План и форми за взаимодействие с външни звена, доставчици и партньорски организации.

ПЛАН И ФОРМИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪНШНИ ЗВЕНА, ДОСТАВЧИЦИ И ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(НПО, доставчици на услуги и др.)ЗАИНТЕРЕСОВАНИ външни ЗВЕНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Списък заинтересовани звена и взаимодействие с тях . Списък външни звена.

No.

Заинтересована страна

Изисквания

План за взаимодействие

Форми за взаимодействие

Забележки

1.

Учители/възпитатели/ Синдикат

Заложени изисквания в колективен трудов договор и работодателските и браншови организации

По установен график за срещи на ПС, срещи за обмяна на опит и споделяне на добри практики

 

Консултации, Съвети, Дейности по Годишен план

Удовлетвореност се отчита с протокол на база проведено проучване на нагласи

Оценка на взаимодействието се отчита един път в годината

2.

Обучаеми

Заложени изисквания по отношение на израстване по отношение образователни нива, запазване живота и здравето на обучаемите

Постоянна форма на взаимодействие

Инициативи, образователен процес, извънкласни форми, дейности по проекти

Удовлетвореност се отчита с протокол на база проведено проучване на нагласи

3.

Родители / Настоятелство / Родителски активи

Заложени изисквания по отношение на израстване по отношение образователни нива, запазване живота и здравето на обучаемите. Информираност по отношение развитието на обучаемите.

По предварително заложен План за работа с родителите

Срещи, консултации, електронни канали за комуникация, инициативи, образователен процес, извънкласни форми, дейности по проекти

Удовлетвореност се отчита с протокол на база проведено проучване на нагласи

4.

МОН

Заложени изисквания в ЗПУО и прилежащи Наредби към ЗПУО

По установени канали за комуникация с институции и звена представляващи първостепенния разпоредител

Електронна платформа, Служебна поща, срещи, консултации

Удовлетвореност се отчита с протокол

5.

Бизнес

Осигуряване на адекватно образователно ниво по отношение на изисквания на бизнес средата.

По установени планове и графици заложени в договорните отношения

Електронна платформа, Служебна поща, срещи, консултации

Удовлетвореност се отчита с протокол на база проведено проучване на нагласи

6.

Местна власт / местна администрация

Гарантиране на поставени изисквания от местна власт и стратегия за развитие на областно ниво

По установени канали за комуникация с институции и звена представляващи първостепенния разпоредител

Електронна платформа, Служебна поща, срещи, консултации

Удовлетвореност се отчита с протокол на база проведено проучване на нагласи и протоколи от проверки

7.

НПО, външни звена

Осигуряване на адекватно образователно ниво по отношение на изграждане на социални умения в обучаемите, създаване на предпоставки за изграждане на ценности и положително житейско присъствие.

По установени планове и графици заложени в договорните отношения

Електронна платформа, Служебна поща, срещи, консултации

Удовлетвореност се отчита с протокол на база проведено проучване на нагласи и приложени документи за писмено изявление по удовлетвореност.