Инструктаж за ,,Безопасен интернет“

ДЕТСКА ГРАДИНА „ СНЕЖАНКА“ ГР.ЛОВЕЧ

ИНСТРУКТАЖ ЗА ,,БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ“

Във връзка с изискванията за безопасност при организация на възпитателно-образователния процес, с цел създаване на оптимални условия за опазване здравето на децата и повишаване работоспособността на служителите в ДГ,,Снежанка“

I. Провеждане на обучението

 1. Помещенията трябва да отговарят на санитарно-хигиенните норми и изисквания за помещения, обзавеждане, технически средства и фактори на работната среда.
 2. Деца, които имат късогледство с минус 6 и повече диоптри, се обучават само след писмено съгласие на родителите и лекарско разрешение.

II. Задължения на учителите

 1. Учителите в началото на годината се подписват в книгата за инструктаж, че са запознати с техниката на безопасност и правните и етични норми при използването на ИКТ.
 2. Всеки учител носи персонална отговорност за състоянието на хардуера и софтуера на своето работно място. При увреждане на компютрите или друга  собственост на ДГ,щетите се възстановяват от нарушителите, а при неустановяване на виновни лица - от всички , ползващи работното място.
 3. Захранващото напрежение на компютърната техника се включва само от преподавателя.
 4. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при спазване на необходимата последователност.
 5. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-малко 10 секунди.
 6. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях трябва да отговаря на следните изисквания: разстояние между очи и екран 0,50-0,70м разстояние между очи и клавиатура 0,45-0,50м.
 7. Не се разрешава на учителите да използват компютърната техника за лични нужди.
 

Не се разрешава  да инсталират и деинсталират софтуер без разрешение на директора.

 1. Забранява се използването на лични носители на информация - дискети, дискове, флаш памет и др.
 2. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки и инвентарните номера поставени върху компютърните кутии.
 3. Забранява се отварянето и разкомплектоването на компютърните системи.
 4. Забранява се промяна на направените настройки на компютърните системи.
 5. Забранява се инсталирането или копирането на програмни продукти без разрешение на директора.
 6. Да не се мести компютъра и неговите части, да не се теглят и огъват кабелите, да не се изключват или свързват  периферни устройства.
 7. Да не се удря грубо по клавиатурата и бутоните на мишката.
 8. Да не се поставят хранителни продукти и напитки в близост до компютрите.
 9. Ако се констатира хардуерна повреда или неизправност,  да съобщи незабавно на директора.
 10. При видими промени (спадане на напрежение, силно трептене на монитора и др.) да се уведоми директора.
 11. След приключване на работа учителите са длъжни да изключат компютрите и оставят подредено и чисто работното си място.
 12. При неспазване на изискванията по т.4 от настоящия правилник, както и при занимания с компютърни игри и софтуер различен от инсталирания учителят се наказва според ПВТР.

III. Правни и етични аспекти при работа с учебна техника и Интернет

 1.  Компютърна мрежа и Интернет се използват  само с образователни цели.
 2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.
 3. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на деца, техни близки и учители, без предварително съгласие на съответното лице.
 4. Учителите са длъжни незабавно да информират директора, когато попаднат на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.
5.     Не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, заплашителни        или неприлични