План за действие и финансиране 2020г./2024г.

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:

/ МАРИНЕЛА ВИСОЧКОВА/

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА ДГ “ СНЕЖАНКА” ЗА ПЕРИОДА 2018/2020 ГОДИНА

Стратегическа цел

Оперативна цел

Дейност

Очакван резултат

Отговорник

Финансиране

1

2

3

4

6

7

Повишаване качеството и ефективността на образование и възпитание

Използване     на иновационни форми за активен учебен процес и прилагане       на авангардни образователни технологии       и европейски компетенции.

Осигуряване на по-голяма практическа приложимост     на образователния процес               и ориентирането   му към       конкретни резултати.

Подобряване на образователните постижения на децата съобразно необходимите компетентности за успешно преминаване към училищно обучение Усвояване на книжовен български език: Поставяне на детето в активна позиция

Директор; учители

Детска градина

 

 

 

Разработване и прилагане на програмна система с подходи и форми на педагогическо взаимодействие,

Полага основите на учене през целия живот, като отчита значението на играта в

педагогическото

Педагогически специалисти по групи; Директор

Детска градина

 

 

 

 

подчинени на обща цел;

Използване на иноват ивни педагогически методи за предаване, възприемане и усвояване на знания, умения и отношения

взаимодействие

 

 

 

 

 

 

Създаване на отворена

образователна среда

Използва специализирани знания за създаване, прилагане и адаптиране на проекти, които водят до нови решения

Директор; Педагогически специалисти по групи;

Детска градина;

 

 

 

 

Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с усвояване на лични и социални умения

Поставяне на основите на социално и гражданско поведение

Педагогически специалисти по групи; директор

Детска градина

 

 

 

Създаване на условия за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП; Подкрепа на развитието и изявата на даровити деца; Реализиране на целенасочена дейност за привличане и

Пълен обхват на децата в предучилищна възраст и в групите за задължителна предучилищна подготовка; Свеждане до минимум броя на трайно

отсъстващите и недопускане на фиктивно записани деца;

Директор;  педагогически специалисти по групи;

Детска градина; РЦПППО

 

ЦОП-

 

 

 

задържане на децата в детската градина

Осигуряване на равен старт за училище

 

 

 

 

 

Съхраняване      и утвърждаване   на българската национална идентичност.

Поощряване включването на депата в допълнителни и извънучилищни форми

Усъвършенстват

определени

компетентности

съобразно

интересите,

възможностите и

възрастовата

характеристика на

децата

Директор

Детска градина; Родители

 

 

 

Подкрепа на съвместни инициативи между детски градини и други институции в областта на образованието

Създадени устойчиви сътрудничества за съвместни инициативи, обмяна на опит и добри практики

Директор

Детска градина; Община Габрово

 

 

 

Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции.

Връщане към корените

Директор Детска градина;

Детска градина;

 

 

 

Участие на деца от детската градина в инициирани извън нея градски, общински, областни и национални конкурси, състезания и други участия с представителен

Създадени действащи инструменти за участие в дейности за учене през целия

живот

Директор;

Главен

счетоводител

Детска градина:

 

 

 

или конкурсен характер

 

 

 

 

 

 

Ориентиране     на образователния процес           към провокиране     на самостоятелно мислене            и креативност.

Подобряване на условията за придобиване на умения за

използване на ИКТ в

образователния

процес

Развива нови умения в отговор на появяващи се потребности от актуални знания и техники

Директор; Педагогически специалисти по групи;

Детска градина;

 

 

 

 

Осигуряване на информационни и комуникационни технологии за нуждите на образователния процес

Развива нови умения в отговор на появяващи се потребности от актуални знания и техники

Директор;

Главен

счетоводител

Детска градина

 

 

 

 

Обогатяването на опита им ще се допълни с рисуване с вода върху асфалт през лятото; с квилинг върху готови естествени форми;с декупаж върху керемида, дърво или камък; с изработка на сувенири и изделия от естествени материали или разнородни отпадъци и т.н., а само с

Придобива умения за

учене и използване на информация от различни източници

Директор учители

Детска градина

 

 

 

информативна цел може да им се представят образци на изкуството карвинг.

 

 

 

 

 

 

Ранно откриване        на заложбите         и способностите   на всяко     дете     и насърчаване     на развитието        и реализацията му.

Създаване на условия за реализиране на потенциала на всяко дете

Създаване на собствени модели за взаимодействие с децата

Директор педагогически специалисти в групите;

Детска градина

 

 

 

 

Използване       на разнообразни техники            за разкриване потенциала       на децата               в различните области

Адекватна реакция в конкретен случай

Директор;

Главен

счетоводител

Детска градина

 

 

 

 

Подпомагане развитието на детския потенциал в индивидуален, интензивен и подчинен на правата на детето план

Придобива умения за

учене и използване на информация от различни източници

Педагогически специалисти в групите; Директор

Детска градина

 

 

 

 

Създаване на условия за изява на всички деца в съответствие с техните и на родителите им

Активно включване в допълнителни форми и извънучилищни дейности

Директор;  педагогически специалисти в групите

Детска градина; Родители

 

 

 

желания и възможности

 

 

 

 

Осигуряване   на равен достъп, придобиване на      социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и       действена компетентност на   децата   от етническите малцинства     и децата        със специални образователни потребности.

Формиране       на толерантност      и уважение       към етническата, националната, културната, езиковата          и религиозната идентичност     на всеки гражданин.

Провеждане на обучения за придобиване на компетенции за работа в мултикултурна среда- съвременни методи и форми

Повишени компетенции на педагогическите специалисти; Подобрено качество на образователния процес

Директор; Родителски съвети по групи

Детска градина; Родители

 

 

 

Симулативни игри за   възпитаване   в дух                  на толерантност, разбирателство    и подкрепа          за изравняване стартовите позиции на децата в       риск,       от малцинствени групи и с дефицит в обучението с тези на останалите деца.

Осигуряване на обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин,чрез включване по проекти или национални програми

Директор Педагогически специалисти в групите

Детска градина

 

 

 

 

Осигуряване на позитивни образователни условия за ранно детско развитие в системата на

предучилищното образование

Осигуряване на подходяща образователна среда

Директор Педагогически специалисти в групите

Детска градина;

 

 

 

 

Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца

създаване на

клубове

по интереси;

в областта

на културата,

фолклора и

традициите на

различните

етноси, танцови

формации;

изкуства;

традиционни

занаяти;

Директор; Педагогически специалисти в групите

Детска градина

 

 

 

Създаване на условия за обучение на родителите Разнообразяване на формите, организиране на срещи със специалисти в детското развитие и консултации за деца в риск

Ангажираност на родителите. Повишени компетентности

Педагогически специалисти в групите; Директор

Детска градина

 

 

 

Създаване на условия и предоставяне на възможности за

Създадени възможности за оптимална пълняемост на

Директор; Педагогически специалисти в групите;

Директор

 

 

 

обучение в различни форми на организация: Подобряване на условията за игра и спорт

групите;

Осигурени условия за задоволяване на потребностите от активна физическа активност

 

 

 

 

 

Спазване         на книжовно езиковите   норми при общуването в образователно    -възпитателния процес в условията на билингвизъм.

Осигуряване на педагогическа и психологическа подкрепа на деца, застрашени от отпадане, в неравностойно социално положение и от етнически малцинства

Създаден климат в детската градина, подпомагащ образователната интеграция

Директор Педагогически специалисти в групите;

Детска градина:

 

 

 

Включване на децата от етническите малцинства в допълнителни педагогически услуги: Български език, приложно изкуство, фолклорни и съвременни танци.

Създаден климат в детската градина, подпомагащ образователната интеграция

Директор Педагогически специалисти в групите;

Детска градина;

 

 

 

Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно образование: подпомагане на социално

слаби семейства чрез плащане на таксите им за детска градина

Осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното образование

Директор

Детска градина: Община Ловеч:

 

 

 

и др.

 

 

 

 

 

 

Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на ромските родители относно ползите от предучилищното

Превенция и ограничаване на ранното отпадане

Директор Педагогически специалисти в групите;

Детска градина;

 

Създаване на   благоприятна среда              за насърчаване      и повишаване     на грамотността.

Формиране       на устойчиви нагласи           и мотивация      за работа с книгата.

Привличане на

общественото

внимание към

значението на

грамотността

и популяризиране па

четенето

Привличане на родителите в процеса на учене

Директор Педагогически специалисти в групите;

Детска градина;

 

 

 

Участие в Националната

седмица на четенето

Популяризиране на Международния ден на детската книга - 2 април и на Международния ден на книгата и авторското право -23 април

Директор Педагогически специалисти в групите;

Детска градина;

 

 

 

Организиране на литературни игри за формиране интерес към словото, развиване на въображението, насърчаване и толериране на различността у децата.

Формиране интерес към книгата и словото

Директор Педагогически специалисти в групите;

Детска градина;

 

 

 

Създаване на кът за четене

Формиране интерес към книгата и словото

Директор Педагогически специалисти в

Детска градина;

 

 

 

 

 

групите:

 

 

Създаване благоприятна среда насърчаваща интереса на децата към книгите.

Обогатяване      на библиотечните кътове   по   групи чрез инициативи за подаряване       на книги от родители.

Привличане на родителите в процеса на учене

Директор Педагогически специалисти в групите:

Детска градина;

 

 

Организиране     и провеждане       на информационни кампании       сред родителите        за насърчаване четенето у дома.

Привличане на родителите в процеса на учене

Директор Педагогически специалисти в групите;

Детска градина;

 

 

Организиране    на среща с гости от регионална библиотека  Ловеч      под наслов    „Любими приказни      герои гостуват на най -малките".

Формиране интерес към книгата и словото

Директор Педагогически специалисти в групите;

Детска градина; библиотека гр.Ловеч

 

Утвърждаване   на екипния   принцип при    работата   с родителите       за повишаване функционалната грамотност  на

Организиране    на инициатива „Пътуваща книга" - подбрани книги „гостуват" в домовете на децата и се прочитат от

Привличане на родителите в процеса на учене

Директор Педагогически специалисти в групите;

Детска градина; Родители

                       
 

 

 

децата.

семейството.

 

 

 

 

 

Работа с родители -   доброволци   -подготвят материали          и нагледни средства с децата, асистират на учителите.

Привличане на родителите в процеса на учене

Директор педагогически специалисти в групите;

Детска градина; Родители

 

 

„Учител   за   един ден" - родителски мини  - уроци -насочват   подбора на книги за четене, организират тържества и др.

Привличане на родителите в процеса на учене

Директор Педагогически специалисти в групите:

Детска градина; Родители