Програмна система

Утвърдил

 ДИРЕКТОР:  

/ М. ВИСОЧКОВА /

Изграждане план и дейности по изработване и прилагане на програмна система

Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. То създава условия за:

 1. цялостно развитие на детската личност;
 2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Компетентностите   са  дефинирани   като   очаквани   резултати   от   възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:

 

 1. Български език и литература;
 2. Математика;
 3. Околен свят;
 4. Изобразително изкуство;
 5. Музика;
 6. Конструиране и технологии;
 7. Физическа култура.

Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, която се приема с решение на педагогическия съвет.

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. Програмната система трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от
образователните направления;

2. да отчита спецификата на детската градина и на групите;

3. да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на
децата.

В програмната система се включват:

 1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
 2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
 3. тематично разпределение за всяка възрастова група;

4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното
образование.

Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата. То се разработва, като се отчитат интересите на децата и спецификата на образователната среда. Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време, по образователните направления.

Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се определя от учителите в съответствие с методите и формите на педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст и отразява съответствието с очакваните резултати по ДОС. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата. Учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето.

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите. Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и училището и мотивация за учене. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, се осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската градина, чрез:

 1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
 2. родителски срещи;
 3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
 4. други форми за комуникация.

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящата програмна система се разработва в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, Дв. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.
 2. Програмната система е част от стратегията за развитието на детската градина.
 3. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

            ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА

            Програмната система урежда отношенията в ДГ „Снежанка“,  за период от 4 години. Сама по себе си тя включва участниците в образователния процес  и разпознава детската личност като уникална.

Програмната система приема образованието като процес, който  включва обучение, възпитание и социализация на децата от 2 до 7 годишна възраст.

            Програмната система отчита образованието като национален приоритет и определя политиката на детската градина за повишаване качеството на образованието и прибиране и задържане на 5 и 6 годишните деца, с цел осигуряване на шанс за равен старт в училищното образование.

Програмната система организира учеща общност в детската градина  и мотивира учителите да реализират в най – висока степен уменията си за създаване на учеща среда.

Програмната система утвърждава детската градина пред родителите и обществеността като значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

РАЗДЕЛ І

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 1. Подходи на педагогическо взаимодействие децата от ДГ „ Снежанка“:
 • Игров подход – образователните и възпитателните цели се постигат при използването на играта като водеща дейност за педагогическо въздействие във всичките й разновидности: предметни игри, творчески игри, конструктивни игри, игри с правила, дидактични игри, словесни игри, подвижни игри, народни игри.
 • Подход на хуманност и  толерантност – този подход поставя детето като главна ценност в системата на взаимоотношения, а хуманността като главна тяхна норма. Педагогическото взаимодействие се основава на уважение към всеки човек и към неговите различия на вероизповедание, етническа принадлежност, физическото или психическото му състояние. В детска градина „Снежанка“ държим на хармоничното общуване между децата. Това включва дребни, но важни неща – поздрави при среща и раздяла, изрази на учтивост и внимание, изчакване и др.
 • Подход на равнопоставеност и антидискриминация – този подход дава възможност за равен достъп и липса на дискриминация на всички деца, независимо от тяхната вяра, етнос или различни физически и психически състояния.
 • Иновативен подход – всичко ново, което може да донесе развитие на добри идеи и ще доведе до изпълнение на поставените цели в Стратегията за развитие на детската градина.
 • Подход за опазване на образователните традиции и съхраняване на културните ценности – уважение в общи ценности и морал.
 • Позитивен подход – вяра във възможностите и силите на всяко дете
 • Диференциран подход, съчетан с личностен и индивидуален – оценяване на възрастовите различия на децата и индивидуалните качества на всяко дете.
 • Екологичен подход – уважение към природата и грижи за нейното опазване.
 1. Форми на педагогическо взаимодействие.

Провеждат се в съответствие с прилаганата програмна система, при зачитане на потребностите и интересите на децата.

 • Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

В детска градина „Снежанка” се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по Държавния образователен стандарт за предучилищно образование: „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Физическа култура“ и „Конструиране и технологии“.

Допълнителни форми за педагогическо въздействие. Организират се извън времето за провеждане на педагогически ситуации. Организират се ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, като допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота на детето. Такива в детска градина „Кокиче” са разходки сред природата, творчески игри, подвижни игри, драматизирани игри,  слушане и гледане на приказки, игри и занимания на двор.

                       РАЗДЕЛ ІІ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

          В детска градина „Снежанка”  за учебната 2019/2020 година се провежда целодневна организация на предучилищно възпитание .

Педагогическите ситуации за различните възрастови групи по преценка на учителите са разпределени по следния начин:

-Първа възрастова група – 11 педагогически ситуации

-Втора възрастова група – 13 педагогически ситуации

-Трета подготвителна възрастова група – 15 педагогически ситуации

-Четвърта подготвителна възрастова група – 17 педагогически ситуации

група

БЕЛ

Математика

Околен свят

Изобразително

изкуство

Музика

Физическа

култура

Констр.и технологии

I

1

1

1

2

2

3

1

II

2

1

2

2

2

3

1

III

2

2

2

2

2

3

2

IV

3

3

2

2

2

3

2

Организацията на предучилищно образование ще се осъществява при следните разпределения на формите на педагогическото взаимодействие и дневен режим по групи:

Първа възрастова група

                За учебната 2019/2020 година

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ /СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ/

 

 

сутрин

следобед

Понеделник

1.Български език и литература

1.Изобразително изкуство

Вторник

1.Околен  свят

 

1.Физическа  култура

 

Сряда

1.Математика

2.Физическа култура

1. Музика

 

Четвъртък

1. Конструиране и технологии
 

1. Физическа култура

Петък

1. Изобразително изкуство

1. Музика

                       Информация за организацията на учебния ден
                                                         I група

                                                    2019/ 2020 г

1. Прием на децата и дейност по избор                           6: 30 – 8: 15 часа
2. Гимнастика                                                                     8:10 – 8:20 часа
3. Сутрешна закуска                                                          8:30 – 9:00 часа
4.  Обучаващи ситуации                                                    9:00 – 10:00 часа
5.  Подкрепителна закуска                                                10:00 – 10:15 часа
6. Игри  , разходки                                                             10:15 – 11:30 часа
7. Подготовка за обяд и обяд                                            11:30 – 12:30 часа
8. Сън                                                                                  12:30 – 15: 30 часа
9. Ставане от сън , тоалет и раздвижване                        15:30 – 16:00  часа
10. Следобедна закуска                                                             16: 00 – 16:30 часа
11. Обучаващи ситуации                                                          16:30 – 16:45 часа
12. Дейност по избор,игри,изпращане на децата                   16:45 – 18:30 часа
 

Втора възрастова група

                      За учебната 2019/2020 година

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ /СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ/

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Сутрин

 

 1. Български език и литература

Сутрин

 

 1. Околен свят
 2. Музика

Сутрин

 

 1. Математика
 2. Физическа култура

Сутрин

 

 1. Изобразително изкуство
 2. Музика

Сутрин

 

 1. Конструиране и технологии

Следобед

 

 1. Изобразително изкуство

Следобед

 

 1. Физическа култура

Следобед

 

 1. Околен свят

Следобед

 

 1. Български език и литература

Следобед

 

 1. Физическа култура

 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ - II възрастова ГРУПА

6:30 – 8:15 часа                                                               Прием на децата. Дейност по избор

 

8:15 – 8:30 часа                                                               Утринна гимнастика

8:30 – 9:00 часа                                                                Закуска

9:00 – 10:00 часа                                                             Педагогически ситуации                                                                                                                

10:00 – 10:15 часа                                                            Плодова закуска

10:15 – 11:00 часа                                                           Игри и игрово – познавателни

                                                                                          ситуации  

11:00 – 11:45 часа                                                           Разходки, игри на открито

11:45 – 12:00 часа                                                           Подготовка за обяд

12:00 – 12:30                                                                   Обяд 

12:30 – 12:45 часа                                                           Подготовка за сън          

12:45 – 15:30 часа                                                           Сън

15:30 – 16:00 часа                                                           Ставане от сън, раздвижване

16:00 – 16:30 часа                                                           Следобедна закуска

16:30 – 17:00 часа                                                           Педагогически ситуации

17:00 – 18:30 часа                                                           Дейност по избор, игри, изпращане

                                                                                         на децата

Трета подготвителна възрастова група

За учебната 2019/2020 година

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ /СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ/

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.БЕЛ

 

2.Физическо възпитание

1. БЕЛ

 

2.Изобразително изкуство

1.Математика

 

2. Физическо възпитание

1.Математика

 

2. Околен свят

 

1. Околен свят

2. Конструиране и технологии

3. Изобразително изкуство

3. Музика

3. Конструиране и технологии

3. Физическо възпитание

3. Музика

 

 

Организацията на учебния ден

 Трета възрастова група – ПГ-5 годишни

 

Дейност:

Време:

1.

Посрещане и дейност по избор.

 

От 6:30 до 8:15 ч.

2.

Гимнастика

 

От 8:15 до 8:30 ч.

3.

Закуска

 

От 8:30 до 8:50 ч.

4.

Педагогическа ситуация

 

От 9:00 до 9:25 ч.

5.

Свободно време

 

От 9:25 до 9:35 ч.

6.

Педагогическа ситуация

 

От 9:35 до 10:00 ч.

7.

Подкрепителна закуска

 

От 10:00 до 10:30 ч.

8.

ДФПВ

От 10:30 до 11:45 ч.

 

9.

Обяд

 

От 12:00 до 12:45 ч.

10.

Подготовка за сън и сън

 

От 12:45 до 15:30 ч.

11.

ДФПВ

 

От 15:30 до 16:00 ч.

12.

Закуска

 

От 16:00 до 16:30 ч.

13.

Педагогическа ситуация

 

От 16:30 до 16:50 ч.

14.

ДФПВ

От 17:00 до 17:30 ч.

 

15.

Изпращане на деца

 

От 17:30 до 18:30 ч.

Четвърта подготвителна възрастова група

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ /СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ/

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

      ДНИ НА СЕДМИЦАТА

           СУТРИН

       СЛЕД ОБЕД

 

понеделник

1.Български език и литература- 4,5,6 год.

2. Физическа култура-

                     4,5,6год.

3. Околен свят-

                      4,5,6 год.

 

Конструиране и технологии-5,6 год

 

вторник

1.Математика-4,5,6год.

2. Изобразително изкуство- 4,5,6 год.

      

 

Физическа култура-4,5,6год.

 

сряда

1.Математика-5,6год.

2. Изобразително изкуство-4,5,6 год.   

 

Музика- 4,5,6год.

 

четвъртък

1.Български език и литература-4,5,6 год.    

2. Физическа култура-

                     4,5,6 год.

 

Математика- 6год.

петък

1.Околен свят- 4,5,6 год.

2. Музика- 4,5,6 год.

3.Конструиране и технологии-4,5,6 год.

 

Български език и литература- 6год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ

Дневен режим

четвърта разновъзрастова разновъзрастова група – 6 годишни
                                          

 

ДЕЙНОСТ

ВРЕМЕ

1.

Посрещане на децата в детската градина и дейност по избор

От 6,300 до 8:10 часа

2.

Гимнастика и подготовка за закуска

От 8:10 до 8:30 часа

3.

Закуска

От 8:30 до 8: 45 часа

4.

Педагогическа ситуация

От 8,50  до 9:20 часа

5.

Раздвижване,свободно време

От 9:20  до 9:30 часа

6.

Педагогическа ситуация

От 9:30до 10,00 часа

7.

Подкрепителна закуска - плод

От 10:00 до 10:15 часа

8.

Педагогическа ситуация(ако има такава)

От 10:15 до 10:45 часа

8.

Допълнителни форми за педагоги  - ческо взаимодействие- игри на открито,дейности по интереси

От 10:15 до 11:45 часа

9.

Обяд

От 12:00 часа

10

Подготовка за сън и сън

От 12:45 до 15:00 часа

11.

Тоалет,раздвижване след сън

От 15:00 часа до 15:30 часа

12.

Педагогическа ситуация

От 15:30 до 16:00 часа

13.

Закуска

От 16:00 до 16:20 часа

14.

Допълнителни форми за  педагогическо взаимодействие-дейности по избор,игри на открито, изпращане на децата

От 16:20 до 18:30 часа

РАЗНОВЪЗРАСТОВА  ГРУПА С. МАЛИНОВО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ /СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ/

Първа възрастова група

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Български език

и литература

Математика

Конструиране и технологии

Музика

Физическа култура

Околен свят

Изобразително изкуство

Музика

Изобразително изкуство

Музика

Физическа култура

 

 

Физическа култура

 

Втора възрастова група

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Български език

и литература

Математика

Околен свят

Музика

Музика

Околен свят

Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

Български език

и литература

Физическа култура

Физическа култура

 

Изобразително изкуство

Физическа култура

Изобразително изкуство

Трета подготвителна възрастова група

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Околен свят

Математика

Околен свят

Български език

и литература

Музика

Български език

и литература

Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

Музика

Изобразително изкуство

Физическа култура

Физическа култура

 

Конструиране и технологии

 

 

 

 

Физическа култура

 

Четвърта подготвителна възрастова група

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Околен свят

Математика

Околен свят

Български език

и литература

Музика

Български език

и литература

Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

Музика

Физическа култура

Физическа култура

Български език

и литература

Математика

Физическа култура

Изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструиране и технологии

 

 

Дневен режим

ДЕЙНОСТ:

ВРЕМЕ:

11.

Посрещане на децата в детската градина и

дейност по избор

от 6.30 часа до 8.15 часа

22.

Гимнастика и подготовка за закуска

от 8.15 часа до 8.30 часа

33.

Закуска

от 8.30 часа до 8.50 часа

44.

Педагогическа ситуация

от 9.50 часа до 9.20 часа

55.

Раздвижване, свободно време

 от 9.20 часа до 9.30 часа

66.

Педагогическа ситуация

от 9.35 часа до 10.00 часа

77.

Подкрепителна закуска

 от 10.00 часа до 10.20 часа

88.

Педагогическа ситуация

 от 10.20 часа до 10.45 часа

99.

Допълнителни форми за

педагогическо взаимодействие

От 10.45 часа до 12.00 часа

110.

Обяд

 от 12.00 часа до 12.45 часа

111.

Подготовка за сън и сън

от 12.45 часа до 15.30 часа

112.

Допълнителни форми за

педагогическо взаимодействие

от 15.30 часа до 16.00 часа

113.

Закуска

от 16.00 часа до 16.30 часа

114.

Педагогическа ситуация

от 16.30 часа до 17.00 часа

115.

Допълнителни форми за

педагогическо взаимодействие

от 17.00 часа до 17.30 часа

16.

Изпращане на децата

от 17.30 часа до 18.30 часа