Създаване на благоприятна среда за насърчаване  и повишаване на грамотността.

Оперативна цел за настоящата учебна година:  Развиване на творчески заряд, креативност, любознателност и висока сензитивност на децата, чрез поощряване на познавателната им активност.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

„Четенето е забавно“ – организиране на литературни игри с деца за формиране на интерес към словото; развиване на въображението; насърчаване и толериране на различността у децата.

 

Учители по групи

2019/2020 г.

Учители и деца

 деца

10 учители

 

2.

„Да накараме книгите да оживеят“ -  Включване на децата от всички възрастови групи в отбелязване „Седмицата на книгата“ с драматизиране на приказки.

Учители  по групи

04.2021 г.

Учители и деца

 деца и родители

10 учители

 

Оперативна цел за настоящата учебна година: Оптимизиране на информационно – образователната среда с цел въвеждане на изпреварващо обучение за възприемане на света и обществения опит.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

„Чудният свят на книгте“ – Посещение на регионалната библиотека с децата –  начин за формиране положително отношение към книгите и четенето.

 

Учители ПГ

04.2021 г.

Учители, родители и деца

 42деца

 

2.

„Пътуваща книга“ – подбрани книги „ гостуват“ в домовете на децата и се прочитат в семейството.

 

Учители по групи

12.2020 г.

Учители, родители и деца

42 деца

10 учители

3.

„Деца четат на деца“ – ученици четат на деца в детската градина.

 

Учители  и Директор

10.2020 г.

04.2021 г.

Учители и деца

107 деца

10 учители

 

Оперативна цел за настоящата учебна година: Привличане на семейството като активен  участник в предучилищната подготовка чрез прилагане на цялостен подход за повишаване на грамотността и популяризиране на четенето.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

„Наръчник за родители“ – Организиране информационни кампании сред родителите за значението на грамотността и насърчаване на четенето у дома.

 

Директор и учители

2020/2021 г.

Учители,  деца и родители

 деца и родители

10 учители

2.

Включване на детската градина в национални инициативи, свързани с четенето:

- Малкото голямо четене

- Международен ден на детската книга – 02 април;

- Световен ден на книгата и авторското право – 23 април

 

 

Учители  и Директор

2020/2021

Учители, родители и деца

107 родители

10 учители

3.

„Раклата на баба“ – Сътрудничество на родителите при изработването на реквизити, костюми и аксесоари за празници итържества.

 

Учители  и родители

2020/2021 г.

Учители и родители

 родители

10 учители

4.

„Да върнем децата при книгите“ – Обогатяване на библиотечните кътове по групи чрез инициативата за подаряване на книга от родителите.

 

Директор, учители и родители

03.2021 г.

Учители, родители и деца

107 родители

10 учители

5.

Послучай 01 ноември – Ден на будителите, да се подреди изложба на стари книги и учебници от учители и родители.

Директор, учители и родители

11.2020 г.

Учители, родители и деца

 

 

Оперативна цел за настоящата учебна година: Преодоляване на дигиталната пропаст.

 

 

ДЕЙНОСТ

 

ОТГ.

 

 

СРОК

ИНДИКАТОРИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КОЛИЧЕСТВЕН

1.

„Говорещи книжки“ – Приложение на ИКТ за създаване и приложение на интерактивно учебно съдържание в обучението на децата.

 

Учители на групи

2020/2021 г.

Учители,  деца и родители

107 деца и родители

10 учители

2.

Интерактивни образователни игри – иновативни пътища за осъвременяване на образователния процес,  включващо замяна на традиционните условия за учене чрез хартиени материали с електронни учебни материали.

 

 

Учители  и Директор

2020/2021 г.

Учители, родители и деца

 107 деца

10 учители

 

IV. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Педагогически контрол

 

                                   ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ

Вид на проверката

 

Обхват на контрола / Тема

 

Времеви график за реализиране

Начин на отчитане на резултатите

 

Пла­ни­ра­не на об­ра­зо­ва­тел­но­то съ­дър­жа­ние в дет­с­ки­те гру­пи

Всеки месец

Протокол за регистриране на резултатите

Утвърждаване на месечния план в дневника на групата.

 

Ор­га­ни­за­ция на ма­те­ри­ал­но-ди­дак­тич­на­та сре­да в гру­пи­те

Eдин пъти през учебната година

Протокол за регистриране на резултатите

 

Организация, управление и съдържание на педагогическото взаимодействие в групите

Най-малко 1 пъти през учебната година за всеки отделен учител

Протокол за регистриране на резултатите

 

 

  • Адекватно използване на интерактивни методи и форми

 

 

 

  • Създаване положителна атмосфера на отговорност /индивидуална и групова/, чувствителност, взаимно уважение, толерантност, подкрепа, сътрудничество;

 

 

 

Организация на празници и развлечения

Най-малко веднъж през учебната година

Протокол за регистриране на резултатите

 

 

Организация на храненето и прилагане на етикет на поведение

Най-малко веднъж през учебната година

Протокол за регистриране на резултатите

 

Организация на следобедния сън

Най-малко веднъж през учебната година

Протокол за регистриране на резултатите

 

Контрол на постиженията на децата

 

Два пъти през учебна година

Протокол за регистриране на резултатите.

 

Ор­га­ни­за­ция на до­пъл­ни­тел­ни­те дей­нос­ти:

– наб­л­ю­де­ние на за­ни­ма­ние с де­ца­та;

– наб­л­ю­де­ние на про­дук­ция

Eдин пъти през учебната година

Протокол за регистриране на резултатите

 

                                  ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ

Вид на проверката

 

Обхват на контрола / Тема

 

Времеви график за реализиране

Начин на отчитане на резултатите

 

ТЕМА:Гражданското образование в предучилищна възраст

ПОДТЕМИ:

  • „Безопасно улично поведение“
  • „Поведение при аварии и бедствия“, „Природата боледува“
  • „Правата на детето“
  • „Моето семейство“
  • „Моята родина“
  • „Моя роден град“
  • „Безопасно поведение на детето в градски условия“

 

2. ЦЕЛ: Усвояване на общочовешки ценности в  условията на динамично променящата се социална среда

3. ЗАДАЧИ:

3.1. Усвояване на знания и умения за жизнено важни за детето социални сфери /семейство, училище, детска градина /

3.2. Усвояване на елемен- тарни представи, понятия и умения в полза за развитието на детето, свързани с гражданското възпитание.

3.3. Проучване възможно-стите на родителите за участие  в  съвместни дейности в детската градина

3.4. Оптимизиране участието на родителите във всички организирани дейности на детската градина.

 

 

 

Най-малко веднъж през учебната година за всяка детска група

 

 

Протокол за регистриране на резултатите

 

Административен контрол и контрол на социално-битовите дейности

/за съответните категории персонал/

                                     ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Вид на проверката

 

Обхват на контрола / Тема

 

Времеви график за реализиране

Начин на отчитане на резултатите

 

Проверка на воденето и съхранението на задължителната документация в групата

Всеки месец

Протокол за регистриране на резултатите.

 

Обхват и посещаемост на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка

постоянен

Протокол за регистриране на резултатите

 

Средна месечна посещаемост в групата

Всеки месец

Полагане на подпис на съответната страница в Дневник на групата

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Вид на проверката

 

Обхват на контрола / Тема

 

Времеви график за реализиране

Начин на отчитане на резултатите

 

Водене на счетоводната документация;

Два пъти през учебна година

Протокол за регистриране на резултатите

 

Организация на финансово-счетоводната и стопанска дейност;

Два пъти през учебна година

Протокол за регистриране на резултатите

 

Изразходване и отчитане на финансовите средства.

Всеки месец

Протокол за регистриране на резултатите

 

Спазване графиците за своевременно събиране и отчитане на такси и финансови средства

Всеки месец

Протокол за регистриране на резултатите

 

                   ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Вид на проверката

 

Обхват на контрола / Тема

 

Времеви график за реализиране

Начин на отчитане на резултатите

 

Водене на необходимата документация

 

Най-малко два пъти през учебната година

Протокол за регистриране на резултатите

 

Организация на храненето в групата

Най-малко един път през учебната година

Протокол за регистриране на резултатите

 

Пълно влагане на предвидените и изискани количества продукти, правилно  разпределение на приготвената храна по групи /брой деца/

 

 

Ежедневно

Заповед за требване на хранителни продукти за брой деца и персонал

Протокол за констатирани нарушения – при необходимост

 

                    ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ

Вид на проверката

 

Обхват на контрола / Тема

 

Времеви график за реализиране

Начин на отчитане на резултатите

 

Контрол на новоназначени служители – педагогически и непедагогически персонал

При новоназначения

Протокол за регистриране на резултатите

 

Контрол по внедряването в практиката на нови програми и други нормативни документи

При промяна в нормативната уредба

Протокол за регистриране на резултатите

             

                                       ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

Вид на проверката

 

Обхват на контрола / Тема

 

Времеви график за реализиране

Начин на отчитане на резултатите

 

Проверка на изпълнението на дадените препоръки от РУО и МОН

В съответствие с указания срок

Протокол за регистриране на резултатите

 

Проверка на изпълнението на дадените препоръки от директора

В съответствие с указания срок

Протокол за регистриране на резултатите

 

Контрол на изпълнението на решенията на педагогическия съвет

В съответствие с указания срок

Отчет за изпълнението на взетите решения на заседание на ПС

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за работата на Педагогическия съвет на ДГ „СНЕЖАНКА”-ЛОВЕЧ

за учебната 2020/2021 г.

 

МЕСЕЦ

ТЕМА

ДНЕВЕН РЕД

1

септември

Приемане на задължителната  училищна документация за учебната 2020/2021 г.

1.Приемане и запознаване със задължителната  училищна документация:

- Правилник за дейността на детската градина;

- Стратегия за развитие на ДГ „ Снежанка”и План за действие и финансиране;

-Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд ;

-Годишен план за учебната 2020/2021 г.

-План за БАК;

 -План за контролната дейност на Директора – запознаване;

-План за квалификационната дейност в детската градина;  

-Седмично разписание;

-Организация на деня;

-Календарен план за работата на Педагогическия съвет.

-Годишен план за образователна интеграция.

-Правилник за вътрешния трудов ред;

-Режим на работно време;

-Списък на учебните помагала;

-План тормоз;

-Брой деца по групи-мин. и мак

-План на комисията по БДП;

-.План за дейността по БДП;

-Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи;

-Мерки за повишаване на качеството на образованието;

-Програма за превенция на ранното напускане на детската градина;

-Институционална политика по подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ДГ;

-План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие;

- План за работата на Координационния екип.

2.Приемане на график за дейността на екипа за допълнителна подкрепа  за личностно развитие на децата със СОП в ДГ „Снежанка“

3. Планиране на учебното съдържание .

4. Съдържание, организация и график на допълнителни дейности извън ДОС.

5.Диференцирано заплащане.

 

2

ноември

Гражданското образование в предучилищна възраст

1. Гражданското образование в предучилищна възраст

2.Приемане на сценарии за Коледното тържество;

3.Теоретична подготовка за проиграване на ситуации по плана за БАК.

4.Резултати от извършената проверка за диагностика на входно ниво по групи

5. Други

 

3

февруари

Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през първото полугодие на учебната 2020/2021 г.

1.Анализ на резултатите от контролната дейност на директора през първото полугодие.

2.Отчет за работата по БДП;

3.Информация за работата в Подготвителна група.

 

4

април

 

1. Анализ на квалификационното равнище на педагогическите кадри

2.Участие на детската градина в

„ Пролетните тържества”.

3.Готовност на учителките за провеждане на изходяща диагностика.

 

5

юни

Годишни отчети за учебната 2020/2021 г.

1.Анализ на дейността на детската градина през учебната 2020/2021 г.

2. Избор на работна комисия за изготвяне на новия годишен план.

3.Отчет за безопасност на движението по пътищата;

 

 

Годишният план e обсъден и приет на заседание на педагогическия съвет-протокол № 1 от 18.09.2020 г., утвърден със заповед № ……………/………………… г. на директора на ДГ „Снежанка”  и влиза в сила от същата дата.