Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ’’СНЕЖАНКА” ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

Актуализация от 01.11.2018г.

I. УВОД

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на ДГ „Снежанка“, начините за реализирането на образователната институция, както и очакваните резултати. Тя се основава на принципите и насоките от ЗПУО, ДОС,  приоритети на МОН и на РУО на МОН, на Общинската стратегия за развитието на образованието и  на спецификата на детската градина определена и позиционирана в национален и международен план.

Стратегията представлява система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на  ДГ „Снежанка“. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очер­тава вероятните трудности, установява принципите на ръководство. 

Стратегията подлежи на актуализация, при регистрирани необходимости от приложени мерки по качество на база измервания и анализи по направления заложени по обособени области и критерии, както и при необходимост от подобрения на база измерване на удовлетвореност на заинтересованите страни. Промени по стратегическата рамка се прилагат с решение на ПС и се актуализират по определена за целта процедура в системата за управление на качеството. На актуализация подлежат и приложенията, които са неразделна част от общата система за постигане на заложените стратегически цели. Приложенията към настоящата Стратегия, представляват процедури описващи процеси и отговорности, Педагогическият съвет /ПС/ приема стратегията за развитието на образователната институция и План за нейното изпълнение.

Основание за разработване на стратегията е продиктувано от новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност. При изграждане на стратегическата рамка е взето под внимание наличието на ресурси, възможностите за тяхното подобряване и доизграждане в зависимост от разрастващата необходимост, спецификата на средата и възможностите за адаптивно прилагане на изискванията в динамична среда, обусловена е от приложените изисквания на държавните образователни стандарти и необходимостите породени от бързото технологично развитие на съвременния начин на живот. Приложени са бъдещо приложими параметри, които да гарантират устойчивост и дългосрочна резултатност.

Стратегията за развитие представлява платформа за доброволно, но обвързващо сътрудничество между образователната институция, родители, деца, социокултурна общност на територията с. Малиново и на общината. Система от дейности, насочени към изучаване и реализация на търсенето, желанията и предпочитанията за отглеждане, възпитание и обучение на деца от една до седем годишна възраст, които се стремят да удовлетворяват най-добре потребностите на обществото и на отделната личност. Тъй като това е динамичен процес, той е отворен за промени и по този начин може да отговаря на новите условия и изисквания.

Стратегията се явява важна част от провежданата последователна политика на ръководството на ДГ „Снежанка“. Политика, насочена към социокултурната среда,  конкретизирана  в мисията, имиджа на детското заведение и ориентирана  към бъдещото му уникално развитие. Уникалността е  определена от специфичната среда в която функционира, спецификата на квалификация на педагогическите специалисти и на внедрената в образователната институция система за управление на качеството, която следи динамичните изменения, създава предпоставка за гъвкаво наблюдение.Стратегията е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование,   Стратегия за развитие на системата на средното образование в Община Ловеч. В унисон с посочените параметри и документи, в центъра на стратегическата рамка и приложения модел на обучения и съобразения образователен процес,  се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности. Наблюдават се и се измерват нагласите и потребностите

на съвременните изисквания за кариерно развитие и израстване на детето като индивид, достатъчно подготвен за бъдещото му позициониране като градивна единица на обществото.

ІІ. НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ:

 

 • Закон за предучилищно и училищно образование и прилежащите ДОС
 • Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020";
 • Национална програма за развитие «България 2020»;
 • Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот;
 • Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година;
 • Планове за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот;
 • Годишен доклад за изпълнение на националната стратегия за учене през целия живот;
 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри;
 • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността;
 • Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.);
 • Стратегия за образователна интеграция на обучаеми и ученици от етническите малцинства   

      (2015 – 2020);

 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната

      система (2013-2020);

 • Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.;
 • Национална стратегия за младежта (2010 – 2020 г.);
 • Стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012 – 2020 г.);
 • Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното

      включване до 2020 г.;

 • Закон за младежта;
 • Бяла книга на Американската търговска камара в България;
 • Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";
 • Закона за закрила на детето;
 • Национални и международни нормативни документи, свързани с развитието на образованието.

 

III. АНАЛИЗ:

 

 

ДГ „Снежанка“ е детско учебно заведение, намиращо се в Община Ловеч, ж.к. „Здравец” гр. Ловеч в специално построена сграда общинска собственост, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Функционирането на детската градина е в пряка зависимост от демографското развитие в областта. Наблюдаваната демографска тенденция за застаряване на населението, намаляващият брой деца, което оказва негативно влияние не само върху работата на ДГ „Снежанка“, но и върху състоянието на всички педагогически кадри и образователни институции. Специфичните за региона образователни проблеми са следствие от необходимостта да се преосмислят акцентите на необходимите образователни промени в страната и региона, а именно:

 1) На детските градини  в страната все още не се гледа като на средище, предлагащо качествени образователни услуги на обучаемите. По тази причина, е създадена последователна политика за промяна на нагласите сред заинтересованите страни;

2) В мотивационната сфера на субектите и обектите на образованието, все още не са установени , правила и политики за прилагане на адекватни и истинни качествени модели сред младите хора, които са настоящи родители на малки деца, като сред обществото се налагат нереалистични негативни нагласи спрямо всички образователни институции и качеството на образователния процес в следствие на не достатъчната информираност по отношение тежестта, отговорността и възможностите за развитие в учебните заведения. Това индиректно създава негативна нагласа към професията „учител“, като в дългосрочен план налага необходимости свързани с подобряването на имиджа на детската градина, прилагане на нови подходи за работа със заинтересованите страни и най – вече с младите родители, които са лишени от възможността да бъдат запознати с истинните и реалистични параметри полагащи диапазона от изисквания за качествено образование. По тази причина е наложително да  се внедри система за управление на качеството, която да гарантира последователното изпълнение на поставените цели в стратегическата рамка.

Детската градина е отдалечена от централна градска част. Намира се в квартал „ Здравец“

Към ДГ „Снежанка” гр.Ловеч съществува изнесена разновъзрастова група в с.Малиново с деца от 2 до 7 годишна възраст, която се помещава на втори етаж на сграда „Здравен дом и детска градина” в с.Малиново, общ.Ловеч с обособен отделен вход и двор.

Района се характеризира със смесено население от различни етноси и предполага работа с деца от рискови и уязвими групи.

В ДГ „Снежанка“ се обучават и възпитават както деца живеещи в района на образователната институция, така и деца живеещи извън нея. Въпреки демографската криза, броят на децата приблизително  се запазва, поради удовлетвореността на родителите от подходите и начина на работа на образователната институция. Запазва се тенденцията за намаляване на населението в района спрямо предходните години. На база специфика на средата на обучаемите се наблюдава тенденция за нарастване на броя на деца с неадаптирано и социално неприемливо поведение, наблюдава се голям дял родители отхвърлящи традиционните педагогически въздействия. Уязвимите групи в района пречупват нагласи сред общността и създават ниски нива но определени от спецификата на мултикултурните общности  неблагоприятни социални фактори. Голяма част от семействата са засегнати и от финансовата криза, респективно се наблюдава и завишаване на безработицата.

Спецификата на средата, на база общата среда, в която функционира ДГ „Снежанка“ налага изискването за прилагане на уникален модел на работа и уникален модел на стратегическата рамка в изключително гъвкави рамки отговарящи на динамиката на времето и бързо растящия брой незаинтересовани външни звена по отношение на образователния процес.

Уникалността и спецификата на приложимост по изпълнение на стратегическите цели са в заложена рамка по специфика на среда и е предвидено функциониране на образователната институция за динамична среда и гъвкаво прилагане, чрез специфични за района подходи и дейности,  с цел гарантиране на качествен образователен процес.

Заложена е адаптирана управленска и стратегическа рамка, с включени приоритетни направления съобразени с влиянието на негативните параметри. Да се прилагат уникални подходи в цялостната дейност, като са предвидени дейности и политики, чрез които да се гарантира постигане на заложените стратегически цели, в съответствие с държавните образователни стандарти, като в изключително динамична среда. Създадена е бърза адаптивна процедура за управление на рискови и негативни фактори. Работи се основно превантивно, като целта е да не се допуска работа в режим на криза. Динамичното наблюдение на рисковите елементи по специфика на среда се управлява чрез процеси, регламентирани в системата за управление на качеството, която да е функционираща и внедрена в детската градина. Възпитателно образователен процес, да  се основава на хуманно- личностния подход.

Създадена е оптимална образователна среда, осигуряваща активно участие на децата в различните дейности и способстваща за пълноценна реализация на детските възможности. Осигурява се емоционален комфорт за създаване на позитивна мотивация у децата. Стимулира се активната позиция на детето в  процеса на общуването на всички нива. Създадени са условия за стимулиране на креативното мислене и въображение у децата. Приобщаване на децата към общочовешките ценности и национални традиции. Популяризиране на художествено-творческите способности у децата.

Изграден е дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра – обучение -  труд. Изградена е  Програмна система в съответствие със спецификата на средата и разнородността на интереси. Осигурени са достатъчен брой учебни помагала. Спазват изискванията по изпълнение на държавния образователен стандарт.

Обучението, подготовка и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователна политика образователната институция и общо културно-езиково пространство.

Работата в условията на делегиран бюджет предоставя възможност за поетапното  обогатяване на  материалната и дидактична база.

Зависейки  от своите потребители и от социалната поръчка на обществото, наложително е  да се изследват настоящите и бъдещи нагласи на заинтересованите страни, особено на родителите. Дори в стремежа си да се надминат техните очаквания като се иновира периодично отделни аспекти от цялостната  дейност.

Директорът на детската градина е поставен пред предизвикателството да прилага  комплексни  усилия за постигане максимална ефективност на управленския процес.

 

Състоянието на материално техническата база към 01.11.2018г е незадоволително.

 

Сградата е санирана, по Проект „ Красива България“  през 2009 година.    Отопление на природен газ. Дограмата е подменена.

Дворът на градината достатъчен за четири групи. Към момента, за период повече от 40 години,  нищо не е обновявано в дворното пространство на градината. Необходимо е поетапна направа и подмяна на съоръжения, оформяне на кътовете на групите-площадките за игра, обособяване на пясъчници, обезопасяване на оградата, където има извадени метални пръчки и боядисване.

В една от групите ( четвърта ) липсва междинна врата, която отделя терасата от групата на децата, поставянето на която е наложително, с цел безопасността на децата.

Стара ВИК инсталация, на места отремонтирана в период 8 години назад, когато детската градина е била на пряко подчинение на Община Ловеч и не е била на делегиран бюджет.

Наложителна подмяна на кранове на централен водомер, клеясали и не задържат.

Физкултурен салон и занимални на групите  подлежат на козметични ремонтни дейности.

Кухненски блок обособен, при разчет на финансовите средства може да се закупи нова печка за приготвянето на храната.

Стълби към салона- необходимост от обезопасяване и поставяне на парапети на стената.

Изолиране на електрическо табло към авариен изход.

Наложителен козметичен ремонт коридори в приземния етаж .

 

Изнесена група с. Малиново :

Дограмата на прозорците в сервизните помещения, кухненски блок и обособените помещения за пране и  измиване на съдовете  са с изгнила и счупена дървена дограма. В кухненския блок прозореца не може да се затваря и е подпрян със закован на гума пирон.

Наложителен ремонт –подмяна на дограма,  боядисване на стени в кухня.

Паднал таван в спалното помещение. Наложителен ремонт.

Дворът на градината е с малка площ, но е достатъчен за децата. Направено дарение на уреди за игра, със собственик Кметство с. Малиново, община Ловеч, от  Илхан Кючюк, член на европейския парламент от АЛДЕ/ДПС,  родом от с. Малиново.

ДГ „ Снежанка“, като част от  системата на образованието, ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни стандарти. Осигурената учебно-техническа и материална база, е не достатъчна, за да отговаря на съвременните изисквания. Необходимо е създаването на  техническа база осигуряваща развитие в ИКТ сектора и покриваща изискванията за приложимост на ИКТ в образователния процес..Има изградена  дидактична  база. Закупени са достатъчен брой компютри и една мулти медия. Има изграден достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени учебни помагала и дидактични материали, предвидени пространства и кабинет за провеждане на занимания на деца със СОП, методически кабинет.

Осигурен е всекидневен медицински контрол. Да се  изгради  пропусквателен режим в детската градина и да се  спазват всички изисквания за правилно съхранение на лични данни. Ръководството на детската градина да  организира и предприеме мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване на лични данни. Предприеманите мерки да  са съобразени със съвременните технологични достижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Да се  изгради документална обезпеченост за проследимост на рискови параметри в гъвкава и динамична среда, създаване на процедура за проследяване на негативни влияния и рисковите параметри, която да покрива всички нива на функциониране в детската градина /Работна карта ( информационна), за проследяване на рискови параметри. ОД_НУР_00-01./ Всички учители са провоспособни и имат необходимата професионална квалификация. 80% от тях са с висше образование и 20% с полувисше образование. Всички учители имат придобито ПКС.

 

 

Външно въздействие и влияние на институционална среда.

През последните години се  положиха значителни усилия от държавата и Община Ловеч за разширяване обхвата на обучаеми в детските градини в региона.  Изграждането на хармонична и разнообразна образователна среда за осигуряване на равнопоставеност и достъп до качествено образование е основен приоритет. Утвърждаването на задължителната предучилищна подготовка, две години преди постъпването на децата в училище (от 2012 г.), има силен образователен ефект, който носи дълготрайни ползи с оглед на социализацията и постиженията на всяко дете през целия период на обучение. Осъществен е интензивен процес на интегрирано обучение на обучаемите със специални образователни потребности (СОП).

Обществените очаквания за качествено образование обикновено се свързват с разбирането за устойчива образователна система, която осигурява знанията, необходими за пълноценното интегриране на учащия, бъдещият млад човек в обществото. Интелигентният и приобщаващ растеж зависи от действията, предприемани в рамките на системата за учене през целия живот, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на определено качество на резултатите от обучението в съответствие с потребностите на детето. Това разбиране предопределя една по-съвременна концепция за съдържанието на предучилищното образование. Има нови за подобряване на качеството на образование чрез модернизиране на учебното съдържание и извеждане на съвременните ключови компетентности:

*компетентности в областта на българския език;

*умения за общуване ;

*умения за учене;

*социални и граждански компетентности;

*културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;

*умения  за здравословен начин на живот

 

Като добра практика през последните години се налага инициативата за повишаване на квалификацията на кадрите в образованието, чрез организиране на квалификационни курсове, семинари и обмен на добри практики. По този начин се цели не само подобряване на знанията и уменията на педагогическите специалисти, но и възможности за внедряване на нови практики и повишаване на мотивацията на заетите в образователната сфера. Непрекъснатото професионално развитие е необходимо задължение на педагогическия състав, за да се подобри качеството и ефективността на ученето.

 

Социални тенденции

 

Последствия за нас

1. Променяща се демографска ситуация: намаляване на населението, ниска раждаемост.

1. Намаляване броя на децата в детската градина.

2. Отрицателно влияние на обкръжаващата среда върху образователно-възпитателния процес.

2. Липсват позитивни нагласи и мотиви за учене.

3. Ниска заинтересованост на немалка част от родителите за случващото се в детската градина

3. Негативно, неправилно отношение и подценяване значението и ролята на детската градина за развитието на детето.

4. Нисък образователен статус на част от родителите.

4. Вероятност от отпадане на децата от детската градина.

5. Нисък социален статус на учителската професия

5. Негативизъм към учителската професия.

Технологични тенденции

Последствия за нас

1.Подобряване технологичното обезпечаване на образователния процес.

1. Ефективно използване на технологичната база.

2. Въвеждане на ИКТ

2. Засилване интереса на децата към учебно-възпитателния процес.

3. Промяна на нагласи и стереотипи в съответствие с изискванията на обществото.

3. Стремеж към повишаване качеството на образователния процес на основата на иновации.

Икономически тенденции

Последствия за нас

1. Световна финансова и икономическа криза.

1. Съобразяване и актуализиране на бюджета с реалната ситуация и финансовите рамки.

2. Невисоки доходи на семействата, безработица сред част от родителите.

2. Отпадане на деца, вероятност събираемостта на таксите да не е 100 %.

3. Недооценяване на учителския труд в новата реалност.

3. Недостатъчно желание и мотивация у част от учителите за повишаване на квалификацията.

4. Нисък стандарт за едногодишна издръжка на дете в детската градина.

4. Засилване тенденцията за претовареност на групите. Конкуренция за привличане на деца между отделните детски заведения./често пъти нелоялна/

Политически тенденции

Последствия за нас

1. Влизане в сила от 01.08.2016 г. на новия Закон за предучилищно и училищно образование.

1. Задължения по прилагане на специфични нормативни актове

2. Различно отношение към детето и учителя.

2. Достойно заплащане труда на учителя, грижа за всяко дете.

 

 

 

В близките 4 години икономическата и социална ситуация в гр. Ловеч, както и в цялата страна определя тенденция за сериозна демографска криза. Наблюдава се намаляване на интереса към образованието и прилагането на добри и качествени образователни политики. Това налага прилагането на иновативни подходи за привличане на подрастващите в образователна среда, подобряване на материално техническата база в съответствие със световните тенденции и новото динамично и технологично време, в което растат децата. Спешно се налага прилагането на реално приложими образователни методи за обучение, налага се да се обединят усилията между родители, учители и местна общност за да се намали пагубното влияние и негативните тенденции, тежестите на средата в която самите

деца живеят, да подобрим квалификацията на учителите, да се водят общи обучителни сесии при работа с родителите и чрез местната общност да подобрим средата, да се създаде положителна и подкрепяща среда, в която деца, родители и учители да могат да гарантират поставените стратегически цели за повишаване на  качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес , чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране  на развитието, творческите заложби. интереси, потребности и потенциала на всяко дете. Изпълнението на поставените цели се налагат и прилагат като приоритет не само за детска градина „ Снежанка“, но и за родители и деца.  При прилагането на стратегическата рамка ще се следи за изпълнение на национално определените цели, като се прилага уникален модел и подход при работа с подрастващите като се определя, наблюдават и измерват следните параметри:

 

Мерки за въздействие върху параметри и фактори по влияния

1.1 Следи се и се анализират факторите на вътрешната среда

1.1.1 Управляват се факторите свързани с децата

           В детската градина има условия за функциониране на една разновъзрастова група в с. Малиново  и четири целодневни групи за деца от 2  до 7 годишна възраст, като 3 от групите са сформирани по възрастов принцип, една група е разновъзрастова  ( 4-5 годишни към 01.11.18г ), по реда на подадените молби и правила за прием на Общината. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак.

В тази връзка през учебната 2018/2019 година в детската градина ще функционират една разновъзрастова  целодневна група в с.Малиново  и четири целодневни групи в централна сграда –гр.Ловеч.

 

                       Силни страни

                  Затрудняващи моменти

-Децата са физически и психически здрави и правилно развити.

-Преместване на децата има само при промяна местоживеенето на семейството.

-процент обхванати деца от селата Смочан и Пресяка .

-Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика.

-Сътрудничество и взаимопомощ с обществени и културни институции и родителите на групите.

- за 2018г детската градина  е носител на   грамоти за участие в конкурси и творчески изяви на неговите възпитаници.

-Детското заведение  не работи с пълен капацитет  в  някой групи през учебната година. Капацитета се увеличава през неучебно време.

 

- Нарастване броя на децата с неадаптирано и социално неприемливо поведение, отхвърлящи традиционните педагогически въздействия.

 

-Неблагоприятни социални фактори-  много семейства са засегнати от финансовата криза и безработица.

 

 - взаимодействието  с училищното настоятелство

1.1.2 Следи се и се анализират параметрите определящи предимствата и вътрепния потенциал в раздел свързан с децата и положителното въздействие върху тях

- Разчитане на творческия заряд, креактивност, любознателност и висока сензитивност на децата.

Поощряване на позитивното общуване между децата и стимулиране на познавателната активност.

-Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на напрежението, агресията и негативните прояви.

-Добра диагностична работа и създаване на условия за индивидуално развитие и диференцирани грижи.

1.2. Следи се и са анализират факторите по кадрова осигуреност:

1.2.1. Численост:

Общата численост на персонала в ДГ “ Снежанка ” за учебната 2018/2019година е 20, в т..ч.:

Педагогически персонал-  11 бр., от тях:

*1 директор

*7 старши учители

*3 учител

*1 медицинскиа сестра

Непедагогически и административен персонал – 9

        Учителите безспорно са най-важният фактор за състоянието и потенциала за развитие на една образователна система. Днес акцентът е поставен върху уменията на учителя да се адаптира към непрекъснато променящите се образователни потребности и новите педагогически изисквания.Въвеждат се елементи на ново учебно съдържание и на нов интегриран начин на преподаване, при което се очаква от учителите да работят съвместно и да развиват по-продуктивни връзки с всяко дете, родителите и местната власт.

След 01.11.2018г. е минимизиран  броя на отсъствия на учителите от учебно-възпитателния процес и поради  разчет  на средства от делигиран бюджет не е било осигурено външно  заместване.

                        Силни страни

                 Затрудняващи моменти

- Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, прилагащи нетрадиционни или допълнителни педагогически дейности, чрез  диференцирано заплащане, делигиран бюджет и вътрешни правила актуализирани.

- Наличие на възможности за финансиране на текуща педагогическа квалификация.

- Квалифициран педагогически персонал с опит и стаж.

 

Сформирани  екипи на различни нива-педагогически и обслужващ персонал.

 

-Създадени условия за лична изява и професионална удовлетвореност.

-Работа в екип на различни нива-педагогически и обслужващ персонал.

-Участие в курсове за поддържаща квалификация

-Осигурена здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицинзирана  фирма

- Недостатъчна мотивация за придобиване и повишаване на ПКС.

- Липса на мотивация за кариерно развитие в учителската професия.

-Липса на осъзнатото, доброволно и  мотивирано самообразование, което да доведе до професионално израстване  и  творчество  и  до създаването на  условия  за  конкуренция  между учителите.

 

- Липса на методист или психолог, които биха били полезни в управление качеството и ефективността на ВОП и ежедневната работа с учители , родители и деца., и за подобряване на междуличностните взаимоотношения между екипите  на различни нива (педагогически и обслужващ персонал).

-Прекалена административна натовареност на директора.

 

-Недостаъчни умения на учителите за работа по европейски проекти.

1.2.2 Следи се и се анализират параметрите определящи предимствата и вътрепния потенциал в раздел къдрова осигуреност:

• Мотивиране на учителите да доразвиват компютърни умения.

• Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата

градина.

• Придобитите умения и знания да станат достояние на всички чрез различни форми.

 

Силни страни.

 • Обучаемите са физически и психически здрави и правилно развити.
 • Осъществена е приемственост между детската градина и училище в региона.
 • Осигурено е здравно обслужване;
 •  квалифициран персонал.
 • Създадени са условия за „равен старт“ на всички обучаеми.
 • Наличие на възможности за допълнителни дейност по интереси – допълнителни педагогически услуги.
 • Популяризиране, изява и презентиране на творчеството и развитието на умения в обучаемите – изложби, концерти, базари, собствени дискове и др.
 • Приобщаване на обучаемите към националните ценности и традиции.
 • Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.
 • Работа с обучаеми от малцинствени групи и социализирането им с другите обучаеми.
 • Към 01.11.18г.
 • наличие  на финансови условия за материално стимулиране на учителите

 

 

 • Наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа квалификация чрез системата на делегиран бюджет.
 • Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.
 • Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит.
 • Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители.
 • Създадени са условия за „равен старт“.
 • Наличие на допълнителни за спонсориране инициативи на образователната институция.
 • Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес – чрез провеждане на “ден на отворени врати“, „пролетно почистване“ и др.
 • Налице е добра връзка с местните общински структури.
 • Създадена е страница в социалните мрежи за комуникация с родители и др. желаещи и  Обществен съвет.

 

Затрудняващи моменти:

 • Нарастване броя на обучаемите с неадаптирано и социално неприемливо поведение, отхвърлящи традиционни педагогически въздействия.
 • Недостатъчност в прилагането на превантивна и рехабилитационна педагогика, както и не владеене на компенсаторни педагогически механизми.
 • Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегрирането на обучаеми със специални образователни потребности и корекция на рискови обучаеми, предвид повишаване броят на тези обучаеми.
 • Недостатъчно взаимодействие между учители и родители;
 • Има очертан демографски срив и липса на обучаеми.
 • Физкултурният салон не достатъчно оборудван за спорт.

Заплахи от вътрешната и външната среда

 • Намален обществен престиж на учителя.
 • Продължаваща девалвация на моралните ценности в обществото.
 • Нереални очаквания на родители спрямо учители.
 • Увеличаване броя на обучаемите в риск.
 • Тревожни тенденции, свързани с нарастващата апатия; неустойчивата мотивация за високи образователни постижения; агресията и неумението за рационален самоконтрол; податливостта на зависимо поведение.
 • Миграция в големи размери.
 • Наличие на нелоялна конкуренция.
 •      Трудности при кадровото обезпечаване.
 • Толериране на определени обучаеми от учителите

 

 

Възможности за развитие

 • Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на образователната институция и извън нея.
 • Придобитите умения и знания от специализации да станат достояние на всички чрез различни форми.

 

 • Оказване на подкрепа чрез вътрешна квалификация.
 • Предлагане на разнообразни квалификационни форми и споделяне на опит.
 • Подобряване на ефективността от работата на учителя, подготовката  на ситуациите, включително и прилагането на индивидуалния и диференцирания подход.
 • Повишаване инициативността в дейността на  Обществения съвет.
 • Въвеждане на системи от награди за популяризиране на позитивния модел на поведение сред децата и родителите.
 • Подобряване комуникацията  в екипа и всички участници в ОВП чрез активизиране на неформалното общуване.
 • Повишаване компетентността на родителите при отглеждането и възпитанието на обучаемите им чрез тренинг- обучения.
 • Осъществяване на тематични и интерактивни родителски срещи, в които главна роля да има родителят.
 • Възможност за прилагане на теоретичните знания в практическа среда и в реалния свят.
 • Засилване на усещането у децата за принадлежност към Образователната институция и повишаване на мотивацията им за активно участие в процеса.

 

1.3 Следи се и се анализират параметрите определящи възпитателно-образователния процес

1.3.1. Основни и допълнителни форми за предоставяне на качествено образование и качествен образователен процес

През учебната 2018 / 2019 година в детската градина  се работи по Програмна система ”Чуден свят” с учебните помагала на издателство ”Просвета” и Програмна система „ Приятели“ на Издателство „ Анубис“. Планирането е по образователни направления и ядра. Необходима е актуализация на тематичните разпределения с цел включване на ИКТ към обучението на децата, гражданско и интеркултурно образование и работа с деца със СОП. Добре организираният учебен процес ще създаде необходимите условия за формиране на умствена активност на децата и ще съхрани у тях чувството за “свобода на избора”. Това повишава ефекта от развиващото обучение и създава предпоставки за развитие на творческите възможности на децата. В добре организирания учебен процес те не просто усвояват знания, а и активно привнасят от себе си съдържание от своя опит. За да не се задържа развитието на децата, чиито възможности изпреварват тези на връстниците им и в същото  време да се стимулират и подпомагат тези с по-скромни възможности, обучението да се индивидуализира и диференцира като се формират подгрупи(екипи) съобразно интересите, способностите и равнището на развитие и подготовка на децата и техните индивидуални темпове на работа. В процеса на възпитателно-образователната работа да се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата.

Силни страни

Затрудняващи моменти

-ВОП се основава на хуманно-личностния подход.

-Създадена е оптимална образователна среда, осигуряваща активно участие на децата в различните дейности и способстваща за пълноценна реализация на детските възможности.

-Осигурява се емоционален комфорт за създаване на позитивна мотивация у децата.

-Стимулира се активната позиция на детето в  процеса на общуването на всички нива.

-Създадени са условия за стимулиране на креативното мислене и въображение у децата.

-Приобщаване на децата към общочовешките ценности и национални традиции.

-Популяризиране на художествено-творческите способности у децата-конкурси, концерти и др.

- Наличие на възможности за допълнителни дейности по интереси- школи.

- дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра – обучение -  труд

-Дефицити във физическото развитие на децата.

- Липса на апробирани, описани и популяризирани интерактивни методи за взаимодействия за детски градини.

-Липса на адекватна корекционна дейност при работа с деца с прояви на агресивна нагласа.

-Липсва национален одобрен инструментариум за диагностика.

- По прилагането на нормативните документи за пълноценно и здравословно хранене на децата.

 

-претоварване на част от групите и воденето на пълноценен и ефективен учебно-възпитателен процес.

 

 

 • Наличие на Програмна система и учебни помагала.
 • Изпълнение на държавния образователен стандарт.
 • Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на обучаемите и стимулиращи мисловните процеси.
 • Всяко дете постъпило в образователната институция има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
 • Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности на обучаемите
 • Обучението, подготовка и възпитанието на обучаемите се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователна политика образователната институция и общо културно-езиково пространство.
 • Образователната институция, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни стандарти

 

1.3.2. Вътрешен потенциал:

•  Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.

•  Повишаване на квалификацията (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).

•  Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство.

•  Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.

•  Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към бюджета.

•  Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране.

•  На базата на досегашен опит, може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми.

•  Създаване на система за външна изява на обучаеми и учители.

•  Популяризиране на изявите на обучаеми и ученици чрез изградената система за комуникация на образователната институция.

• Създаване система за обмен на информация със семейството и образователната институция.

 

1.4 Следи се и се анализират параметрите определящи възможностите за разширяване и подобряване на учебно-техническа и материална база ОД_СР_03_02-01

1.4.1 Наличности и възможности по отношение на МТБ

 • 4  просторни светли спални и занимални, отделни санитарни помещения 
 • Широк слънчев двор със зелените площи и обособени площадки за игра на всяка група
 • ИКТ среда –   ИКТ средства, подпомагащи педагогическия процес – 1 преносима  мултимедия, компютри, принтери, копирна машина,
 • Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени учебни помагала и дидактични материали.
 • изграден е главен вход  към  сградата  на Образователната институция, който дава облика на образователната институция;
 • кабинети за директора, за касиер и домакин, за счетоводител;
 • лекарски кабинет
 • обособен кухненски блок,
 • 4 обзаведени занимални със санитарни помещения към тях, съблекални, офиси, родителски кътове
 • просторни и светли коридори
 • една учителска стая
 • архив

Силни страни

Затрудняващи моменти

- Обособени помещения за всяка група.

 

 

- Озеленен двор с обособени игрови площадки  за всяка група .

 

 

-  технически средства- достатъчно компютри, подпомагащи педагогическия процес- мултимедия 1бр,

- Липса на помещения за провеждане допълнителни дейности извън ДОИ /школи по интереси/.

- необходимост от подновяване на детските съоръжения , наличните уреди са морално остарели

-физкултурен салон- подлежи на частичен ремонт.

- ограда , изискваща пребоядисване

-

 

1.4.2. Вътрешен потенциал:

-Търсене на възможности за включване на спонсори в различните дейности

- Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос за обновяване на МТБ.

- Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на детското заведение и обогатяване на МТБ.

- При възможност включване в общинска програма за рекострукция и  ремонт за оградата на детското заведение и благоустройство на двора.

 

Предимства

Недостатъци

Учителите проявяват обществена активност, която е добра основа за изграждане на част от лидерските умения. Делегиране на права и отговорности. Осъществява се навременен контрол. Осъществява се квалификационна дейност  съобразно потребностите на учителите.  -работещи начини за бърза информация и обратна връзка между  членовете на персонала.

Възможност за екипност. Приемственост между отделните етапи на образование – между предучилищна и начална степен.

Работа по национални програми и проекти. Участие в благотворителни каузи.  Съвместна работа с партньорски организации.

Възпитание на национални и европейски ценности децата. Подкрепа за  всички членове на персонала, които са иновативни в работата си.

 

Според възможностите на делегиран бюджет да  се отделят ресурси за въвеждане на нови технологии.

Не всички участници в ОВП участват активно в разработването и постигането на целите. Недостатъчна  ефективност на работата с родителите и семейството

Да се делегират правата и отговорностите

Неосъзнатата роля на родителя към случващото се в детската градина.

Да се подобри комуникацията и междуличностните отношения

Наличие на неограмотени  родители, които не подпомагат децата си при общуване, четене на приказки и други форми за ограмотяване.

Липсва доверие в общуването между учителите, налице е недостатъчно професионално активна комуникация. Не винаги самооценката е реална

Човешкият ресурс не винаги се разпределя ефективно.

Има още какво да се желае по отношение на навременната, позитивна и качествена обратна връзка. Липса на помещения за осъществяване на допълнителните дейности извън учебния план в детската градина .

 Не всички партньори са отворени за конструктивен диалог, за съвместна работа и решаване на проблеми.

 

Възможности за развитие

Заплахи от вътрешната и външната среда

Диалогичният стил на преподаване постепенно да премине в проблемно изследователски.

Оказване на подкрепа чрез вътрешноинституционална квалификация.

Предлагане на разнообразни извънучилищни квалификационни форми и споделяне на опит.

Подобряване на ефективността от работата на учителя, подготовката  на ситуациите, включително и прилагането на индивидуалния и диференцирания подход.

Въвеждане на системи от награди за популяризиране на позитивния модел на поведение сред децата и учителите. Подобряване комуникацията в екипите и всички участници в ОВП чрез активизиране на неформалното общуване. 

Повишаване компетентността на родителите при отглеждането и възпитанието на децата им чрез тренинг- обучения. Осъществяване на тематични и интерактивни родителски срещи, в които главна роля да има родителят.

Създаване на „Клуб на родителя“.

Намален обществен престиж на учителя.

Продължаваща девалвация на моралните ценности в обществото.

Липса на синхрон между съществуващата нормативна уредба и изискванията на висшите институции в образованието.

Нереални очаквания на  родители спрямо учители.

Намалени педагогически способности на работещите учители.

Увеличаване броя на децата в риск и със СОП.

 Тревожни тенденции, свързани с нарастващата апатия; неустойчивата мотивация за по-добри образователни постижения; агресията и неумението за рационален самоконтрол; податливостта на зависимо поведение.

Трудности при кадровото обезпечаване.

Дефицит на финансови ресурси и липсата на съфинансиране по някои важни дейности;

Демографските проблеми, породени от миграцията и емиграцията на младото население, влият върху средносписъчния състав на групите;

Наличие на конкурентни детски градини с по-добра материална база;

 

 

1.5 Предимства и параметри създаващи уникалност на стратегическата рамка и прилагането на държавни политики по отношение на образованието.

Преимущества:

 

 1. Определени са механизмите за въздействие върху средата и елементите даващи общо преимущество на база уникалността на стратегическата рамка и спецификата при работа, с приложени подходи за достигане на целите по специфика на средата в ДГ  „Снежанка” могат да се разгледат в няколко аспекта:
 • Финансова самостоятелност на детското заведение-второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и изграден опит за издръжка на делегиран бюджет;
 • Много добра подготовка за училищно обучение - по отзиви на родители и колеги от началния курс на училищата от град Габрово;
 • Непрекъснато проучване и своевременно задоволяване потребностите на заинтересованите страни / родители и общество;
 • Реализиране на  проекти свързани с образователния процес и подобряване на материалната база;
 •  развити традиции по възпитаване в национални и общочовешки ценности, добър социокултурен опит - ежегодни празници, участия в общински изяви, открити практики пред родителите;
 • Наличие на учители с добър педагогически опит и  квалификация;
 • Компетентно ръководство – административно и финансово;
 • Възможност за осъществяване на допълнителни педагогически услуги;
 • Обучаемите са физически и психически здрави и правилно развити.
 • Осъществена е приемственост между образователните институции в региона.
 • Осигурено е здравно обслужване;
 • Изградена е достъпна среда
 • Създадени са условия за „равен старт“ на всички обучаеми.
 • Наличие на възможности за допълнителни дейност по интереси – допълнителни педагогически услуги.
 • Приобщаване на обучаемите към националните ценности и традиции.
 • Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.
 • Работа с обучаеми от малцинствени групи и социализирането им с другите обучаеми.
 • Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите
 • Наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа квалификация чрез системата на делегиран бюджет.
 • Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.
 • Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит.
 • Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители.
 • Създадени са условия за „равен старт“.
 • Наличие на допълнителни за спонсориране инициативи на образователната институция.
 • Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес – чрез провеждане на “ден на отворени врати“, „пролетно почистване“ и др.
 • Налице е добра връзка с местните общински структури.
 • Създадена е страница в социалните мрежи за комуникация с родители и др. Желаещи и такава на Училищното настоятелство и Обществен съвет.

Слаби страни:

 • Недостиг на парични средства за издръжка на възпитателно- образователния процес. Разминаване между действителни и предоставени разходи за издръжка на едно дете;
 • Липса на достатъчно средства за мотивиране на учителите в квалификационна дейност и професионално израстване;
 • В  голямата си част материална база изисква доста средства за осъвременяване с които не разполагаме .Това внася затруднения за провеждането на качествен образователно-възпитателен процес;
 • Ограничени възможности за използване на алтернативни източници за финансови средства;

 

 1. Идентифицирани са проблемите

Общи проблеми:

•    Липсва национален инструментариум за диагностика.

•   Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в образователната институция – закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др.

•  остаряла МТБ

2. Уникалност и приложимост по специфика:

2.2.1 Прилагат се адаптирани подходи за взаимодействие с общостта;

2.2.2 План за обща и допълнителна подкрепа;

2.2.3 Изгрждане на  специфична рамка и подходи за взаимодействие със заинтересованите страни;

2.2.4 Осигуряване  подкрепа на млади родители;

2.2.5 Изградена е срада „Училище за родители“;

2.2.6 Сформиране на „Спешно екипен състав“ от учители, които осигуряват бърза и навременна реакция при възникване на рискови състояния и увеличаване на рисковите параметри по направление;

2.2.7. Да се прилагат адаптирани проектни форми:

страни;

2.2.6 Сформиран е „Спешно екипен състав“ от учители, които осигуряват бърза и навременна реакция при възникване на рискови състояния и увеличаване на рисковите параметри по направление;

2.2.7. Прилагат се адаптирани проектни форми:

Възпитание на умения и ценности чрез образователни теми;

Изграждане на  последователност от работни срещи и дейности, чрез които се споделят добри практики между педагогическия персонал, между родители и педагози, между педагози от ДГ «Снежанка» и други детски градини и външни звена;

2.2.9.Проследяване - прилагане на култура на поведение и се възлагат дейности по екипи така, че да може определените дейности да бъдат гаранция за притежаване на умения в педагозите да работят в екип;

2.2.10 Работния  процес с децата да бъде на принципа на креативност и лична ангажираност, като се поставят цели децата сами да моделират бъдещите си обучителни модули според интереси и ново на достигната резултатност.

2.2.11.Децата от рискови и уязвими групи да бъдат максимално обхванати и привлечени в учебно – възпитателния процес, без това да налага стрес и негативни реакции, като това е поднесено под форма на ролеви игри, сред позитивна среда.

За всеки поставен показател, който трябва да гарантира качество на образователния процес да има изградена система за събиране на истинен и реалистичен доказателствен материал, анализиран по зададени реално приложими рамки, с включени параметри и форми за гъвкаво управление. Изграждане на  обща структура по качество описваща всички процеси, дейности, срокове, отговорности и форми на отчетност, гарантиращи системата по управление на качеството.

 

Спецификата на приложимост на приложимия модел управление на рамката по параметри създаващи уникалност се разпределят  съотносимо в приоритетните направления определени в стратегическата рамка, към която са предвидени дейности по специфика на среда, заложени в 4 годишния програмен период за изпълнение. Факторите влияещи на системата и водещи до изменение на рамката от приетите средни норми за страната и заложена функционалност на образователната институция са: демографска криза, отдалеченост на детското заведение от централната част на града и липса на кабинети за обособяване на провеждане на допълнителните школи по интереси. Ресурсите обезпечаващи прилагането на стратегическата рамка по специфика, така че да отговарят на приложените изисквания в нормативна база заложена в ЗПУО, с приложими ДОС и изискванията по приети международни спогодби свързани с прилагането на качествена образователна услуга са описани в МТБ на детската градина, има наличен квалифициран  педагогически персонал, има достатъчност на финансовите ресурси, за покриване на изискванията по нормативна база заложена в ЗПУО, с приложими ДОС. Възможностите за приложимост и допустимост при изменения на параметрите в динамична среда са: взаемозаменяемост на персонала, създаване на резервен «Спешно екипен» състав покриващ липси човешки, материален и финансов план, като чрез този формат ще се  осигурява гъвкавост по отношение на негативни влияния свързани с  финансови средства при изпълнение на дейност и инцидентни състояния на средата и други, чрез помощ от обществен съвет, родителски активи, спешно екипен състав от учител при управление на ситуации в риск, кризи и промени,  и да  се управляват чрез създадената ситема за управление. Спецификата при управление се залага в разаботването на  система по управление и  регламент за устойчивост. За обезпечаване на информираността на заинтересованите страни по отношение на сигурност, безопасност и работа по специфика се прилага към родители и учители в периодичния инструктаж, раздел описващ актуализации по планове, процеси и изисквания на специфика на функциониране. Всеки проведен инструктаж да се вписва в Протокола от родителска среща или форма на информираност към заинтересованото лице. Измерването на постигнатата резултатност да се прилага в годишния доклад от проведен вътрешен одит от Комисията по управление на качеството, като се приема на ПС. В Правилник за дейността на образователната институция, да  са описани правата, задълженията и отговорностите на заинтересованите страни, по отношение на спазване политики и изисквания на функциониране по специфика на среда. Да се подпище  от всеки запознат родител, бланка «Информирано съгласие» за проведения инструктаж по правила и политики. Всеки учител да подписва бланка «Информирано съгласие» по отношение на права, политики, планове и графици за работа, за годината. За гарантиране на ефективно управление, да се прилага управление на риск по специфика на среда, в едно с възможностите за реакция при негативни външни, вътрешни влияния и влияния на взаимно изменящи се фактори. Управлението на рисковите параметри в динамика се управляват чрез ситемата за управление на качество в раздел за одит възложен на комисия  "Управление на институцията" и  "Сигурнот и безопасност", комисия  «Устойчивост». Рамката за управление на параметрите по специфика на среда и специфика на функциониране да са заложени в раздел определящ параметрите за устойчивост, като документа по устойчивост става неразделна част от настоящата стратегия за развитие и се изменя с решение на ПС. Отговорник за наблюдение измерване и анализ на параметрите да  е Комисия по управление на качеството с приетата отговорност за констрол, управление и прилагане на изменения при необходимост, в гъвкав и денамичен режим от управленския състав на институцията.

 

IV. ПРОГРАМНА СИСТЕМА. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ. МИСИЯ. ЦЕННОСТ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

 

СР_08-01  Програмна система

 

Програмната система на Образователната институция , е разработена на база ЗПУО и изисквания по ЗУПО с приложими ДОС.

       Програмната система, с която работи ДГ” Снежанка ”, е цялостна концепция за развитието на обучаемите с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на стратегическата цел на детската градина: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на развитието до достигане в реална работна среда.

Програмната система ще подпомогне учителя, за да осигури условия за пълноценно развитие на децата така, че:

 • Обучаемия да е спокоен, щастлив, уверен и успешно да навлиза в света.
 • Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати с ежедневната си работа с обучаемите и родителите.
 • Родителят да „израства“ заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, подпомага разгръщането на неговия потенциал.
 • Родителят и учителят имат определени отговорности относно детето, които реализират в сътрудничество в името на обучаемия.

 

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие:

Личностно-ориентирания подход - гарантиращ развитието и зачитането на детската индивидуалност, възрастовите особености, личностните му качества, способностите, интересите, потребностите, чувствата  на детето и го поставя  в центъра на всяко педагогическо взаимодействие като главен, основен участник в този процес. Детето се възприема  като активно действащ субект, важна личност в процеса на обучението, възпитанието, социализацията и отглеждането. Този подход  поставя детето като равноправен и активен участник в педагогическото взаимодействие, за което трябва да има осигурена образователна, здравословна, безопасна и сигурна среда, практически целесъобразна – физическа, психологическа и социална, микроклимат включващ уважение, доверие, разбирателство, оценяване, зачитане, сътрудничество, награди. В хода на образователния процес детето да получава подкрепа от педагозите за адаптивност, да бъде насърчавано, поощрявано и мотивирано за учене. За пълноценен образователен процес и  практическо приложение на усвоените знания и умения е необходимо осигуряване и на педагогическа среда- материали и средства за работа в реални условия, учебни пособия, техника, интериор.

Рефлексивен и ценностно - ориентиран подход - Рефлексията от своя страна изисква развитие на такива феномени като: самооценка, самоконтрол - саморегулация при решаване на игрови, практически и познавателни задачи. Ученето през целия живот интегрира всички процеси на взаимодействие (формални и неформални), които развиват детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и компетенции.

Хуманно-личностен подход - Личният опит е в основата на субективния опит – основна функция на детската градина е да се осъзнае и систематизира стихийният опит на детето. Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване на вербалните с игрови, нагледни и практически интерактивни техники. Дейността не е цел, а културните компетенции чрез нея като средство придават модерна характеристика на европейското образование в комплексно интегрираните форми на интеракция на основата на водещата за психичното развитие - игровата. Гарантират се динамичните преходи от ситуации като варианти за мястото и позицията, на ролята и статуса на детето в тях. Търсят се индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване, на познание и креативност. Осигурява се самоактуализацията на индивидуалността – стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност.

Комуникативно-експресивен и креативен подход - Разчита се на неформални контакти, общи желания, идеи и проекти. Подпомага се индивидуалната експресивност на детето. Акцентира се върху креативните прояви в играта, познанието, общуването. Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и за работа с другите – в  малки групи и в екип.

Системно -структурен подход – определя начина на изследване, възприемане и осмисляне на действителността и познавателното отношение на детето към света, към явленията около него и към собствената му дейност. Този подход помага на педагога да се ориентира как да определи съдържанието на детските представи за обекта, как да разработи особеностите му, че това да доведе децата до познание за неговото единство и цялост.

Ситуационен подход – включва система от методи, изискващи преодоляване на познавателни трудности и решаване на проблемни задачи.

Конструктивен подход -фокусира взаимодействие както върху мисловните процеси, така и върху поведението, което отразява тези процеси. Свързано е с умствените способности, като памет, учене, мислене и разсъждаване.

Игрови подход – система от методи, похвати и средства за реализиране на учебно, образователно и възпитателно взаимодействие чрез игри с децата.

 

Форми на педагогическо взаимодействие:

      Основната форма на педагогическо взаимодействие във всички възрастови групи е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

Педагогическите ситуации се организират само в учебното време и осигуряват постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование по образователни направления:

„Български език и литература”;

„Математика”;

„Околен свят”;

„Изобразително изкуство”;

„Музика”;

„Конструиране и технологии”;

„Физическа култура”;

      Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от определените в ДОС за предучилищно образование и се придобиват  други компетентности в съответствие с интересите на децата.

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации и могат да включват: предметни игри, елементарните опити, детските експерименти, артистични упражнения, симулативни игри, игри-асоциации, театрализирани игри, спортни игри, музикални и музикално-ритмични игри, народни игри, фолклорно-обредни игри и пр.

 

Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие:

През учебно време – редуване на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;

През неучебно време – допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по 1 в сутрешен и  1 в следобеден режимен момент;

 

В ДГ ”Снежанка ” възпитателно-образователната работа се организира на базата на принципите на разбирателство, толерантност, съмишленост и равноправие и е насочена главно към развиване на самостоятелност, творческа инициативност, свобода, право на избор и лична отговорност. Работи се системно и целенасочено за изграждане на самочувствие у децата и увереност в собствените сили и  амбиции за постигане на положителни резултати. Поставените цели се реализират чрез изпълнение на поставените задачи, свързани с осигуряване на оптимална значима среда, стимулираща развитието потенциала на всяко дете и спомагаща за формиране личността му и подготовката му за училище.

Безопасното движение по пътищата се включва в ежедневния образователен процес на всички групи, съгласно Концепция за възпитанието и обучението по безопасно движение по пътищата в детската градина и българското училище. Работи се усилено и за формиране на знания и умения за адекватно поведение при бедствия, аварии и катастрофи.

Децата са запознати със своите права, задължения и отговорности във връзка с Конвенцията за правата на детето. Вниманието на колектива да се насочи и към превенция на рисковото поведение  в ранна детска възраст.

Необходимост от създаване на игрово-образователна среда за провеждане на пълноценна и ритмична двигателна дейност за гарантиране на оптимално здраве и правилно физическо развитие. Закупуване на  достатъчно уреди спортни пособия и съоръжения  за различни видове спортове и развиване на двигателната  активност у децата.

 

Тематично разпределение- заложено в  ОД_СР_08_08-01 План Тематични разпределения Тематичното разпределение се разработва, като се отчитат интересите на обучаемите и спецификата на образователната среда.

Тематичните разпределения за всяка възрастова група се разработват от педагогическите специалисти, като:

 • Осигуряват  ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления;
 • Включват темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.
 • Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и спецификата на образователната среда.
 • Тематичните разпределения по възрастови групи се утвърждават от директора и са неразделна част от настоящата програмна система на детската градина.
 • Да се актуализират и да се заложат в тематичните разпределения  и допълнителни компетентности   по гражданско, екологично, здравно възпитание, по образователни направления и възрастови групи. Работа с ИКТ и работа с деца със СОП.

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ ПО ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

За осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, се прилагат по направление както следва:

 

1. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ:

 • - Междуличностни отношения
 • - Социална среда
 • - Права на човека
 • - Идентичности и различия в обществото

2. ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 • -Психично здраве и личностно развитие
 • - Физическо развитие и дееспособност
 • - Лична хигиена
 • - Хранене

3. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 • -Вода, почва, въздух
 • -Енергия и климат
 • -Биологично разнообразие
 • -Потребление и отпадъци
 • -Общество и околна среда

4. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 • -Културни идентичности
 • -Културни различия, толерантност и конструктивни взаимодействия;

5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП КАТО ЧАСТ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОМПЛЕКС:

 • -Формиране на начални представи за пътната среда
 • -Формиране на учения за безопасно движение на пътя

Формиране на култура на поведение на пътя.

 • Постигането на компетентностите за ориентиране в пътната среда се осъществява в следните глобални области: елементи на пътната среда, участници в движението, пътни превозни средства, пътна сигнализация, обезопасителни и защитни средства.
 • Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие за пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.
 • Обучението по БДП се осъществява в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, интегрирано по различните образователни направления, с основна дейност игрова, с осъществяване на рефлексия и устойчивост в следните аспекти: интелектуален, комуникативен, личностен и кооперанивен, с основни методи, използвани самостоятелно, както и в комбинация: информационно- познавателен, игрово- познавателен, практико- изпробващ.

 

 

6. Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование:

 

           Разбирането за взаимодействието между детската градина и семейството /родителите/ датира не от скоро. Сравнително от скоро, обаче в публикации се настоява за преосмисляне на подходите към това взаимодействие, като акцентът се измества от почти пасивната и консумативната позиция на семейството, към провокиране от страна на детската градина за инициатор на нови начинания. Днес ролята на детската градина е не само да възпитава и обучава децата, а да даде модел на възпитание, който да се усвоява в семейството и в обществото – интерактивна среда, интерактивни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневно взаимодействие с родителите. Постигането на тези условия несъмнено изисква силно финансиране, което включва не само държавата, но и дарители за благотворителна дейност, собствени приходи на детската градина, лично участие с труд и усилия за обществено полезна дейност, както на родителите, така и на служителите в детската градина. Смята се, че детската градина е инициативния фактор във взаимодействието с родителите.

6.1.Предучилищното образование, като процес на възпитание, социализация и обучение на децата, се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите, със семейство.

6.2.Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на предучилищното  образование, както и за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене.

 

Работа със заинтересовани страни

За осъществяване на добри практики на  взаимодействие между детската градина и родителската общност, както и с всички заинтересовани страни е  необходимо изграждане на  Комуникационна политика, с приложен План и график за комуникационна политика. Изготвяне на  график за провеждане по това направление, като се сформира работна комисия, която отговаря, следи, наблюдава, измерва, анализира и докладва на Педагогически съвет, дали са в съответствие параметрите заложени в дейности и изпълнен ли е плана по заложените изисквания, описани в Комуникационна политика, както следва:

 • Ежегодно на тържествена церемония, на която директорът да връчва грамоти и награди на родителите и заинтересованите страни, като НПО, дарителски фондове и други лица, за приносът им в развитието на детската градина и включването им в дейности на образователната институция;
 • Изготвяне на  система за награждаване постиженията на децата;
 • Изготвяне на  система за информираност по отношение на личностното развитие, индивидуална работа и индивидуални учебни планове;
 • Изготвяне на  система за обмен и създаване на партньорски взаимоотношения меджу ДГ „Снежанка“, други образователни институции и НПО в гр,Ловеч, както и както и такива на територията на цялата страна;
 • Поздравителни адреси до родителите по повод на всички национални християнски празници;
 • Лични покани за присъствие на тържества и празници в детската градина;
 • Мониторинг: Изготвяне на  система за събиране на обратни връзки, препоръки и насоки за подобряване на работата в образователната институция, изработени анкети за проучване на родителското мнение и заинтересованите страни по различни въпроси и измерване на удовлетвореност по области и критерии заложени в системата за управление на качеството;
 • „Училище за родители” – ежемесечно учителите публикуват статии за възпитанието на децата в изградените групи  на детската градина, на родителските табла;
 • На сайта и родителското табло – детайлно представяне на устройството и дейността на детската градина;
 • „Кът  на признанието” – представяне на всички отличия и награди, поздравителни адреси от различни институции за детската градина;
 • Приложени  информационни табла на всеки вход, достъпен до родителите и заинтересованите страни;
 • Изграждане на  кътове по интереси, чрез които заинтересованите получават нагледно за вида и начина на възпитание и социализация на децата;
 • Изграждане на кътове, в които заинтересованите страни се информират по отношение постиженията и обща резултатност на децата;
 • Изграждане на среда за приемане на проведени иновативни подходи и методи на обучение, възпитание, социализация от заинтересованите страни;
 • Изграждане на  среда за информираност по отношение на политики, правила, механизми, личностно развитие и цялостния подход на управление в институцията и са регламентирани каналите за комуникация;
 • Изграждане на  политика свързана с превенция на тормоза и насилието;
 • Изграждане на информираност по отношение на приложената политика по наставничество, приемственост и устойчиви резултата и на база изисквания за кариерно развитие;
 • Изграждане на информираност по отношение на здравно, гражданско, екологично, интеркултурно и приобщаващо образование;
 • Изготвяне на система за взаимодействие и политики на информираност по отношение на изградения механизъм за обхват и програма за превенция на ранното напускане на образователната среда; 
 • Изготвяне на правила и политики по отношение на жалби, сигнали и препоръки;
 • Изготвяне на механизми за управление на конфликти между учители, родители и деца, като се следи за стриктното прилагане на Етичния кодекс;

 

 • Изготвяне  на устойчиви канали за комуникация и обмен на информация между звената, като се следи за тяхната функционалност сигурност на данните със съответната приложимост, на база гарантиращи истинност на информацията;
 • Въвеждане  поредица от дейности по интереси извън ДОС;
 • Ежегодно провеждане  на екскурзии;
 • Постоянни изложби на детско и семейно творчество не само в групите, на входовете и във фоайетата;
 • Информационните табла за родителите с различни постоянни рубрики свързани с безопасност, сигурност, оказване на подкрепа, здравни съвети и допълнителни форми на подкрепа и общо взаимодействие подкрепящи развитието на децата, да се поддържани системно и професионално;
 • Изградени са канали за информираност на Обществения съвет и заинтересованите страни по отношение на финансови, материални и човешки ресурси, формите за разходване на финансовите средства, разходването на бюджетните и допълнителните средства за финансиране на дейността на институцията;
 • Изготвяне на  среда за информираност по отношение на рискове, кризи и промени;
 • Изграждане  на канали за комуникация и получаване на подкрепа по отношение личностното развитие на децата и необходимостта от прилагане на индивидуални подходи, като се наблюдава в динамика нивото на достигната резултатност и своевременното информиране на родители, заинтересовани и работещи с детето за неговото развитие;
 • Изграждане  на система за информираност на заинтересовани страни по отношение на План – процеси и на работата на Комисиите, функциониращи на територията на детската градина ;
 • Приемното време за родители;
 • Информация по отношение на работно време, приемни часове на педагогическия и ръководния състав, времевия график свързан с дейности, възложени отговорности, скали за оценка и самооценка по заложените цели и очаквани резултати.

 

Залагане на   цели за покриване на изисквания по отношение на:

Децата да бъдат:

- обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда, зачитани като активни участници в образователния процес; получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

- участват в проектни дейности;

- поощрявани с морални и материални награди;

- ползват медицинско обслужване, закалителен режим, детски отдих и туризъм;

- Грижата за здравето да се осигурява и  чрез участие в програми за здравно образование и за здравословен начин на живот;

- Дневната организация, включва утринна гимнастика, педагогически ситуации, подвижни игри и развлечения, разходки, закаляващи процедури, хранене, следобеден сън

Учителите- зачитат правата и достойнството на децата  и другите участници в предучилищното  образование и си сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

- определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

- повишават квалификацията си;

- осъществяват обучение и възпитание на децата в съответствие с държавните образователни стандарти;

- опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

Родителите - сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето  го прави необходимо.

- родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорът и другите педагогически специалисти.

-  участват в тренинги и консултации по въпроси, свързани с образованието и личностното развитие на децата им;

- участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

Родителите са първите и най-влиятелни педагози за малките деца и най-влиятелните хора в живота им. Те имат най-пряка отговорност и участие при подготовката за училище.

Цели за съвместно сътрудничество между педагози от детската градина и родители:

 • Повишаване на доверието в образователната система.
 • Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето, както и в образованието на техните деца за подкрепа на личностното развитие на децата.
 • Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище.
 • Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството, формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене.
 • Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност.
 • Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина да се осъществяват чрез различни форми, обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа.

 • Индивидуални форми на сътрудничество:

- индивидуален разговор /среща/ между детския учител и родителя;

- индивидуална консултация;

- съобщения /устни; писмени/.

 • Групови форми на сътрудничество:

- родителска среща;

- тренинг;

 • Други форми на сътрудничество:

- участие на родителя в образователния процес;

- информационни табла за родителя;

Сътрудничество и взаимодействие се осъществява и в  случай, когато конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо / чл. 208, ал.1 от ЗПУО/.

 

Родителите участват в Обществения съвет на детската градина по реда посочен в Глава четиринадесета, Чл. 265 и Чл. 266 на ЗПУО.

 

Всички участници в предучилищното образование  осъществяват взаимодействие на основата на партньорски  взаимоотношения за постигане стратегическите цели на детската градина. Формите на сътрудничество се определят съвместно от директорите, учителите, други педагогически специалисти и родителите.

 

В Стратегията и Правилника за дейността на Образователната институция, са разписани мерките за създаване на условия и предпоставки за отговорно участие на семейството в живота на образователната институция.

Във всяка от обучителните групи е разписан ОД_СР_08_09-01 Механизъм за взаимодействие с родителите, с конкретна тема, разработена по месеци.

 

V.Визия на Образователната институция

 

Утвърждаване на ДГ „Снежанка ” като конкурентно способно учебно заведение, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; което ангажира, подпомага и стимулира децата да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; образователната институция, в която постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и е обособена общност от съмишленици- учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Визията на ДГ „Снежанка” да отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в образователния процес, в две групи въпроси.

     Първа – очертаващи смисъла на процеса:

 • Как работим със заобикалящата ни общност?
 • Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?
 • Как ще направим образователната институция желано място за всекиго?
 • Как ще измерваме прогреса (успехите)?

 

     Втора – показващи развитието на самия процес:

 • Каква философия споделя образователната институция?
 • Какъв ще бъде приносът на всеки?
 • Каква репутация да има образователната институция?

     В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

Образователната институция да бъде:

 • Място, където обучаемия се чувства щастлив, защитен, разбиран и подкрепян.
 • Предпочитана среда за обучаемите, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Съдействаща за личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие. Гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в името на децата и за децата. Детска градина която се ангажира, подпомага и стимулира децата, включително и деца със специални образователни потребности / от етническите малцинства и ги прави значими в учебния процес; С непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; което ангажира, подпомага и стимулира обучаемите да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот;
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 •  Средище на хора, които обичат обучаемите и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си .

 

VІ. Мисия на Образователната институция:

 1. Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 2. Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 3. Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
 4. Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето
 5. Да положим основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование
 6. Да осигури равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.
 7. Да осигурява качественото образование даващо възможност на обучаемите да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. 
 8. Да утвърждава  съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна дейност осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.
 9. Да формира и развива основните човешки ценности, като уважение към правата и свободата на всяко дете, учител, родител и всеки друг участник в образователните взаимодействия и недопускане на дискриминация на никакво основание. 

 

VІІ. ЦЕННОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Ориентирана към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 2. Осигурява  равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки обучаем;
 3. Осигурява равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образователни политики;
 4. Осигурява запазване и развитие на българската образователна традиция;
 5. Осигурява  хуманизъм и толерантност между участниците в образователния процес;
 6. Осигурява  съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 7. Осигурява  иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 8. Осигурява  прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите.
 9. Осигурява  автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация
 10. Осигурява внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.
 11. Осигурява условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот.
 12. Осигурява подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

 

VІІІ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

 

Постигане на европейско качество на образованието, повишаване на  качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес , чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби, интереси, потребности и потенциала на всеки обучаем.

 

ІХ.СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ

1.  Повишаване на качеството на образованието и осигуряване на равен достъп до образование.

2. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация на образователната институция;

3. Използването на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

4.  Повишаване имиджа на професията „ Учител”.

5.  Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне  център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.                                        

6. Осигуряване на условия за развитие на способностите, интересите, гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование.

7. Оптимизиране на възможностите образователната институция да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи.

8. Постигане на равнище на  грамотност, което ще осигури възможност за личностно развитие на децата.

9. Осигуряване на условия за осъществяване на ефективен контрол на дейностите в детската градина.

10. Подобряване на материалната база и осигуряване на добра технологична обезпеченост на образователния процес.

X. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1. Повишаване качеството на образование

1.1. Непрекъснат стремеж към развитие на професионално-личностните качества и на професионалните умения на учителите, съобразно изискванията на съвременния живот и повишаване на авторитета  на учителя;

1.2. Осигуряване на позитивна, положителна образователна среда и формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот

1.3. Създаване на интегрирано учебно съдържание и повишаване качеството на преподаване и ефективността на учебно-възпитателната работа, чрез създаването на максимално добри условия за обучение, възпитание и труд;

1.4. Планиране и реализиране дейности с цел извършване на обективна оценка на ефективността на образователните услуги и качеството на изпълнение на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

1.5. Подобряване на общуването между заинтересовани страни – взаимодействие, взаимопомощ;

1.6. Създаване на институционална култура, изграждаща лидери;

1.7. Изграждане на канали за комуникация обезпечаващи необходимостта от информираност на заинтересованите страни.

 

2.Повишаване качеството на педагогическото взаимодействие

2.1. Повишаване качеството на образование чрез промяна  процеса на обучение, насърчаващ развиване и придобиване на ключовите компетентности в учителите

2.2. Възпитаване на обучаемите в самоконтрол и организация на времето.

2.3. Осигуряване на позитивна образователна среда;

2.4. Осигуряване на безопасна среда.

2.5.Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на образователния процес и ориентирането му към конкретни резултати;

2.6.Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

2.7.Доразвиване и усъвършенстване на системата за диагностика в детската градина;

2.8.Осигуряване на равен достъп до качествено образование за децата, за които българският език не е майчин;

2.9.Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите деца от подготвителна група;

2.10.Развитие на приобщаващото образование за децата със специални образователни потребности;

2.11.Създаване на благоприятна среда за повишаване равнището на грамотност;

2.12. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения;

2.13 Изграждане на среда за приемственост и надграждане на знания сред заинтересованите страни по отношение обучение, възпитание и социализация на децата;

2.14 Изграждане на среда за позитивно взаимодействие, успяващо превантивно да реагира и контролира риск, кризи и промени в динамична и гъвкава среда.

3. Осигуряване на разнообразни допълнителни дейности извън ДОС за стимулиране на образователна активност

 

3.1.      Повишаване инициативността и разнообразяване формите на работа в дейността на Образователната институция;

3.2 Изграждане на междупредметни връзки в ситуациите и включване  на заинтересованите страни при представяне и презентиране на професии с цел кариерно ориентиране на подрастващите;

3.3. Изграждане на иновативна ИКТ среда и прилагане на иновативни подходи за преподаване, учене и социализация;

3.4 Изграждане на среда на доверие за прилагане на иновативни подходи и учене чрез прилагане на иновации в образованието.

 

4. Превръщане на Образователната институция в център на общността

 

4.1. Развиване на сетивност към заобикалящата среда;

4.2. Повишаване качеството на  работа с партньорите от общността;

4.3. Изграждане на партньорска структура за подпомагане на популяризацията и публичността на образователната институция;

4.4. Създаване на среда на взаимодействие с местна общност и изграждане на култура на общуване между различните етности в района на функциониране на детската градина в съответствие със спецификата на средата;

4.5 Организиране на съвместни дейности и инициативи утвърждаващи българските традиции, както и приемственост по отношение на възраст, обичаи и традиции, свързани с всяка една от местните общности;

4.6 Изграждане на позитивна среда на взаимодействие основана на доверие, взаимопомощ и разпознаване на образователната институция, като център на книжовността;

4.7 Изграждане на среда за взаимодействие, обмяна на опит между институцията и родителите, между родители – родители, родители НПО и взаимно обучение на общности и етност, с цел подобряване на работата с децата и гарантиране на тяхната социализация;

 

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

5.1. Изграждане на процедури за управление на процеси, които превантивно да управляват негативни влияния по отношение риск, кризи и промени;

5.2. Изграждане на процедура за управление на процеси свързани с приобщаващо образование;

5.3. Изграждане на гражданско, социално, интеркултурно и екологично образование

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

6.1. Внедряване на изграждане на социална и емоционална интелигентност сред децата в плановете и тематичните разпределения по направление, като целта е да се изгради устойчивост по отношение на неуспехите им в процеса на работа, чрез позитивна корекця на грешките и да се изгради емпатия сред децата.

6.2. Да се изгради умение сред деца, родители и учители за правилна оценка и самооценка по изпълнение на поставени задачи и изисквания на възложена отговорност.

 

7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

7.1 Създаване на материално техническа, социална и културна среда, осигуряваща възможности за съвместни инициативи, тържества и отбелязване на празници според българските традиции, както и представяне на традициите от местните групи формирани на база етнос;

7.2. Изграждане и възпитание на ценности свързани с: толерантност и уважение, нравствени ценности, патриотични ценности, граждански ценности, трудово възпитание, естетическо възпитание, възпитание за дисциплина, отговорност към поставени задачи и отговорност към образователната институция;

7.3. Осигуряване здравно и екологично образование.

 

8. Формиране на толерантност и уважение към правата на обучаемите и хората с увреждания

8.1. Изграждане на среда за обучение и възпитание на децата със СОП;

8.2. Изграждане на толерантност към различията и умение за работа в екип между различни по етнос, възможности и специфични особености на групи деца по интереси и/или възложени дейности свързани с учебно – възпитателния процес.

9. Повишаване имиджа на професията „учител“

9.1.Стимулиране на педагогическите специалисти за обучение в програми за работа с родителите и всички заинтересовани страни;

9.2.Изграждане на  ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти;

9.4. Стимулиране на участия на педагогическите специалисти във форуми, научни групи, конференции, работни групи съвместно определени със заинтересовани страни за подобряване работата по отношение учебно възпитателния процес и интегриране на отпаднали от системата, както и подобряване на макро и микро средата на функциониране в която  съшествува  детската градина;

9.5. Изграждане на ефективна среда за информираност на заинтересованите страни по отношение дейностите, правилата, политиките, целите и стратегическата рамка заложена за изпълнение в определения рамков период.

 

 

Х.ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА:

Ориентираност към личността

Основна задача - успехът на отделната личност.

Равен достъп

Всяко дете, постъпило в детската градина, има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество

 

Успешната образователна и възпитателна политика се основава на широка подкрепа и взаимодействие  с родителите и партньорство с други образователни и възпитателни институции за подпомагане на дейността на детската градина и подобряване на материалната база.

Екипност

 Етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите и спазване на етичния кодекс на учителя. Компетентност и професионализъм, като най-сигурен начин за отстояване авторитета на учителската професия;

Отговорност

 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия  персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и  обслужващата дейност, осъществявана в детската градина, носят отговорност за постигане на трайни ефекти  с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост

 

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаемите.

Единство

в многообразието

 

Обучението, подготовка и възпитанието на децата да  се осъществяват в рамките на единна културно-образователна  среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните  култури и традиции в рамките  образователната политика на детската градина и общо културно-езиково пространство.

Новаторство

 

Административното ръководство и педагогическият колектив демонстрират воля и възможности за възприемане на иновационни  подходи с цел постигане на по-добри резултати. Съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи.

Автономност

 

Детската градина като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните  образователни стандарти.

Отчетност

 

Всички участници в образователната и възпитателната дейност отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност

 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Релевантност

Целите трябва да стимулират детската градина да изпълнява своята мисия.

Реалистичност на подхода

Целите трябва да бъдат реалистични, като се отчитат външните и вътрешните фактори.

Мотивираност

Целите трябва да стимулират дейностите в рамките на съответната област на политиката.

Прозрачност/разбираемост

Целите трябва да бъдат определени просто и ясно.

Хармонизираност

Целите в областта на политиката и звената вътре в детската градина, трябва да бъдат в тясна взаимна връзка.

Ангажираност/задължителност

Целите трябва да предопределят задълженията

Принципи на сътрудничество

Принципът на партньорство, принципът на пълняемост, принципът на концентрация

Законосъобразност

 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България и другите нормативни актове.

 

Дейности и политики за постигане на целите:

 1. Дейностите и подробно разпределение на ресурси, срокове и отговорности са развити в Годишен план за дейността.
 2. Изготвяне на  план и дейности по процедура за управление на процесите – CP_02-01
 3. Изготвяне на  план и дейности за управление на ресурси (финансови - ОД_СР_03_01-01 и СР_26-01 - СФУК ), материални ОД_СР_03_02-01 и човешки ОД_СР_03_00-01)- CP_03-01.
 4. Изготвяне на  план и дейности план за управление на риска Оценка на рискови фактори и др. - CP_04-01.
 5. Изготвяне на  план и дейности  за план за управление на кризите - - CP_05-01
 6. Изготвяне на  план и дейности за план за управление на промяната - - CP_06-01.
 7. Изготвяне на  план и дейности за план за иновационни политики - - CP_07-01.
 8. Изготвяне на  план и дейности по изработване и прилагане на програмна система -  CP_08-01
 9. Изготвяне на  план и дейности свързани с  Повишаване качеството в образователната институция чрез внедряване на система по качество и ефективността на учебно - възпитателния процес и техниките на преподаване- CP_09-01
 10. Изготвяне на  план и дейности свързани с осигуряване на извънкласни инициативи и мероприятия за стимулиране на детската активност, защита на обучаемите и здравен статус и работа с обучаеми със СОП- CP_10-01
 11. Изготвяне на  план и дейности свързани с  осигуряване на условия за развитие на способностите, интересите, в зависимост  от интересите и потребностите на детето, гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование. Дейности за разширяване на възможностите ( заложени в НП-01 Наръчник по приобщаващо образование), на детската градина,  да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи в партньорство в външни звена и родителска общност- CP_11-01
 12. Изготвяне на  план и дейности по направление лидерство, семейство, възпитание, механизъм за тормоз, контрол над агресията и др. фактори влияещи негативно и техники за прилагане на позитивно възпитание и социализация - CP_12-01
 13. Изготвяне на  план и дейности свързани с изграждане и прилагане на Комуникационна политика с приложен План за комуникация, План за взаимодействие между заинтересованите страни, План за повишаване имиджа на, професията „учител“, имидж на Образователната институция и популяризация на учебното заведение. Изграждане на партньорски вазимоотношения и създаване на комуникационна политика със заинтересовани страни и местна общост  -CP_13-01

 

За успешното реализиране на дейностите обезпечаващи успешното реализиране на стратегията да се изгради Комисия за контрол на качеството в образователния процес. Целите, отговорностите и правилника за дейността на комисията като процедури да се  опишат в CP_14-01.

 

Дейностите в образователната институция се описват в ОД_НС_03_10-01 Годишен план за дейността образователната институция – Приложение 42 и в СР_43-01 Правилник на дейността

Доказателствения материал по дейности да  се описва в Протокол „Бланка дейност“ в която се описват участниците в дейността, дата и място на провеждане, заглавие на дейността, по коя приоритетна ос, цел на дейността, какви умения са усвоени, какво ниво на достигане на възпитанието е приложено, каква е количествената скала за оценка е приложена, каква качествена съпоставка за съответствие е приложена, какви връзки са обезпечени в резултат на извършената дейност, достатъчност на квалификацията на участниците в дейността за покриване на целите, има ли участие на заинтересованите страни, покрити ли са изискванията за участие на заинтересовани страни, описание количествени и качествени измерители за форми и нива на участие на звената, фактори влияещи негативно и позитивно за изпълнение на дейността, план за всяка стъпка при изпълнение на дейността, срок и отговорник за всяка една от стъпките, има ли направени промени изместващи целите и осъществяването на заложената резултатност, описание на обща резултатност.

Скалите за оценка определящи количествените показатели, спрямо качествените определени форми са разпределени както следва:

Описание 

Ниво (Обяснение само за крайна оценка)

Точки

Много добро

Висока ефективност. Постигат се резултати над средните за страната. При завършване децата  са изключително добре подготвени за следващата образователна степен.

От 70 до 100 точки

Добро

Добра ефективност. Постигат се резултати равни на или близки до средните за страната. При завършване децата са добре подготвени за следващата образователна степен.

От 40 до 69 точки

Изисква подобрение

Не се постигат критериите за „добра образователна институция“. Необходимо е предприемането на спешни мерки за подобрение. Резултати под средните за страната.

От 10 до 39 точки

 

Критична база

Липсва информация

От 0 до 9   точки

 

Прилагат се в процентна съотносимост параметрите както следва:

 

 

Оценка

Точки

Описание 

Качествена оценка в съответствие с приложени изисквания на система по качеството

9

От 90 до 100

От 90% - до 100%  покриване на изискванията по категория

Висока ефективност. Постигат се резултати над средните за страната. При завършване децата са изключително добре подготвени за следващата образователна степен.

8

От 80 до 89

От 80% - до 90% покриване на изискванията по категория

Висока ефективност. Постигат се резултати над средните за страната. При завършване децата са изключително добре подготвени за следващата образователна степен.

7

От 70 до 79

От 70% - до 80% покриване на изискванията по категория

Висока ефективност. Постигат се резултати над средните за страната. При завършване децата  са изключително добре подготвени за следващата образователна степен.

6

От 60 до 69

От 60% - до 70% покриване на изискванията по категория

Добра ефективност. Постигат се резултати равни на или близки до средните за страната. При завършване децата са добре подготвени за следващата образователна степен.

5

От 50 до 59

От 50% - до 60% покриване на изискванията по категория

Добра ефективност. Постигат се резултати равни на или близки до средните за страната. При завършване децата са добре подготвени за следващата образователна степен.

4

От 40 до 49

От 40% - до 50% покриване на изискванията по категория

Добра ефективност. Постигат се резултати равни на или близки до средните за страната. При завършване децата са добре подготвени за следващата образователна степен.

3

От 30 до 39

От 30% - до 40% покриване на изискванията по категория

Не се постигат критериите за „добра образователна институция “. Необходимо е предприемането на спешни мерки за подобрение.

2

От 20 до 39

От 20% - до 30% покриване на изискванията по категория

Не се постигат критериите за „добра образователна институция“. Необходимо е предприемането на спешни мерки за подобрение.

1

От 10 до 19

От 0% - до 20% покриване на изискванията по категория

Не се постигат критериите за „добра образователна институция “. Необходимо е предприемането на спешни мерки за подобрение.

0

От 0 до 9

Липса на информация и не се следи

Максимално високо ниво на риск. Необходимо е предприемането на спешни мерки за подобрение и изграждане на план за обхват.

 

Обобщена скала за четири степенно оценяване в образователната институция за определяне на ниво достигнати постижения

 

Ниво

Точки

Описание 

Обяснение (само за крайна оценка)

Ниво 1

От 75 до 100

От 75% - до 100%  покриване на изискванията по категория. Покрити нива по категория във висока степен. Достигнати цели и висока оценка на въздействие.

Висока ефективност. Постигат се резултати над средните за страната. При завършване децата са изключително добре подготвени за следващата образователна степен.

Ниво 2

От 50 до 74

От 50% - до 74% покриване на изискванията по категория/ниво. Достатъчно покрити изисквания по заложени параметри. Средна оценка на въздействие.

Добра ефективност. Постигат се резултати равни на или близки до средните за страната. Покриват се средните изисквания заложени по параметър.

Ниво 3

От 20 до 49

От 20% - до 49% покриване на изискванията по категория/ниво. Частично недостатъчно покрити изисквания по заложени параметри. Липса на устойчиво въздействие.

Постигат се частично критериите за „добра образователна институция “. Необходимо е предприемането на коригиращи действия и мерки за подобрение.

Ниво 4

От 0 до 19

От 0% до 19% покриване на изисквания по категория за достигнато ниво. Липса на информация и не се следи. Не покрива в нито една степен, изискванията по параметри.

Максимално високо ниво на риск. Не се постигат критериите за „добра образователна институция “. Необходимо е предприемането на спешни мерки за подобрение и изграждане на план за обхват.

 

Количествени оценки

 

Брой точки  - Оценяването на критериите се извършва с точки, като максималния брой е общо е 100 точки, за всеки един критерии и отговаря на процента покриване на изисквания по категория.

Общия брой точки се формира като сума от всички точки за периода по всички измерими параметри заложени в обхвата на системата по качество на образователната институция и се изчислява на база средно аритметично.

 

Критерии и проследими параметри за оценка

Критериите да се регламентирани в ОД_НС_07_00-01 Области и критерии на образователна институция  и са проследими както следва: За самооценка на образователната институция за междинен период 2 години: Срок - 30.07.2019г. ) Отговорник за цялостна обезпеченост - Директор на образователната институция; Общ брой точки 100

 

No.

Пориване на параметрите по качеството и изпълнение на стратегическа рамка за междиен  период

1.

Създаване на  функциониращо отговорно звено за поддържане на документацията в съответствие с качеството - комисия по качество Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ.“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

2.

Изграждане на  система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ЗПУО, с приложими ДОС, ISO 9001:2015, ISO 9004:2018, ISO 31000, ISO 31010.  Доказателствен материал: одит раздел одит раздел „документация“, одит раздел „наблюдения, измерване, анализ. „, одит раздел „отговорност на ръководството“ одит раздел „управление в дългосрочен план“

3.

 Спазване на  актуализирана стратегия за развитие до период 2020

Изграждане на  функциониращи комисии по направления. Доказателствен материал одит раздел „документация“  одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

4.

Изпълняване на  дейности по стратегия за развитие за период. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

5.

Ресурси (човешки, материални и финансови) по обезпечаване на стратегия за развитие и обезпечаване на качествен образователен процес. Доказателствен материал Одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

6.

Изграждане и  прилагане на  инструмент за оценка и самооценка на образователната институция. Изработване на  наръчник за самооценка с прилежащи оперативни документи. Доказателствен материал: Одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

 

 

6.1.

Извършване на самооценка на образователната институция за период 2 години

7.

Изграждане на  функционираща система за управление на процеси, въздействие и реакция по запитвания, жалби и коригиращи действия, по установени  несъответствия и завишаване въздействието върху показатели, спрямо предходен период на одит. Одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ. Доказателствен материал“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „сигурност и безопасност“ раздел „процеси“

8

Изготвяне на план и доклад от кк, за измерване състояние и изменение на системата, включително нулеви нива резултатност по контролни точки, със заложени параметри в стратегия за развитие – за период. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ раздел „текущи дейности“ одит раздел „управление в дългосрочен план“

8.1

Изготвяне годишен план за работа на комисия по качеството за 2019/2020 и проследимост на дейности свързани с поддържане на системата по качество по зададени контролни точки и стратегия за развитие, по приложени срокове и отговорници.

8.2

Изготвяне годишен доклад и анализ, за работата на образователната институция към 31.07.2019г в съответствие на параметрите по дейности свързани с поддържане на системата по качество по зададени контролни точки и стратегия за развитие, по приложени срокове и отговорници. 2018/2019 - първоначален ( нулев) одит

8.3

Изготвяне годишен план за работа на комисия по качеството за 2019/2020 и проследимост на дейности свързани с поддържане на системата по качество, по зададени контролни точки и стратегия за развитие, по приложени срокове и отговорници.

8.4

Изготвяне годишен доклад и анализ, за работата на образователната институция за 2018/2019 в съответствие на параметрите по дейности свързани с поддържане на системата по качество, по зададени контролни точки и стратегия за развитие, по приложени срокове и отговорници. 2018/2019 – одит за двугодишен период

9.

Измерени нива резултатност. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

9.1

Измерени нива резултатност на база предходна година за гарантиране на  качествена образователна услуга. Приложен доклад – анализ на база предходен период с идентифицирани мерки по качество за 2016/2017/2017/2018

9.2

Измерени нива резултатност на база предходна година за гарантиране на  качествена образователна услуга. Приложен доклад – анализ на база предходен период с идентифицирани мерки по качество за 2017/2018

10.

Приложена Комуникационна политика. Измерване на удовлетвореност по заинтересовани страни за период. Измерена удовлетвореност от работа с външни звена.. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „сигурност и безопасност“  одит раздел „комуникационна политика“ одит раздел „управление в дългосрочен план“

 

 

11.

Ефективно управлението на риск, сигурност и гарантиране  безопасността на хората намиращи се на територията на образователната институция, в съответствие с динамиката на средата и изискванията от ЗПУО, с приложими ДОС.. Доказателствен материал : одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „комуникационна политика“ одит раздел „сигурност и безопасност“

12.

Устойчивост на постиженията и позициониране на образователната институция, в съответствие с динамиката на средата, по изискванията от ЗПУО, с приложими ДОС. Доказателствен материал: одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „сигурност и безопасност“ одит раздел „комуникационна политика“ одит раздел „управление в дългосрочен план“

 

 

 

No.

Пориване на параметрите по качеството и изпълнение на стратегическа рамка за 4 годишен период

1.

Създаване на функциониращо отговорно звено за поддържане на документацията в съответствие с качеството - комисия по качество. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „сигурност и безопасност“

2.

Изграждане на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ЗПУО, с приложими ДОС, ISO 9001:2015, ISO 9004:2018, ISO 31000, ISO 31010. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

3.

Изграждане на  Стратегия за развитие до 2020 изградени и функциониращи комисии по направления. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

4.

Осигуряване на  ресурси за осъществяване на стратегическа рамка. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

5.

Изпълняване  дейности по заложени параметри в стратегия за развитие по 4 годишния план за дейността за 2016/2020. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

6.

Създаване на инструмент за оценка и самооценка на образователната институция. Наличност на наръчник за самооценка с прилежащи оперативни документи. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

6.1

Провеждане на  първоначален ( нулев) одит ( за първа година) и проведен одит- самооценка на образователната институция за 2 годишния период

6.2

Извършване  на  одит- самооценка на образователната институция за 4 годишния период

7.

Отчитане (анализ) нива резултатност на база предходна година за гарантиране на  качествена образователна услуга. Приложен доклад – анализ на база предходен период, с идентифицирани мерки по качество. Доказателствен материал Одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „сигурност и безопасност“ раздел „текущи дейности“

 

 

 

8.

Създаване  и управляване  инструментариум за управление на процеси, въздействие и реакция по запитвания, жалби и коригиращи действия, по установени  несъответствия и завишаване въздействието върху показатели. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „сигурност и безопасност“ раздел „процеси“

9.

Изготвяне на план и доклад от кк, за измерване състояние и изменение на системата, включително нулеви нива по контролни точки, със заложени параметри в стратегия за развитие -период 2016/2020. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“

10.

Приложена комуникационна политика, за целия 4 годишен период. Измерена ефективност от работа с външни звена. Създадени канали за измерване на удовлетвореност по заинтересовани страни (разбивка по години с проведени ритмично анкети и приложени протокол – анализ). Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „сигурност и безопасност“ одит раздел „комуникационна политика“ одит раздел „управление в дългосрочен план“

11.

Ефективно управлението на риск, сигурност и гарантиране  безопасността на хората намиращи се на територията на образователната институция, за целия 4 годишен период, в съответствие с динамиката на средата и изискванията от ЗПУО, с приложими ДОС. Одит раздел „документация“. Доказателствен материал одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „сигурност и безопасност“

12.

Устойчивост на постиженията и позициониране на образователната институция, в съответствие с динамиката на средата, за целия 4 годишен период, по изискванията от ЗПУО, с приложими ДОС. Доказателствен материал одит раздел „документация“ одит раздел „наблюдения, измерване, анализ“ одит раздел „ отговорност на ръководството“ одит раздел „сигурност и безопасност“ одит раздел „управление в дългосрочен план“

 

 

 

КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ

1.1.Популяризиране на дейността и постиженията на детското заведение, чрез:

- интернет страница на детската градина;

- участие в конференции, фестивали, изложби, научни форуми, конкурси и други обществени прояви;

1.2. Включване в различни проекти за набиране на допълнителни средства. За съжаление много малко от проектите дават възможност за решаване проблемите на детските заведения и обезпечават тяхната цялостна дейност.  В Детската градина са  реализирани проекти:  ”ИКТ в  образование”, „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

 

 

В бъдещия период да се кандидатства по проект при следните условия:

 • Установяване на системен подбор на проекти и приоритетни системи;
 • Съгласие от страна на целия екип за ангажираност в реализацията на Проекти.
 • Проектите да са свързани с установени значителни потребности не само на отделни учители,а на по-голяма група специалисти;
 • Връзката между цел и резултат от проекта да е ясна за всички;
 • Предложения за проекти да постъпват от различни източници – екипи, личности, родители;
 • Основните акценти в образователните дейности и управлението се пренасят в екипи изпълняващи проекти;
 • Участие в международни и тематични образователни проекти.

1.3.Търсене на нови контакти с различни обществени, културни и държавни институции с цел подпомагане дейността на детското заведение.

1.4. Създаване на постоянно действащи и временни екипи в организационно -  управленската структура на детското заведение:

 

С цел включване на екипа от педагогическия персонал в управлението на институцията се сформират работни комисии по направление „Документация“, „Наблюдение измерване анализ, доказателствен материал“, „Отговорност на ръководството“, „Сигурност и безопасност“, „Текущи дейности“, „Процеси“, „Комуникационна политика“, „Управление в дългосрочен план“, които са подкрепени и определени от наличието на работещи и функциониращи съгласно изискванията на образователната институция, ЗПУО, с приложими ДОС както следва:

 • Художествено-творческа комисия за организиране на празничният календар;
 • Комисия по организация на педагогическата среда и интериор;
 • Комисия за работа с началното училище;
 • Комисия по организацията на квалификационната дейност;
 • Комисия за работа с родителите, училищното настоятелство и културните институции;
 • Комисия за приемане на даренията;
 • Комисия за превенция на агресията и насилието в детската градина;
 • Комисия по етика;
 • Ръководство на синдикалната организация;
 • Отговорници за учителска стая и библиотечен фонд;
 • Отговорник за учрежденския архив.

Броя на комисиите и полето на въздействие, се определя на Педагогически съвет. На съвета се предлагат членове, графиците за работа, плановете, формите за отчетност и начините на управление на сформираните управленски подструктури.

 

1.5. Изграждане на ефективна и обективна система за контрол и оценка на   качеството

Изграждането на система за контрол и оценка на качеството е едно от най- важните условия за развитието на ДГ ” Снежанка ”. За постигане на съответствие с изискванията заложени в международните, националните и местните изисквания за качество да се внедри система по качество отговаряща на международния стандарт по качество ISO 9001:2015, допълнително да се прилагат ISO 9004:2018, за управление в дългосрочен план, ISO 31000:2018, за измерване на рискови и негативни влияния и ISO 31010 за измерване управлението на риск. Не може да бъде осигурено качество на възпитателно-образователния процес, без да съществуват надеждни механизми за измерване на постигнатите резултати, като основа за диференцирано заплащане труда на учителите. То се основава на няколко основни критерия:

 • Степен на участие на педагогически, административен и непедагогически персонал при формулиране и изпълнение целите на детското заведение;
 • Степен на лична отговорност за постигнатите резултати;
 • Степен на лично участие в решаването на проблемите, за които са компетентни отделните личности;
 • Степен на самоорганизация, самоконтрол, самооценяване;
 • Степен на удовлетворяване на потребностите от образование и квалификация.

 

2.ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

2.1.Използване на съвременни методи, форми и подходи за планиране, организиране и провеждане на ВОП съгласно ДОС

2.2.Създаване на предпоставки и условия за пълноценна изява на творчеството и уменията на децата.

2.3.Развиване на диагностичната практика чрез използване на набор от тестове за всяка възрастова група.

2.4.Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните „деца.

2.5.Сформиране на школи по интереси за децата - английски език, различни видове танци и спортове, изобразително изкуство -заплащане от родителите или съвместно с ОДК-Ловеч –без заплащане.

 

Най-важният елемент на стратегията за развитие на ДГ „ Снежанка” са знанията, уменията и отношенията, които децата усвояват и стремежът към пълно покритие на държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка. На следващо място – предлагането на разумно количество допълнителни образователни услуги, които родителите търсят, а пазара налага. Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация. Детето трябва да може да реализира в максимална степен своите житейски планове, като зачита правилата и не накърнява правото на другите от общността.

 • Стремежът ни да бъде  опазване живота и здравето на децата, да осъвременим условията, при които те пребивават, обучават и се възпитават;

Предоставяне на възможност учителите самостоятелно да определят целите, темите, вариантите и методическия инструментариум на педагогическото взаимодействие;

 • Създаване на  образователна среда, гарантираща толерантност и благополучие на детето;
 • Приобщаване към изискванията, които Европейския съюз поставя в сферата на образователните и социални услуги;
 • Утвърждаване на образованието чрез творчество като основен акцент в детското заведение. Преосмисляне на  постигнатото и  видяно в светлината на бъдещето;
 • Детето е ценност, образованието е ценност. Родителите и обществото трябва да осъзнаят своята роля и отговорност към тази теза с  активна подкрепа на педагогическата колегия;
 • Предоставяне на  повече възможности на всеки работещ и желаещ да получи по-висока професионална квалификация и образование;

 

 • общо-психологическа и личностна подготовка за училищно обучение, формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене;

Към настоящия момент 01.11.18г. в ДГ  „Снежанка ” е настанено едно дете със специални образователни потребности. В детската градина могат да се интегрират  и още деца:

 • има създадена подкрепяща среда за тяхното обучение;
 • налице е достъпна физическа среда и на възможност за обучение по индивидуални програми;
 • съвместно се  работи  с РЦПППО-Ловеч

 

3.КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

       3.1.Разработване на система за приоритетна квалификационна дейност;

       3.2.Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми на различни равнища;

       3.3.Внедряване, съхранение и популяризиране на добрия педагогически опит;

       3.4.Обмяна на опит - по различни проблеми;

       3.5.Включване на учителите в курсове за придобиване на по- висока ПКС;

       3.6. Осигуряването на равен достъп и на останалите категории персонал до квалификационни дейности –помощник-възпитателки, счетоводител, касиер-домакин, готвачи.

В развитието на предучилищното възпитание се наблюдава непрекъснато обогатяване възможностите за израстване на учителите. Ученето през целия живот трябва да се превърне в осъзната необходимост на педагогическата общност.

 

4.СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

4.1.Обогатяване, доизграждане  и поддържане на материално – техническата база.

 • осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички групи;
 • преустройство на дворното пространство;
 • обогатяване на игровата и дидактична база;
 • осъвременяване на интериора;

 

4.2.Контрол на правилното разпределение на финансовите средства по бюджета.

 • Финансирането на организациите в системата на народната просветата ще продължи да се извършва както със средства от държавния бюджет, така и от бюджета на Общината, от собствени средства, осигурени от извършване на допълнителни дейности, от дарения.
 • Второстепенен разпоредител с бюджетните кредити е директорът. Затова той се отчита пред колективните органи на управление на детското заведение и пред финансиращите органи.
 • Към настоящият момент на  материално-техническата база след участието на детската градина по Проект „ Красива България“ през 2009 година са извършвани  частични ремонтни дейности, недостатъчни за подобряване на базата. Закупени и подновени секции и кътове за игра в занималните.
 • В последващ период  е необходимо да се търсят възможности за осъвременява не вътрешното пространство на сградата – коридори приземен етаж, физкултурен салон, дограма и таван спалня в изнесена група с. Малиново,  кухненския блок,  двора на градината в централна сграда.

 

5.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

5.1.Финансиране от общинския и държавния бюджет.

5.2.Разработване на проекти с външно финансиране.

5.3.Привличане на спонсори.

5.4.Реализиране на благотворителни прояви с участието на децата;

5.5.Доброволен собствен труд на учители и обслужващ персонал;  

 

XI. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛИНИЯ В ДЕЙНОСТТА

 

Приоритет 1. Лидерство. Семейство. Възпитание

 

Формиране на учители лидери чрез система от мерки за осигуряване на кариерно развитие и чрез реализация на гъвкави форми на обучение. Включване на семейството  и родителите в процесите на образование и възпитание на обучаемите. Намаляване на прояви на агресия и негативни нагласи. Партньорство между родители, обучаеми и учители. Възпитаване на  морални норми, основани на националните и общочовешките ценности - CP_12-01

 

Приоритет 2. Учене през целия живот

 

Формиране на умения и нагласи за учене през целия живот. - CP_16-01

 

Приоритет 3. Изграждане на институционална култура и гражданска активност

 

Стимулиране развитието на гражданско активни звена ( обществен съвет и настоятелство) Осигуряване на среда за развитие на способностите, интересите, гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование.CP_17-01

 

Приоритет 4. Партньорство и работа със заинтересованите страни

 

Ефективно взаимодействие със заинтересовани страни: партньорите - бизнес, неправителствени организации, общинската и държавната администрация и др. За ефективна работа със заинтересовани страни е изграден Обществен съвет. Обществения съвет има свой правилник ОД_СР_08_07-01 Правилник на Обществения съвет към образователната институция и собствена система за взаимодействие с включените в него структури, като в плана за работа на съвета да се залага 2 пъти в годината да се дава обратна връзка към образователната институция, под формата на попълване на ОД_СР_08_06-01 Въпросник "Обществен съвет" - CP_13-01

 

Приоритет 5. Повишаване на качеството и ефективността на образователния процес - CP_09-01

За Повишаване качеството и ефективността на образователния процес е приложен ОД_СР_19_00-01 Списък – Образец, съдържащ структурата и организацията на образователната институция да се  въведат: ОД_СР_19_01-01 Правилник за вътрешния трудов ред, ОД_СР_19_02-01 Етичен кодекс, ОД_СР_19_03-01 План за квалификационна дейност , ОД_СР_19_04-01 План – материално техническа база и условия за реализация на образователно - възпитателния процес. За повишаване

ефективността на образователния процес  да се изгражди ; ОД_СР_19_05-01 План за грамотност; ОД_СР_19_06-01 План за намаляване на преждевременно напусналите от образователна среда, с разработен ОД_СР_19_07-01 План за съвместни действия на МВР и МОН с разработени дейности по изпълнение. Изготвен ОД_СР_19_08-01 План по БДП (безопасност на движението по пътищата) и Сформирана ОД_СР_19_09-01 Комисия по БДП, с разработен ОД_СР_19_10-01 План на работа на комисията по БДП с разработен ОД_СР_19_11-01 Годишен план за разпределение по БДП

 

Приоритет 6. Развитие на двигателна и спортна култура за повишаване на здравния статус на обучаемите (система за здравно развитие). Изграждане на условия за повишаване на физическата активност и укрепване на здравето на обучаемите. Изграждане на двигателна култура.CP_20-01

 

Приоритет  7.  Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение - CP_21-01

 

Приоритет 8. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на обучаемите и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с обучаеми с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности да се изгради НП-01 Наръчник по Приобщаващо образование. За повишаване качеството при работа с рискови и уязвими групи в  - CP_22-01 да се  разработи ОД_СР_22_00-01 Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на обучаеми от уязвими групи  и  ОД_СР_22_01-01. Индивидуални планове и програми за развитие на обучаеми със СОП. За изграждане на адекватна политика по отношение на приобщаващото образование да се създаде Комисия по приобщаващо образование ОД_СР_22_03-01 Комисия (Координатор) по приобщаващо образование, с разработване  ОД_СР_22_04-01 Правила екип за работа на екип на личностно развитие.  За гарантиране на гъвкавост в образователния процес, при настъпили промени в необходимостите на обучаемите, учител  да регистрира нужди от преструктуриране на материал в ОД_СР_22_02-01 Карта за корекция на разпределение и преструктуриране на материал, да се изготви от педагогическия специалист на групата и Координационния съвет на Комисия по приобщаващо образование, след което се предоставя на родител за подпис.

 

Приоритет 9. Осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита на обучаеми и учители в образователната институция  - CP_23-01. За осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита на обучаеми и учители в детската градина да  се разработи: ОД_СР_23_00-01 Механизъм за работа с обучаеми в риск от отпадане от образователна среда. Обхващане и приобщаване., ОД_СР_23_01-01 Механизъм за противодействие на тормоза; ОД_СР_23_03-01 Програма за превенция на ранно напускане на образователна среда; ; ОД_СР_23_04-01 Бедствия, аварии и катастрофи, ОД_СР_23_05-01 План за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд, ОД_СР_23_06-01 План за работа при зимни условия, ОД_СР_23_07-01 План за достъп до образователната институция и режим на достъп на външни лица, ОД_СР_27_12-01 План за противопожарна безопасност, ОД_СР_27_13-01 ХАССП, ОД_НС_07_14-01- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА /ИНСТРУКЦИЯ/ относно мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679 (приети с Решение на Педагогически съвет .)

 

Приоритет 10.  Имиджова, е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на Образователната институция. Партньорство.

 Изготвяне  на ОД_СР_13_00-01 Комуникационна политика. Оптимизиране на възможностите ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи - СР_13-01

 

Приоритет 11  Стабилизиране на Образователната институция при кризи/темпове, етапи.   CP_24-01

 

Приоритет 12  Изграждане на социални, граждански и интеркултурни ценности, здраве и устойчива околна среда  - CP_25-01, 

 

За изграждане на социални, граждански и интеркултурни ценности, здраве и устойчива околна среда да се изготви ОД_СР_25_00-01 Програма за екологично образование; ОД_СР_25_01-01 Програма за гражданско образование; ОД_СР_25_02-01 Програма за интеркултурно  образование; ОД_СР_25_03-01 Програма за здравно образование като в допълнение да се разработи ОД_СР_25_04-01 План за работа на учител като  ръководител група, който допълва всички заложени в нормативната база изисквания за развитие на умения и ценности в обучаемият. Да се изготви се ОД_СР_25_05-01 План за интеграция на децата от етнически малцинства

 

 

Дейностите по приоритетни направления в образователната институция се описват в ОД_НС_03_10-01 Годишен план за дейността образователната институция.

 

XII. ФИНАНСОВО ОБЕСПЕЧАВАНЕ. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА 

       Финансовата политика на  ДГ „Снежанка ” представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения с ПРБК, други организации, институции и лица.

При системата на делегиран бюджет, въведена в общината от 2013 г., на пръв поглед директорът има възможност да дефинира проблемите, да планира разходите и да следи за тяхното изпълнение, като отчита приоритетите на дейността и развитието на организацията.

 Това не означава, че финансовите възможности на делегирания бюджет са достатъчни за обезпечаване на всички финансови необходимости, дефицити и дейности на Образователната институция. Ето защо директорът е длъжен да се съобразява с пределите на определения за всяка една финансова година, като търси оптималната му реализация, съобразно определените в настоящата стратегия приоритети.

Целите на Образователната институция включват заложените стратегически цели в Стратегията за развитие на образователната институция и оперативните цели, определени в ОД_НС_03_09-01 Годишен план за дейността  и СР-01 Стратегията за развитие на образователна институция за периода .

Основна цел на финансовата политика на ДГ „ Снежанка ” е поддържане на финансово състояние, гарантиращо постигане на заложените цели в съответствие със законните правомощия и управленската отговорност на директора.

 

Чрез прилаганата финансова политика директорът на образователната институция  осигурява ефективното бюджетиране и финансово управление чрез:

 

1.Разбиране на целите, организацията и финансирането, основните процеси протичащи в образователната институция;

  2. Свързване на дългосрочното виждане за образователната институция, с конкретните цели и приоритети и осъществяване на многогодишно бюджетно планиране и подходящи решения за разпределение на средствата в подкрепа на тази визия;

  3. Познаването на механизмите за управление на  бюджета за постигането на основната цел на образователната институция;

   4. Постигане на единодействие и ефективна съвместна работа с работещите в образователната институция ;

    5. Търсене и отчитане на външни за образователната институция, мнения и оценки за нейните функции, цели и задачи и за възможните пътища за по-доброто изпълнение на задачите при запазване на независимостта и финансирането;

   6. Отчитане на външното влияние и приспособяването към околната среда;

   7.Събиране и анализиране на надеждни данни за бюджетното планиране, програми, одит, преглед на изпълнението на поставените цели и бюджетни искания за решения за преразпределение на средствата;

    8. Използване на подходящи бюджетни инструменти и техники като средство за събиране на надеждна финансова обезпеченост ;

     9. Водене на успешни преговори, постигане на консенсус, добра работа в екип и поддържане на отговорност и партньорство на базата на резултатите;

    10.Използване на съвременни информационни и комуникационни  технологии и привличане на квалифицирани специалисти;

     11. Ефективен управленски контрол и отчетност на използването на държавните средства;

     12. Своевременен отговор на промени в потребностите на заинтересовани страни по отношение на предоставяните услуги;

      13. Поддържане на стабилно финансово състояние, осигуряващо баланс между приходите и разходите.

 Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ от 2013 г. детската градина, е на Делегиран бюджет. С въвеждането на делегирания бюджет съществено се промениха и правомощията и отговорностите на директора и счетоводителя на детската градина.

 Директорът на образователната институция има право:

1. На второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

 2. Да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;

3. Да се разпорежда със средствата на образователната институция;

4.Да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учащите, определени в подзаконовите нормативни актове;

5. Самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на план за работа и съобразно с утвърдения бюджет на детската градина.

Като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и самостоятелна банкова сметка, на детската градина се определя бюджет от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, за който градината води самостоятелна счетоводна отчетност. Самостоятелността на  институцията се изразява като възможност да разпределя годишния си бюджет, с рамка, определена от общинската комисия за разпределяне на бюджетните средства по „справедлива формула”, да се разпорежда с предоставените му средства, да решава как да ги използва, да провежда процедури по ЗОП и наредбата за малките обществени поръчки, да планира и разпределя собствените си приходи, да организира търгове за отдаване на имущество под наем, да извършва ремонти, да провежда мероприятия за повишаване на квалификацията на служителите, да сключва договори с външни изпълнители и други.

Делегирането е свързано с разширяване свободата на директора за вземане на решения при управлението и контрола на финансите на образователната институция.

Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити предоставят на образователната институция средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни дни от получаването им от централния  бюджет. Финансирането по формула е механизъм за определяне на „справедлив” дял бюджетна субсидия за Образователната институция на базата на „обективни” показатели, изразяващи обема на дейността й. Системата на делегирани бюджети изключва предоставянето на субсидия въз основа на месечни заявки, чието изпълнение да зависи от решението на ПРБК.

Заедно с правомощията за директора на Образователната институция възникват и изисквания за придобиване на мениджърски, управленски, организационни и най-вече финансови познания и опит.

За ефективното планиране и икономичното изразходване на бюджетните средства важна роля играе контролът по тяхното управление. За целта да се актуализират изготвените  ОД_СР_26_11-01 Вътрешни правила за работна заплата, да се въведе ОД_СР_26_13-01  Книга за отчитане на извънреден труд  Той се извършва непосредствено при вземане на решения за разпределението, изплащането и отчитането на разходите, както и чрез създаване, въвеждане и функциониране на адекватна СФУК в Образователната институция. Директорът на Образователната институция засилва ролята и разширява обхватът на вътрешния контрол, който става важен елемент на бюджетния процес. Елементи на контрола са заложени както в процеса на съставяне на бюджета, така и на следващите фази – изпълнение и отчитане.

В детската градина да  се въведе система СР_26-01  СФУК и процедура за съставяне, утвърждаване, изпълнение, изменение и отчитане на бюджета. СФУК в Образователната институция се актуализира ежегодно, а при промяна на нормативни документи – в кратки срокове след обнародване на промените. Финансовото обезпечаване на Образователната институция е в пряка връзка с постигане на най-високо качество на обучението. За измерване постиженията на труда на педагогическите специалисти е изградена система за диференцирано заплащане ОД_СР_26_12-01 Диференцирано заплащане

Финансовото обезпечаване на Образователната институция има много аспекти, свързани с осигуряване на образователния процес, стопанската издръжка и др. Финансовото обезпечаване на Образователната институция да се постига с

-Делегирани средства

-Разработване и реализиране на проекти

-Целеви средства от Министерство на образованието по различни програми.

-Дарения от спонсори

-Собствени средства за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения

Значителна част от бюджетните разходи представляват трудовите разходи, в които, освен месечни трудови възнаграждения влизат и осигуровките, платени годишни отпуски, СБКО, допълнителни трудови възнаграждение, в т ч. за оценка на годишните резултати от дейността на педагогическия персонал и др.

 

Към стопанските разходи са издръжката на Образователната институция, плащания за: отопление, ел. енергия, вода, материали за поддръжка, сключени договори за обслужване техниката в Образователната институция, ремонти, застраховка на сградата и имуществото, командировки, разходи за закупуване на учебници, помагала, книги, абонамент, квалификации на персонала и др.

При разходване на бюджетните средства се спазват актуалните нормативни документи в областта на финансовото управление и контрол. В детската градина да се изгради система  за вътрешно финансово управление и контрол, счетоводство и отчетност на финансовите  средства, текущ, месечен, тримесечен и годишен мониторинг, Процедури, правила, отговорности и политики според ДОС. Изграждане на система за отчетност и информираност по отношение на финансовите операции по периоди в ОД_СР_26_01-01 Информация за изпълнение на делегирания бюджет CP_26-01

 

ХIII. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

 • Изготвяне на  система по управление на качеството в Образователната институция
 • Налична ли е цялата документация заложена в нормативната и управленска база на образователната институция.
 • Проведени ли са дейности по приоритетни направления заложени в Годишния план
 • Увеличение на неформалните срещи за обмяна на професионална информация;
 • Увеличение на броя взаимно посетени педагогически ситуации;
 • Повишаване на резултатите по покриване на ДОС в края на учебната година
 • Брой дейности, инициирани и организирани от родители и учители;
 • Брой дейности, организирани съвместно със заинтересовани лица;
 • Създадени системи за награждаване на позитивно поведение и намаляване броя на сигнали от родители и външни звена ;
 • Брой наградени учители и деца;
 • Брой проведени спортни и други мероприятия и активности; / Участие на децата в  общински, регионални и  национални  състезания, конкурси и инициативи/.
 • Брой реализирани образователни проекти;
 • Брой реализирани проекти с външни звена;
 • Брой представени образователни проекти пред родители и общност;
 • Брой посетени квалификационни курсове и представени пред общността добри практики;
 • Брой дейности, отчети за работа на психолог и ресурсен екип с деца със СОП, работа с деца с интелектуални затруднения,  уязвими групи и агресивни деца. Работа с контингент  деца  от уязвими социални групи – от социално слаби семейства, с нисък образователен статус, от етнически малцинства и др. Дейности по превенция и ограничаване на отпадането от задължителна подготвителна група; недопуснато отпадане от детската градина по образователни причини;
 • Осигурена безопасна и благоприятна образователна среда – разработена и внедрена система за превенция на насилието и агресията сред обучаемите, която е известна и на родителите,  разработени и се  прилагат разнообразни  програми, насочени към намаляване на установени негативни поведенчески прояви сред обучаемите.
 • Създаден  механизъм за управление на риск, кризи и промени.
 • Създаване и  следва ли се  разработена в зависимост от заинтересовани лица в образователния процес комуникационна политика и канали за събиране на обратни връзки от заинтересовани звена.

 

 • Създадена  оптимална организационна структура за управление и организационни компетентности на отделните нива (постоянни и временни комисии, Екип за мотивация и подкрепа на личностното развитие на  детето, Обществен съвет, Училищно настоятелство, родителски съвети,
 • Публикувани материали в интернет и средствата за масова информация – с структуриран анализ свободна форма и Протокол за отнесеност по типове дейности и цели заложени в стратегическа рамка и ЗПУО с прилежащи ДОС
 • Създаване на  механизъм за вътрешна оценка на дейността на Образователната институция ( самооценка), като получените оценки се използват в процеса на стратегическото и оперативно планиране. (+дефиринцирано заплащане)
 • Създаване на механизъм за вътрешна оценка на дейността на образователната институция -самооценка, като получените оценки се използват в процеса на стратегическото и оперативно планиране. ( Годишен план, План за контролната дейност, План за Педагогическите съвети и др.)
 • Участие на педагогическите специалисти в  регионални, национални и международни състезания, конференции и инициативи.
 • Участие на родителите в живота на детската градина – брой и повишаване степента на ангажираност;
 • Осъществен ефективен контрол :

1) Планът за контролната дейност на директора ОД_СР_26_10-01 на детската градина да  е изготвен на база направен задълбочен анализ, установени дефицити и приоритети от предходната година и да съдържа цели, задачи, видове контрол, обект и предмет на контрола, средства и методи, периодичност, инструментариум

2) При реализиране на контролната дейност да се използват различни методи и средства за установяване на реалното състояние на наблюдаваните  процеси, изготвяне на  задълбочен анализ на получените резултати, обобщения и изводи; при необходимост да се дават препоръки за регулиране на процеса, за оптимизиране на качествените и количествените характеристики на дейността, осъществява се последващ контрол.(Протоколи от контролна дейност);

3)  Да се осигури е съответствие между планирания и реализирания  контрол, като се спазват принципите на всеобхватност, системност, ефективност, превантивност, ориентиране към резултатите – мониторинг върху  крайните резултати от дейността  и др.

 • Изграждане на  система за квалификационна дейност по ДОС
 • Изготвяне на  система за анализ на резултати от учебно възпитателния процес (всяка година и резюме за 4 годишен период до края на периода на стратегията
 • Брой дейности за изграждане и поддържане на безопасна среда.
 • Участие на обучаеми в различни инициативи в полза на обществото и изграждане на гражданско съзнание;
 • Участия на обучаемите в съвместни инициативи без оглед на раса, пол, етническа принадлежност и личностни различия.
 • Изработване на  действащи Правила за поведение на учителя;
 • Изготвяне на действащ Етичен кодекс;
 • Създаване на  действаща Комисия за контрол на качеството в образователният процес;
 • Брой проведени ситуации в извън институционална среда;
 • Да се увеличава броя положителните обратни връзки от родители с цел повишаване имиджа на Образователната институция пред местна общност;
 • Изработване  процедури за управление на кризи, промени, работа с рискови звена, процеси, политики на управление, процедура за работа с изоставащи и талантливи обучаеми;
 • Изготвяне на  документация в съответствие със системата по управление на качеството
 • Изготвяне на система за оценка и самооценка на учители и обучаеми;
 • Намаляване на броя агресивни и рискови звена;
 • Повишена ефективност на управление на детската градина.
 • Подобряване на материалната база и осигуряване на  добра технологична обезпеченост на образователния процес.
 • Изготвяне в обучаемите режим за самоконтрол и организация на времето.
 • Осигуряване  безопасна среда за деца и учители.
 • Спазване  на  всички срокове зададени по дейности и приоритети
 • Разпределяне на  отговорностите коректно, реализуемо, разполагащи с контролнен орган , налагащ коригиращи действия по дейности и приоритети.

 

XIV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Демократизация и хуманизация на образователно-възпитателната работа и управленската дейност.
 2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и не на  насилието.
 3. Създаване на организация за хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение, социален и емоционален комфорт за физическото,  психическото здраве и творческо развитие на децата.
 4. Използване на нови педагогически тихнологии в практиката.
 5. Мотивация за по-висока квалификация на учителите.
 6. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и материално обезпечаване на дейността на детското заведение съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство. Мобилност на мениджърските и управленски функции на директора.
 7. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования.
 8. Подкрепа на децата и техните семейства - педагогика на сътрудничеството. Разширяване на взаимодействието-учител-дете-семейство с цел изграждане на детската личност.
 9. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина
 10. Разширяване на ползотворните контакти на детското заведение с други социални, обществени и културни фактори.
 11. Решаване на проблеми.

 

XV. УПРАВЛЕНИЕ

За поддържане на системата да се изградят и поддържат :

 1. План за управление на процесите -CP_02-01

Планове на процеси, правила, отговорности и политики според ДОС, Типови бланки, протоколи, контролни карти др. описани, както следва:

ОД_СР_02_00-01 План процес „Работно и представително облекло“

ОД_СР_02_01-01 План –процес „Ремонтни дейности“

ОД_СР_02_02-01 План – процес – „Обществен съвет“

ОД_СР_02_03-01 План на Педагогическите съвети

ОД_СР_02_04-01 План процес по назначаване на персонал,

ОД_СР_02_05-01 План - процес по прием в образователна институция

ОД_СР_02_06-01 План-процес „Екскурзии.“

ОД_СР_02_07-01 План за участие в организирани дейности извън образователната институция

ОД_СР_02_08-01 План – процес „Механизъм за работа с родители“

ОД_СР_02_09-01 План-процес „Квалификационна дейност“

ОД_СР_02_10-01 План – процес „Учебници и учебни помагала“

ОД_СР_02_11-01 План – процес „Съвместна дейност“ ( ДГ – НУ- ОУ- СУ-Т-БИЗНЕС)

ОД_СР_02_14-01 План-процес "Противодействие на тормоза. Жалби и сигнали"

ОД_СР_02_12-01 План за противопожарна безопасност

ОД_СР_02_13-01 ХАССП

ОД_СР_02_15-01 Педагогическо взаимодействие. Програма за целодневна организация

 

 1. План за управление на ресурси (финансови, материални и човешки) - Приложение  - CP_28-01  и CP_03-01 

 

 1. Управление на риск – СР_45-01, включващ: Наръчник по управление на риска НУР-01, с приложена стратегия, Оценка на рискови фактори и др. 

 

 1. План за управление на кризите СР_05-01. Видове кризи. Реакция при криза. План за работа при криза. Отговорности. Канали за комуникация с потърпевшите. Последващи действия и план, включващи стабилизация в нормална работа среда

 

 1. План за управление на промяната СР_06-01- Създаване на нормативна уредба, анализира се ниво на допустимост на промяна, прилага се поетапно до ниво усвояемост, изграждат се поетапни процеси преплетени с процес на задържане и приемане на промяната., създаване на инструменти за осъществяване на промяната, следи се процеса от началото до края с мониторинг на всички нива от процеса, създава се политика на поетапно въвеждане на иновации и иновативни политики. Създаване на условия за гъвкавост и надграждане на стратегия с цел подобряване на работния процес, внедряване на нови технологии и придобиване на нови компетентности. Промени могат да бъдат извършвани в системи, политики, в организационни схеми, в човешкото поведение и дейности. С динамиката на пазара, бързо развиващите се техника и технологии, управлението на промяната се налага като важен елемент на стратегическото управление.

 

 1. План за иновационни политики СР_07-01
 2. Програмна система СР_08-01 
 3. Повишаване качеството и ефективността на учебно - възпитателния процес и техниките на преподаване - СР_09-01

 

Анализ и диагностика на системата, избор на инструмент и материали, подготовка на педагогически кадри, внедряване в системата на база приложение за промени, анализ на системата, коригиращи действия и отчитане на резултати и подготовка за въвеждане на нови модели и методики.

 

Осигуряване на извънкласни инициативи и мероприятия за стимулиране на активност в обучаемите, защита на обучаемите и здравен статус и работа с обучаеми със СОП

Процедура за заявка и обезпечаване на дейности извън ДОС  (по ДОС)

 

Осигуряване на условия за развитие на способностите, интересите гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование Дейности за разширяване на възможностите Образователната институция, да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи в партньорство в външни звена и родителска общност

Процедура за заявка и обезпечаване (по ДОС за гражданско образование)

 

 1. Имиджова /Комуникационна политика СР_13-01

Работи се за повишаване имиджа на професията „учител“, имидж на Образователната институция и популяризация на детското заведение.

 Комуникационна политика. Стратегия за изграждане на лична имиджова политика и рекламна стратегия, е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на Образователната институцияОптимизиране на възможностите Образователната институция да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи

 

Цели, отговорности и правила за дейността на Комисия за контрол на качеството в образователния процес - CP_14-01

 като процедури.

 

По приоритет „Лидерство. Семейство. Възпитание“. Дейности по направление лидерство, семейство, възпитание, агресия .Описание  - CP_15-01

 

Цели:

 • Формиране на учители лидери чрез система от мерки за осигуряване на кариерно развитие и чрез реализация на гъвкави форми на обучение
 • Проучване и участие в квалификационни форми за използване на интердисциплинарен и проблемен подходи  и прилагане на проектно-базираното обучение;
 • Организиране на вътрешно-квалификационна дейност;
 • Определяне на ментори за нуждаещи се учители;
 • Изготвяне на план-график и правила за взаимно посещение на методични  единици;
 • Изработване на правила за позитивно отношение в екипа;
 • Изработване на система на стимулиране;
 • Провеждане на тим билдинги за учители;
 • Интерактивни родителски срещи;
 • Съвместни неформални дейности на учители, родители и обучаеми;
 • Създаване на образователна среда, подпомагаща развитието на лидерските умения у обучаемите;
 • Включване на семейството и родителите в процесите на образование и възпитание на  обучаемите.
 • Изграждане на информационен кът на семейството - информационни табла, място за консултиране, диалог, анкети, допитвания, обмен на идеи;

 

 • Утвърждаване на Родителски активи и Обществения съвет, като действителен партньор на детската градина -форма на гражданско участие;
 • Развитие на модерна медийна политика, която да информира родителската общност и широката общественост, да отправя ясни послания и така да осигурява обществена подкрепа за образователната институция;
 • Организиране на Дни на отворените врати за родителите;
 • Включване на родители доброволци в различни дейности, инициативи и празници на образователната институция;
 • Успоредно предаване на знания на обучаемите и на родителите за здравословното хранене и здравословния начин на живот;
 • Иницииране на часове за работа с родители под формата на „Градина  за родители“.
 • Възпитаване на  морални норми, основани на националните и общочовешките ценности;
 • Разширяване на връзките с културните институции в града с цел гражданско възпитание на обучаемите;
 • Дейностите по превенция и противодействие на асоциалното поведение и противообществените прояви на обучаемите да се насочат към организиране на общи дейности с участието на родители, учители и обучаеми – празници, творчески изяви и спортни състезания, поощрявани с награди;
 • Повишаване степента на информираност на самите обучаеми, които да умеят да разпознават опасностите, начините да се предпазват, къде и как да потърсят помощ при преживяно насилие;
 • Съвместни дейности за приобщаване;
 • Отбелязване на тържествени събития от националния и православния календар;
 • Организиране на пленери по изобразително изкуство и тематични изложби;
 • Развитие на умения свързани с емоционалното израстване на обучаемите и участие в благотворителни кампании.

 

По приоритет  CP_16-01 Учене през целия живот

Формиране на умения и нагласи за учене през целия живот

 

 • Използване на инструменти и платформи за електронно обучение за включване в учене на различни групи участници в образователния процес
 • Включване към мрежи от доставчици на образование и обучение с цел популяризиране на нови методи за организация на ученето (образователни ресурси със свободен достъп)
 • Въвеждане на система за самооценяване с цел измерване на качеството на образованието и редовен мониторинг за изпълнението на стратегията
 • Осъществяване на кариерно ориентиране и осигуряване на условия за формиране и развитие на умения свързани с емоционалното и социално израстване на обучаемите ( водещо до кариерно развитие)
 • Подкрепа на обучаеми със специални образователни потребности и с девиантно поведение за продължаване на образованието или обучението
 • Осъществяване на ежегодна приемственост между училище и образователната институция

 

По приоритет 3- CP_17-01. Изграждане на институционална култура и гражданска активност

 • Четене и дискутиране на Правилника на Образователната институция (част за права и задължения) 
 • Създаване на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности

 

По приоритет 4- CP_18-01. Партньорство и работа със заинтереовани страни

За ефективно взаимодействие със заинтересовани срани : партньори - бизнес, неправителствени организации, общинската, държавната администрация и др. се изгражда ОД_НС_07_05-01 заинтересовани външни звена взаимодействие списък заинтересовани звена и взаимодействие с тях

 

 • Планиране разширяване на връзките с културните институции в града за формиране на гражданско възпитание у обучаемите. Организиране на съвместни инициативи с местни НПО и спортните клубове и др;
 • Оказване на съдействие при реализация на творческо-образователни инициативи, организирани от неправителствени организации (БЧК и др.);
 • Активно участие на родителите в Обществения съвет, Училищното настоятелство, Родителските активи в групите ;
 • Оказване на съдействие от представители на местния бизнес върху основата на договорни отношения;

 

По приоритет 5 - CP_19-01. Повишаване на качеството и ефективността на образователния процес

 ( система за оценка и самооценка на персонал по ЗПУО). Критерии за оценка и самооценка - типови модели ДОС за оценка диференцирано заплащане-индивидуални карти/

 

По приоритет  6 - CP_20-01.  Развитие на двигателна и спортна култура за повишаване на здравния статус на обучаемите (система за здравно развитие). Изграждане на условия за повишаване на физическата активност и укрепване на здравето на обучаемите. Изграждане на двигателна култура. С включена описателна част как ще развием двигателната култура, техники за приобщаване на обучаеми със СОП

 

По приоритет 7 - CP_21-01. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение. Планове за квалификация ( изисквания по ДОС)-отчети, протоколи, сертификати и т.н.

 

По приоритет 8- CP_22-01 Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на обучаемите и нарастващата взискателност на родителите.

 Процедури за работа с талантливи обучаеми. Процедури за работата с обучаеми с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности. Планове за работа с обучаеми със СОП ( по ДОС)

 

По приоритет 9 - CP_23-01 Осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита на обучаемите и учителите в детското заведение

Правилник ЗБУТ, БАК и др.

 

По СФУК - CP_26-01 - Финансиране и финансова обезпеченост по ДОС.

 

При разходване на бюджетните средства да се спазват актуалните нормативни документи в областта на финансовото управление и контрол. В детската градина да се изгради система  за вътрешно финансово управление и контрол, счетоводство и отчетност на финансовите  средства, текущ, месечен, тримесечен и годишен мониторинг.

 

 За реализирането  на тази стратегия  да се разработват и приемат допълнителни  програми , планове, правилници, типови бланки и др. типови документи, отнасящи се до конкретните й части.  Всяка година се разработва  годишен план за дейността на образователната институция с конкретни процедури, указани срокове и отговорници. Коригиращите действия са под контрола на Директорът на детската градина и Педагогическият съвет.

 

 

XVI. Устойчивост на стратегическата рамка

 

За гарантиране на устойчивостта на поставените цели и за достигане на дълготрайни резултати да се изгради „Рамка за обезпечаване на качествен образователен процес“ в обособен „Регламент за устойчивост“ , с приложени параметри за изграждане на Качествена образователна система и обезпечаване темповете за развитие с управление гарантиращо достигане на заложени цели и обхват.

 1. Рамката за обезпечаване на качествен образователен процес и рамката за изграждане на Качествена образователна система, е гарантирано чрез обезпечаване на управляваните параметри с цел достигане на заложени цели в стратегия за развитие, като се определят и гарантират очакваните резултати в съответствие със специфика на средата, която е заложена в ОД_НУР_04-01 Обща характеристика на средата, ОД_НК_03_01-01 Специфика на среда, ОД_НС_08_04 Анализ на физическа среда и социално-икономическите процеси, обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност и гарантира гъвкавост при прилагане на модели за управление на тежести и влияния обуславящи управление на риск в динамична среда. Управление на качеството е обезпечено с обобщена стратегическа рамка, стратегия за развитие, изградена система за управление, като се осъществява непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на образователната институция в зависимост от средата. Подобряването на ефикасността на процесите в детската градина и гарантирането на постигане на целите се следи за изпълнение  СР-01 Стратегия за развитие със заложени параметри за 4 годишен период с приложените оперативни документи разглеждащи управлението и средата, а именно: ОД_НК_03_00-01 Рамка за обезпечаване на качествен образователен процес ОД_НУР_04-01 Обща характеристика на средата, и ОД_НК_03_01-01 Специфика на среда, ОД_НС_08_04 Анализ на физическа среда. Стратегическата документация се основава на принципите и насоките от ЕС, регламент за сигурност на ЕК, ЗПУО, ДОС, Националните стратегически програми, приоритети на МОН, РУО, Общинската стратегия за развитие и  спецификата на средата, в която функционира образователната институция.
 2. Стратегическата рамка за обезпечаване на качествен образователен процес е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на  Образователната институция. Тя се опира на положителен опит, предвижда бъдещи действия по посока на постигане на резултатност, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности за достигане на удовлетвореност в заинтересовани страни. Определя условията и характера на дейностите, очер­тава вероятните трудности, установява принципите на управление. Стратегическата рамка за обезпечаване на качествен образователен процес в едно с приложенията към нея подлежат на актуализация, като промените в нея се одобряват с решение на Педагогически съвет. Приложенията към настоящата рамка за обезпечаване на качествен образователен процес, представляват процедури описващи процеси и отговорности. Педагогическият съвет /ПС/ приема рамката на образователната институция и промените гарантиращи качествен образователен процес за постигане на заложените цели в съответствие със среда и специфики.
 3. За осигуряване равнопоставеност при прием на обучаеми в образователната институция да се приемат деца според заложените процедури в системата по качество, които да се  разпишат  в ОД_ПУ_10_ПП_00-01 Изграждане план и дейности по процедура за управление на процесите. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.
 4. Влияния, динамика и управление на системата.
  • Външни фактори влияещи върху системата
 • Методическа подкрепа от РУО;
 • Имидж на образователната институция;
 • Нагласи сред общността в която функционира образователната институция
  • Вътрешни фактори влияещи върху системата
 • Квалификацията на педагогическите специалисти;
 • Ресурсна обезпеченост;
  • Фактори на взаимно влияние.
 • Работа в екип на педагогическия и непедагогическия персонал;
 • Влияния на заинтересованите върху образователния процес;
 • Добро и ефективно управление на ръководния състав
  • Фактори въздействащи върху надеждността на системата по качество в образователната институция и управлението на процесите, протичащи в нея. Целесъобразно е факторите и процесите, влияещи върху надеждността да бъдат разделени в следните раздели. Обобщена оценка за риск
 • Изменението на параметрите, влияещи върху средата
 • Процеси свързани със стареене
 • Липса на актуализация на документална и ресурсна база
 • Процеси свързани с не достатъчна компетентност
 • Въздействия свързани с емоционалните влияния
 • Влияние на негативни фактори свързани със социална принадлежност, езикова идентичност, бедност и пр.
 • Влияние на демографска криза
 •      Предизвикване на състояния на кризи и бързи промени от среда
 • Влияния предизвикани от бедствия и аварии
 • Негативно влияние на заинтересовани страни, на база липса на информираност и липса на компетентност
  • Динамика на среда.

Динамиката на средата се залага в Стратегическата рамка с описани глобална, стратегически и оперативни цели, като изпълнението им се гарантира с дейностите по заложените приоритетни направление за определения период на Стратегия за развитие. Доказателствения материал за постигане на целите, се поддържа, гарантира от определени за целта лица и комисии, като се наблюдават необходимости на заинтересовани страни, външни и вътрешни въздействия върху системата, създадена гъвкава документална система и инструменти за подобряване на работен процес, учебно- възпитателен процес и всички елементи включени в изискването за качествена образователна институционална среда. Документално динамиката се залага в Система за управление на качеството на образователната институция.

 • Управление на рискови параметри в образователна среда. Параметри, на които може да се повлияе 
 • Намален обществен престиж на учителя.
 • Продължаваща девалвация на моралните ценности в обществото.
 • Нереални очаквания на родители спрямо учители.
 • Трудности при комуникацията с родителите.
 • Увеличаване броя на обучаемите в риск.
 • Тревожни тенденции, свързани с нарастващата апатия; неустойчивата мотивация за високи образователни постижения; агресията и неумението за рационален самоконтрол; податливостта на зависимо поведение.
 • Миграция в големи размери.
 • Трудности при кадровото обезпечаване.
 • Лошо отношение от немотивирани обучаеми и заинтересовани страни към изявите на активните и работата на педагогическите специалисти.
 • Толериране на определени обучаеми от педагози.
 • Не достатъчна квалификация на педагозите
 • Липса на достатъчна МТБ за прилагане на иновативни методи на преподаване и създаване на интерес в обучаемите
 • Липса на мотивация с педагозите породена от натиск върху тях, породен от прекалено обемистата документация и създадени предпоставки за намаляване на времето с обучаемите.
 • Недостатъчни ресурси за обезпечаване на част от дейностите по заложени параметри и възникване на периодична нужда за покриване на тези ресурси с допълнителни средства.

 

 • Управление на системата и образователната институция, в съответствие със системата по управление на качеството. Инструменти и техники за управление. Възможности за развитие на образователната институция в съответствие със специфика на средата и осигуряване на качествен образователен процес.

За изграждане на модел на въздействие върху рисковите фактори и гарантиране на качествен образователен процес и ефективно управление на образователната институция се изискват /Индикатори за ефективен и качествен образователен процес и ефективно управление на среда/:

 

 • Правилно изграден и функциониращ план за подобряване на качеството в образователната институция. Изготвена и поддържана документация касаеща управлението на качество в образователната институция. Подсигурена документация в съответствие с регламента за сигурност на ЕК. Изготвен и функциониращ гъвкав механизъм за подобряване качеството на административното обслужване на територията на образователната институция в зависимост от среда и въздействие на факторите влияещи върху системата. Изградена среда за изпълнение на ЗПУО с приложими ДОС. Образователната институция, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни стандарти. Изграден механизъм за гарантиране и генериране на външен и вътрешен растеж. Външният растеж може да се реализира, чрез стратегии за сливания, привличане на подкрепа на качествени академични кадри, протекции и представителства предоставящи гаранция. Тяхното прилагане обаче изисква силни позиции, предимство в дадена сфера и изразени конкурентни предимства и др. Вътрешният растеж се осъществява чрез засилено предлагане на утвърдени методи за развитие, разширяване на традиционните и навлизане на нови методи и др. Изграден механизъм изграждане на базови стратегии за постигане на стратегическите цели на детската градина, а именно: Стратегията за концентриране на дейността да е насочена към съсредоточаване върху дейностите и полезността на дадено мероприятие; Стратегията за разширяване на образователната институция да е свързана с развитие на образователната институция в съществуващата среда и увеличаване на броя обучаеми; Стратегията за развитие на образователната институция да е насочена към модифициране на утвърдени резултати; Стратегията за иновация  да е свързана с разработването и внедряването на принципно нова методология или техника за развитие на обучаемите и образователната институция, с оглед получаването на високи резултати; Стратегията за хоризонтална интеграция да е насочена към разгръщане на образователната институция, чрез привличане на обучаеми по определен критерии; Стратегията за вертикална интеграция  да цели затваряне на цикъла чрез организиране на общности за разработване на методи , стратегии и създаване на мрежа от последователи; Стратегията за изграждане на смесени групи да е насочена към обединяване на усилията за постигане на общи цели, чрез съвместна дейност;  Стратегията за концентрирана диверсификация да позволява да се постигне растеж чрез привличане на експертни кадри и популярни личности; Стратегията за обрат да  е свързана с извършването на подходящи промени с оглед подобряване на финансовите резултати; Стратегията за саниране да е насочена към ограничаване на отделни дейности с оглед бъдещото оздравяване на образователната институция;

Да се приложат следните елементи за осъществяване на поставените цели:

 • Изготвяне на  адаптивен и приложим план за работа, оценка и самооценка в образователната институция.
 • Изграждане на  приложена и функционираща стратегическа рамка с определени цели, приоритети и дейности. Обезпечаване на всички дейности заложени в стратегическата рамка с приложени към тях бланки доказващи дейността с обезпечение на необходимите ресурси ( финансови, материални, човешки) и заложени към тях измерими параметри по отношение срокове, отговорности и необходими ресурси.
 • Изграждане на  функциониращ план за контролна дейност и проверка на контролни точки по зададени изисквания в нормативна база.
 • Изготвяне на  функционираща квалификационна политика и план за квалификационна дейност. Обезпечаване дейностите заложени в стратегическата рамка с квалифицирани кадри. Изготвяне на  функциониращ план за квалификацията на педагогическите кадри, съобразен на нуждите на педагозите за подсигуряване на ефективен образователен процес. Изготвяне на  функционираща квалификационна политика. Оказване на подкрепа чрез вътрешна квалификация. Предлагане на разнообразни квалификационни форми. Изграждане на  среда за споделяне на опит.
 • Подсигуряване и подобряване  ресурсна база (МТБ, човешки и финансов ресурс), отговаряща на нуждите на педагози и обучаеми, за осъществяване на дейности заложени в стратегическата рамка и учебно възпитателния процес. Включване в различни проекти и програми за допълнително финансиране и осигуряване на ресурси за постигане на стратегически цели. Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към бюджета.
 • Залагане и изграждане на  функционираща комуникационна политика и политика за работа със заинтересовани страни. Периодично запознаване на заинтересовани страни с изисквания и начините за прилагане на Законови рамки и нормативна база. Изградени и функциониращи канали за информираност на заинтересованите страни по отношения на образователната институция и процесите протичащи в нея. Изработване и осъществяване на  план за сътрудничество и съвместна работа с всички заинтересовани страни. Изграждане на  среда за популяризиране, внедряване на собствен педагогически опит/знания, в практиката на образователната институция и извън нея. Придобитите умения и знания от  специализации да станат достояние на всички заинтересовани страни в образователния процес чрез различни форми. Подобряване комуникацията в екипа и всички участници в ОВП чрез активизиране на неформалното общуване и ясно регламентиране на формална форма на общуване. Толериране на  отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми. Създаване на система за външна изява на обучаеми и учители, в едно с документална обезпеченост свързана с извеждане на обучаеми от територията на образователната институция и информираността на родителите касаеща дейности, иновативни подходи, формални и неформални учебно -възпитателни процеси и дейности.  Популяризиране на изявите на обучаеми и ученици чрез изградената система за комуникация.

Изграждане на  функциониращ механизъм за управление на риск и работа по приобщаване. Изготвяне на  работещи процедури за  превенция и управление на тормоз и агресия, работа с рискови и уязвими групи, работа свързана с приобщаване на обучаемите. Изграждане и поддържане на документация касаеща работата с рискови и уязвими групи.

 

Създаване на  правила и мерки за превенция върху въздействия свързани с  риск, управление, оценка, контрол, ресурси и поддържане на култура на поведение на територията на детската градина. Въвеждане на правила за поведение на участниците в образователния процес. Въвеждане на системи от награди за популяризиране на позитивния модел на поведение сред обучаемите и другите участници в образователния процес.

Изграждане, поддържане на работеща учебно – възпитателна дейност, с изградена система за усвояване на знания в обучаемите, с приложените към тях учебни планове, разпределения, аналитични форми и др.,  за достигане знания и умения от обучаемите в съответствие с нуждите им и съобразени с изискванията на заинтересованите страни по заложените параметри на ЗПУО с приложими ДОС. Изграден и функциониращ план за проследяване на учебните планове и достигнати нива на знания в обучаемите. Подобряване на ефективността от работата на учителя, подготовката  на ситуациите, включително и прилагането на индивидуалния и диференцирания подход. Възможност за прилагане на теоретичните знания в практическа среда и в реална динамична среда.  Изготвяне  и осъществяване на мерки за социализиране на обучаеми. Създаване на  условия за интегриране на формалното образование и надграждането му с неформални техники. Изграждане на позитивна образователна среда. Подсигурена среда за интерактивно обучение, работа  в екип и учене през целия живот. Изграждане на  среда за споделяне на добри практики. Изготвяне и реализиране на  план за повишаване на мотивацията сред участниците в образователния процес. Изграждане на среда за управление на конфликти. Изграждане на среда за включване на участниците в образователния процес, в групи по интереси. Изграждане на  среда за осъществяване на вътрешна квалификация и обмяна на опит при педагозите.  Повишаване инициативността на участниците в образователния процес в дейностите - родителски активи/общности, Обществен съвет, институции. Повишаване компетентността на родителите като заинтересована страна в образователния процес, при отглеждането и възпитанието на обучаемите им чрез неформални форми и/или тренинг- обучения. Засилване на усещането на обучаемите за принадлежност към Образователната институция и повишаване на мотивацията им за активно участие в процеса. Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на обучаемите и стимулиращи мисловните процеси и подсигуряване на качествена образователна услуга към всички обучаеми. Всяко дете постъпило в образователната институция има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му. Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности на обучаемите. Обучението, подготовка и възпитанието на децата да се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователна политика на детската градина и общо културно-езиково пространство. Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация. Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство. Изграден и функциониращ план за изграждане на здравна култура сред участниците в образователния процес.

Осигуряване на  ИКТ среда, спомагаща работата на педагози и обучаеми с ресурсно, техническо и логистично обезпечение, отговарящо на съвременните изисквания и динамично време.

 • Изграждане на функциониращ механизъм/регламент за сигурност съобразен с изискванията на европейския регламент и заложените държавни образователни стандарти. Осигурена достъпна, сигурна и безопасна образователна среда. Организиране на пропускателен режим, режим на посещение и регламентиране на срещи

 

 1. Инструменти и техники за въздействие върху процеси протичащи на територията на образователната институция /индикатори за процес/
 • Създаване на  план за управление на процесите с включена система за поддържане, придвижване и контрол на документацията, срокове и отговорности и анализи, по отношение на дадения процес.
 • Изграждане на план за спазени процедурите за коригиращи действия.
 • Изграждане на  план и система за информираност на заинтересованите страни по отношение на процесите протичащи в системата и резултатност до опредения ниво/етап по зададената схема или план за работа. Създаване система за обмен на информация със семейството и образователната институция.
 1. Материално -техническа база ОД_СР_03_02-01

Наличието на МТБ да е  регламентирано и описано в материална книга и съпътстващите документи по отношение на МТБ, които да се поддържат от отговорните за дейността лица.

За реализирането  на този регламент да се разработят и приемат допълнителни  програми , планове, правилници, типови бланки и др. типови документи, отнасящи се до конкретните й части.  Всяка година д се разработва  годишен план за дейността на образователната институция с конкретни процедури, указани срокове и отговорници. Коригиращите действия да са под контрола на Директорът на детската градина и Педагогическият съвет.

За проследимост в системата по управление на качество да  се изграждат регистри с описание на документите. Регистър ОД_ПУ_07_00-01 Регистър „Вътрешна кореспонденция“ да  е изготвен в електронен вид и/или хартиен носител и включва номенклатури, както следва:

 • номерация на констативни протоколи – КП_хх_уу_zz_n1;
 • доклади - ДД_хх_уу_zz_n1;
 • анализи – AA_хх_уу_zz_n1;
 • бланки информирано съгласие ИС_хх_уу_zz_n1;
 • бланка информационна работна карта – РК_ хх_уу_zz_n1
 • бланка дейности – БД _ хх_уу_zz_n1.

При необходимост като за тези регистри, така и за допълнителното заложени, се описва отделна буквена форма с неразделна номерация „_хх_уу_zz_n1“, приложена във възходящ ред на номерацията и имаща задължение на обслужващ дял в  системата по управление.

 

Приложимо за документи извън външната входяща – изходяща кореспонденция на образователната институция.

За водене на ОД_ПУ_07_00-01 Регистър „Вътрешна кореспонденция“, да се определи лице по надлежно установения ред.

 

XVII. ЕЛЕМЕНТИ ГАРАНТИРАЩИ УСТОЙЧИВОСТ И КАЧЕСТВО НА УПРАВЛЕНИЕ. Изисквания по направления за качествено управление.

 1. Качество на образователната институция и устойчив успех

1.1 Качеството на образователната институция е заложено в характеристиките на организация и управление, в съответствие с нормативната база, нуждите и очакванията на заинтересованите страни и заложени параметри за постигане на устойчив успех. Директорът на детската градина да  е определил в Стратегическата рамка какво е релевантно мерките за постигане на устойчивост и  успех.

1.2 Организацията да е планирана със заложени модели  така, че да надхвърля качеството на образователната услуга и да гарантира постигне на траен успех. Акцентира се върху предвиждане, посрещане на нуждите и очакванията на заинтересованите страни с намерението подобряване на тяхното удовлетворение и цялостен опит.

1.3 Образователната институция да прилага всички принципи за управление на качеството (ISO 9000: 2015), за да постигне устойчив успех. Особено внимание се обръща на принципите на "фокусиране върху заинтересованите страни" и "Управление на взаимоотношенията", за да се отговори на различните нужди и очаквания на заинтересованите страни. Потребностите и очакванията на отделните заинтересовани страни могат да бъдат различни, като се следи те да бъдат приведени в съответствие да не се допуска конфликт  с преки или не преки заинтересовани лица Взаимоотношенията със  заинтересованите страни, да са съобразени с техните нужди и очаквания.

1.4 Интересът и обема от заинтересованите страни може да се различава съществено във времето като се разпределя между вътрешни и външни заинтересовани без оглед на деление, като се наблюдава да има удовлетвореност, кръга от заинтересовани включващи се пряко в дейността на образователната институция да се разширява и да има положителни нагласи спрямо дейностите развиващи се в институцията;

 1. Управление за устойчив успех на образователната институция

2.1 Образователната институция следи да се подобрява качеството и да се задържа устойчивият успех, който може да бъде постигнат чрез последователност,  резултат от дейности, отговарящи на нуждите и очакванията на заинтересованите страни в дългосрочен план. В краткосрочен и средносрочен план целите базират на дългосрочна стратегическа рамка. Динамиката на средата и времето изискват качествено управление, гарантиращо постигне на устойчив успех и трайна резултатност. Управлението поема отговорността:

2.1.1 Редовно да наблюдава, анализира, оценява и преглежда контекста на образователната институция, да идентифицира всички заинтересованите страни, да определи техните нужди и очаквания, както и индивидуалните им потенциални въздействия за постигане на ефективност на образователната институция;

2.1.2 Определя, реализира и съобщава мисията, визията и ценностите на образователната институция и популяризира култура на общуване осигуряваща среда за постигане на резултатност;

2.1.3 Определя краткосрочни и дългосрочни рискове и възможности;

2.1.4 Определя, прилага и съобщава политиките, стратегия и цели на образователната институция;

2.1.5 Определя съответните процеси и ги управляват, така че да функционират в съгласувана система;

2.1.6 Управлява ресурсите на организацията, давайки възможност на процесите да постигнат очакваните резултати;

2.1.7 Наблюдава, анализира, оценява и преглежда дейността на образователната институция;

2.1.8 Създава процес за усъвършенстване, учене и иновации, подкрепя образователната институция и всички заинтересовани страни като демонстрира способност да реагира на промените в контекста на институцията.

2.2 Детската градина разглежда нуждите и очакванията на заинтересованите страни. Възможност за работа с тях са:

2.2.1 Ефективно и ефикасно постигане на целите;

2.2.2 Премахване на противоречивите отговорности и взаимоотношения;

2.2.3 Хармонизиране и оптимизиране на практиките;

2.2.4 Създаване на последователност;

2.2.5 Подобряване на комуникацията;

2.2.6 Създават се модели на работа, които да улесняват обучението, социализирането и личното развитие;

2.2.7 Прилагане на модели на работа, които да улеснят фокусирането върху най-важните характеристики на образователната институция и нейната специфика;

2.2.8  Прилагане на модели за управление на риск и контрол над влиянията създаващи вредно и/ или негативно влияние и лоша репутация

 1. Контекст на детската градина

3.1 Разбирането на контекста на институция е процес, който определя факторите, които влияят върху нея, способността на детската градина да постига устойчив успех. Съществуват ключови фактори, които се имат предвид при определянето контекста:

 • Заинтересовани страни;
 • Външни въпроси;
 • Вътрешни въпроси.

3.2. Заинтересовани страни

Заинтересованите страни са тези, които могат да засегнат, да бъдат засегнати или да се възприемат като засегнати от решение или дейност на и от детската градина. Да се определила кои заинтересовани страни са релевантни. Тези заинтересовани страни могат да бъдат както външни, така и вътрешни и са в състояние да повлияят на способността на детската градина да постига устойчив успех.

Да се  определят кои заинтересовани страни:

а) представляват риск за продължителен успех, ако съответни нужди и очаквания не са изпълнени;

б) кои от заинтересованите страни могат да осигурят възможности за усъвършенстване и устойчивия успех.

Детската градина да  обезпечава устойчивостта със следните параметри:

 • Идентифициране на  съответните нужди и очаквания на заинтересованите страни и да се определят тези, които да бъдат разгледани;
 • Установяване  необходимите процеси, за да отговори на нуждите и очакванията на заинтересованите страни.
 • Обмисляне  как да се установят текущи взаимоотношения със заинтересованите страни носещи ползи като подобрено представяне, общо разбиране на целите и ценностите и подобрена стабилност.

3.3 Външни и вътрешни въпроси

3.3.1 Външни проблеми са фактори, които съществуват извънградината, които могат да засегнат детското заведение , способността му за постигане на устойчив успех, като например:

а) законови и регулаторни изисквания;

б) специфични за сектора изисквания и споразумения;

в) конкуренция;

г) глобализацията;

д) социални, икономически, политически и културни фактори;

е) иновации и напредък в технологиите;

ж) природна среда.

 

3.3.2 Вътрешните проблеми са фактори, които съществуват в рамките на самата детска градина , които могат да засегнат  детското заведение и способност за постигане на устойчив успех, като например:

а) размер и сложност;

б) дейности и свързани процеси;

в) стратегия;

г) вид на продуктите и услугите;

д) изпълнение;

е) ресурси;

ж) нива на компетентност и организационни познания;

з) зрялост;

и) иновации.

3.3.3 При разглеждане на външни и вътрешни въпроси, детското заведение да   е взело под внимание съответната информация от миналото, сегашното положение и стратегическото направление, приложено с динамична среда.

Определя  кои външни и вътрешни проблеми могат да доведат до рискове за устойчив успех или възможности за повишаване на траен успех.

Въз основа на определянето на тези въпроси,  ръководство решава кой от тези рискове влияе най – силно и следва да обърне внимание на възможностите да се инициира създаването, изпълнението и поддръжката на необходимите процеси.

Детската градина създава, внедрява и поддържа процес за мониторинг,

преглед и оценка на външни и вътрешни въпроси, като се вземат предвид всички последствия.

 1. Идентичност на детската градина

4.1 Детската градина се определя от нейната идентичност и контекст.  Идентичността се определя от нейните характеристики, основани на мисия, визия, ценности и култура. Мисията, визията, ценностите и културата са взаимно зависими връзки и взаимодействието между тях се признава като динамично.

4.2 Мисия, визия, ценности и култура

Идентичността на детската градина включва:

а) мисия: целта на образователната институция за съществуване;

б) визия: стремеж към това, което образователната институция би искала да стане;

в) ценности: принципи и / или модели на мислене, предназначени да играят роля при оформянето на образователната институция, културата на общуване и  определя какво е важно, в подкрепа на мисията и визията;

г) култура: вярвания, история, етика, наблюдавано поведение и отношение, които са взаимосвързани с идентичност на градината.

От съществено значение е културата на общуване в градината да се приведе в съответствие с нейната мисия, визия и ценности. Директорът гарантира, че контекстът на  детското заведение се взема предвид при определянето на нейната мисия, визия и ценности. Това включва разбиране на съществуващата култура и оценка на необходимостта от промяна на културата при негативни влияние и определени въздействия. Съгласува се стратегическото управление на образователната институция и нейната политика, по идентични елементи, гарантиращи постигането на предполагаемата резултатност и заложените цели.

Мисията, визията, ценностите и културата се одитира с  плана за одит към стратегия за развитие рамка, на планирани интервали и когато се променя контекстът на градината, се разглеждат външните и вътрешни проблеми, които могат да окажат влияние върху способността на детското заведение  да постига траен успех. Когато са направени промени по елементите на идентичност, директорът да  информира заинтересованите страни в заложените в комуникационната политика канали за информираност, като се организира процеса според случая.

 

 1. Лидерство и устойчивост

5.1 Основни елементи влияещи на устойчивостта, са гарантирани чрез лидерство

5.1.1 Директорът, чрез своето ръководство:

а) насърчава приемането на мисията, визията, ценностите и културата по начин, който е достъпен и лесен за разбиране от заинтересованите лица и гарантира, за постигане на целите със собствения си авторитет, като информира заинтересованите, по надлежно създадените канали за комуникация;

б) създава вътрешна среда, в която хората са ангажирани  с постигането на

целите;

в) насърчава и подпомага всички, по пътя до постигане на целите заложени в стратегическата рамка.

5.1.2 За да се постигне устойчив успех, директорът демонстрира лидерство и ангажираност

 чрез:

а) установяване на идентичността на детската градина;

б) насърчаване на култура на доверие и почтеност;

в) създаване и поддържане на работа в екип;

г) осигуряване на хора, необходимите ресурси, обучение и правомощия за действие с отчетност;

д) насърчаване на споделени ценности, справедливост и етично поведение, така че те да бъдат поддържани на всички нива на организация;

е) създаване и поддържане на организационна структура за повишаване на конкурентоспособността, ако е приложимо;

ж) индивидуално и колективно укрепване на ценностите в градината;

з) комуникиране за  постигнатите успехи( външни и вътрешни), според създадената ситуация и необходимости;

 

и) създаване на среда за ефективна комуникация с работещите в детската градина, обсъждане на въпроси, които имат общо въздействие, включително финансовото въздействие;

й) подкрепа на развитието на лидерството на всички нива.

 

 1. Политика, стратегия и устойчивост

Директорът  изгражда политиката така, че да се обърне внимание на аспекти като съответствие, качество, околна среда, енергия, заетост, здравословни и безопасни условия на труд, качество на трудовия живот, иновации, сигурност, неприкосновеност на личния живот, защита на данните и опит на заинтересованите страни. Политическите декларации включват ангажименти за удовлетворяване на нуждите и очакванията на заинтересованите страни и насърчават подобряване на резултатите и качество на образованието.

 

 1. Цели и устойчивост

Директорът демонстрира лидерство, като определя и поддържа целите на детската градина, въз основа на нейните политики и стратегия, както и чрез разгръщане на целите на съответните функции, нива и процеси.

Целите са дефинирани в краткосрочен и дългосрочен план и трябва са ясно определени.

Целите са количествено определени.

 

 

 1. Комуникация и устойчивост

Ефективното общуване със заинтересованите страни е основен приоритет на политиките в детската градина и са приложени в съответствие със заложените цели, като се наблюдава да се постига възходяща градация на подкрепата от заинтересованите стани, което да гарантира устойчивия успех.

Общуването е регламентирано като смислено, своевременно и непрекъснато. Създаване на  механизъм за обратна връзка. Процесът на комуникация да  функционира както вертикално, така и хоризонтално, като елементите на въздействие са приспособени към различните потребности на дадени заинтересовани страни участващи в определен от ситуацията момент.

 

 1. Управление на процесите и устойчивост

9.1 Детската градина доставя стойност чрез дейности, свързани с мрежа от процеси. Резултатите да са ефективно и ефикасно разпределени, когато мрежата от процеси да функционира като съгласувана система ида  е приложена в обща рамка на системата по управление на качеството.

Процесите варират в зависимост от вида, размера и степента на развитие на  детската градина и според изискванията на МОН. Дейностите в рамките на всеки процес, да се определят и  адаптират към размера на спецификата на образователната институция.

За да постигне своите цели, детската градина да  гарантира, че всички процеси се управляват активно, включително външно осигурени процеси, като се гарантира, че те са ефективни и ефикасни.

Оптимизира се баланса между различните цели и специфичните цели на процесите в съответствие с целите на градината.

9.2 Определяне на процесите

9.2.1 Градината  определя процесите и взаимодействията им. Процесите и взаимодействията са определени в съответствие с политиките и, стратегия и цели и обхваща области като:

а) операции, свързани с образователния процес;

б) задоволяване на нуждите и очакванията на заинтересованите страни;

в) осигуряване на ресурси;

г) управленски дейности, включително мониторинг, измерване, анализ, преглед, усъвършенстване, учене и иновациите.

9.2.2 При определянето на процесите и взаимодействията си, се определят, според случая, за:

а) целта на процеса;

б) целите, които се очаква да бъдат постигнати, и свързаните с тях показатели за изпълнение;

в) резултатите, които се очаква бъдат предоставени;

г) потребностите и очакванията на заинтересованите страни и техните промени;

д) промени в: процеси, дейности, ресурси и технологии;

е) въздействията на процесите;

ж) необходимите ресурси, ресурси и информация, наличност;

з) дейностите, които са приложени и методите, които могат да бъдат използвани;

и) ограничения за процеса;

й) рискове и възможности.

9.3 Отговорност и отговорни лица при управление на процесите

За всеки процес да е  назначено лице или Комисия,

"Собственик на процеса", в зависимост от естеството на процеса, с определени

отговорности при овластяване, като се определят, поддържат, контролират и подобряват процесите и преките и непреки взаимодействия с други процеси, които оказват въздействие, върху динамиката и проследяването на процеса. Детската градина  гарантира, че отговорностите, правомощията и ролите на собствениците на процеси се признават от целия екип в образователната институция.

9.4 Управление на процесите

9.4.1 За да се управляват ефективно и ефикасно процесите в образователната институция да се прилагат следните изисквания:

а) да управляват процесите и взаимодействията, включително външно осигурените процеси, като система, като  се подобрява връзката между процесите;

б) да визуализира мрежата от процеси, тяхната последователност и взаимодействия в графика (например карта на процес, диаграми), за да се разберат ролите на всеки процес в системата и нейните ефекти върху системата, при изпълнението на поставените задачи;

в) определя критерии за резултатите от процесите, оценява способностите и ефективността

чрез сравняване на резултатите с критериите и планиране на действия, за подобряване на процесите, когато те не постигат ефективно ефективността, очаквана от системата;

г) да оценява рисковете и възможностите, свързани с процесите, и да изпълнява всички действия, които са необходими, за да се предотвратят, открият и смекчат нежеланите събития, включително рискове като:

1) човешки фактори (например недостиг на знания и умения, нарушения на правилата, човешки грешки);

2) недостатъчна способност, влошаване и разрушаване на оборудването;

3) неуспех при проектирането и разработката;

4) не планирани промени във входящите материали и услуги;

5) неконтролирано отклонение в средата за работата на процесите;

6) неочаквани промени в потребностите и очакванията на заинтересованите страни;

д) редовно да преглежда процесите и взаимоотношенията си и да предприема подходящи действия за контрола и подобрението, за да се гарантира, че те продължават да бъдат ефективни и да подкрепят устойчивия успех на образователната институция.

9.4.2 Процесите следва да работят заедно в рамките на съгласувана система за управление. Някои процеси се отнасят до цялостната система за управление, а други се отнасят и към конкретен модел на работа, като:

а) качеството (ISO 9001);

б) здраве, безопасност, сигурност (ISO 45001, ISO / IEC 27001);

в) околна среда, енергия (ISO 14001, ISO 50001);

г) социална отговорност, анти-корупция, съответствие (ISO 26000, ISO 37001, ISO 19600);

д) непрекъснатост на работата, устойчивост (ISO 22301, ISO 22316).

9.4.3 За да се постигне по-високо ниво на ефективност, процесите и взаимодействията им са непрекъснато подобрявани в съответствие с политиките, стратегията и целите надетската градина, включително:

- разглеждане на необходимостта от разработване или придобиване на нови технологии или разработване на нови образователни продукти;

- дейности  или техните характеристики, с добавена стойност.

Детската градина мотивира хората да се занимават с подобрения и да предлагат възможности за подобряване на процесите, в които те участват.

Редовно  да прави преглед на постигането на целите за подобряване на процесите и взаимодействията им, напредъка на плановете за действие и ефектите върху политики, цели и стратегии. Предприемане на  всички необходими корективи и действия или други подходящи мерки, когато са установени пропуски между планираните и действителните дейности.

9.4.4 За да се поддържа нивото на постигнатите резултати, процесите следва да се извършват в контролирани условия, независимо от планирани и не  планирани промени. Определяне  какво е необходимо за управлението на процеса, включително критериите за оценка и съответствие.

Когато се прилагат процедури, за да се гарантира, че те са последвани от хора, участващи в

функционирането на процеса, да се гарантира, че:

а) е създадена система за определяне на знанията и уменията, необходими за процесите, и за оценка на знания и умения на операторите на процеси;

б) рисковете в процедурите се идентифицират, оценяват и намаляват, чрез подобряване на процедурите;

в) осигуряват се необходимите ресурси, за да могат хората да следват процедурите;

г) хората притежават необходимите знания и умения за изпълнение на процедурите;

д) хората разбират въздействието на неспазването на процедурите;

е) обръща се внимание на обучението, мотивацията и предотвратяването на човешката грешка.

9.4.5 Редовно да се наблюдават процесите, за да се откриват отклонения и идентифицират, предприемат подходящи действия, когато е необходимо, като се осъществява дейността за обезпечаване на процес незабавно.  Градината определя контролните точки и свързаните с тях показатели за изпълнение.

 1. Управление на ресурсите

Ресурсите поддържат функционирането на всички процеси в институцията и са от решаващо значение за ефективно и ефикасно изпълнение и устойчив успех.

Ключови ресурси за управление включват:

а) финансови ресурси;

б) хора;

в) организационни познания;

г) технология;

д) инфраструктура, като оборудване, съоръжения, енергия и комунални услуги;

е) средата за процесите на образователното заведение;

ж) материалите, необходими за предоставянето на образователна услуга;

з) информация;

и) външни ресурси, включително партньорства и договори;

й) природни ресурси.

Детската градина да упражнява достатъчен контрол върху процесите си, за да постига ефективно използване на всички ресурси. В зависимост от характера и сложността на управление на детската градина, ресурсите имат различно въздействие върху устойчивия успех на детското заведение.

Когато разглежда бъдещите дейности, градината да взема предвид достъпността и пригодността на ресурсите, включително външно предоставените ресурси . Да прави оценка на съществуващото използване на ресурсите и определя възможностите за подобряване на тяхното използване, оптимизиране процесите и прилагането на нови технологии за намаляване на рисковете.

10.2 Хора-кадри

10.2.1 Компетентните, ангажирани, овластени и мотивирани кадри  са ключов ресурс.  Детската градина да разработва и прилага процеси за привличане и задържане на кадри, които имат настоящи или потенциални възможности, компетенциите и възможността да допринасят напълно за образователната институция. Управлението на хората

се осъществява чрез планиран, прозрачен, етичен и социално отговорен подход на всички нива.

10.2.2 Ангажиране на кадрите

Ангажирането на кадрите повишава способността на детската градина да създава и предоставя ценност за заинтересованите страни.

За да засили ангажираността на работещите и кадрите , създава дейности като:

а) разработване на процес за обмен на знания;

б) използване на компетентността;

в) създаване на система за квалификация на уменията и планиране на кариерата за насърчаване на личностното развитие;

г) непрекъснато преразглежда ниво на удовлетвореност;

д) осигуряване на възможности за менторинг;

е) насърчаване на дейностите по подобряване на екипа.

10.2.3 Овластяване и мотивация на хората

Упълномощените и мотивирани кадри на всички нива са от съществено значение за подобряване способността на детската градина да създава и доставя стойност. Овластяването увеличава мотивацията на кадрите да поемат отговорност за работата си и нейните резултати. Това може да се постигне, като се осигури необходимата информация, власт и свобода да взимат решения, свързани със собствената си работа. Директорът мотивира да разберат значението и важността на техните отговорности и дейности, свързани със създаване на стойност за заинтересованите страни. За да се подобри овластяването и мотивацията накадрите, директорът:

а) определят ясни цели (съгласувани с целите на градината), делегират се правомощия и отговорността, създава се положителна работна среда, в която  кадрите контролират собствената си работа и имат свобода да вземат решение;

б) въвежда подходяща система за признаване, основана на оценката на постиженията на кадрите (както индивидуално, така и в екип);

в) дава стимули да действат с инициатива (както индивидуално, така и в екип), както и като признава добри резултати, възнаграждава резултатите и празнува постигането на целите.

10.2.4 Компетентност на кадрите(квалификации, ценз)

Създаване  и поддържане на процес, който да подпомага детската градина при определянето, разработването, оценяването и подобряването на компетентността на кадрите на всички нива. Процесът следва стъпки като:

а) определяне и анализ на личните компетенции, необходими на детската градина  в съответствие със своята идентичност (мисия, визия, ценности и култура), стратегия, политики и цели;

б) определяне на текущите компетенции на групово и индивидуално ниво, както и пропуските между това, което е на разположение и това, което понастоящем е необходимо или може да бъде приложимо в бъдеще;

в) прилагане на действия за подобряване и придобиване на компетентност, както се изисква;

г) подобряване и запазване на придобитата компетентност;

д) преглед и оценка на ефективността на предприетите действия за потвърждаване на необходимата придобита компетентност.

10.3 Организационни знания

10.3.1 Организационните знания се основават на външни или вътрешни източници. Директорът:

а) признава знанието като интелектуален актив и да го управляват като съществен елемент на устойчивия успех на детската градина;

б) обмисля необходимите знания за подпомагане на краткосрочните и дългосрочните нужди, включително планиране на приемственост;

в) оценява как знанията се идентифицират, улавят, анализират, извличат, поддържат и биват защитени.

10.3.2 За да се определят, поддържат и защитават знанията, да се  разработят  следните процеси за адресиране:

а) извлечени поуки от неуспешни и успешни проекти;

б) ясни и мълчаливи знания, които съществуват в детската градина, включително знанията, прозренията и опита на кадрите в образователната институция;

в) определя се необходимостта от придобиване на знания от заинтересованите страни като част от организационната стратегия;

г) потвърждава ефективното разпространение и разбиране на информацията в и извън детската градина;

д) управление на документирана информация и нейното използване;

е) управление на интелектуалната собственост.

10.4 Технологии

Директорът определя технологичното развитие, както съществуващо, така и нововъзникващо, което може окаже значително влияние върху производителността на градината в процесите, свързани с работата и, и гъвкавост при работата и взаимодействието със заинтересованите страни.

10.5 Инфраструктура и работна среда

10.5.1 Инфраструктурата и работната среда са от ключово значение за ефективното и ефикасно функциониране на всички процеси в детската градина. Тя  определя какво е необходимо и как да се координира начина на управление на ресурсите така, че да са разпределени, осигурени, измерени или наблюдавани, оптимизирани, поддържани и защитени.

Периодично да оценява пригодността на инфраструктурата и работната среда на всички свързани процеси, за да се постигне желаното изпълнение и целите и.

10.5.2 Инфраструктура

При управлението на своята инфраструктура, да се обръща необходимото внимание на фактори като:

а) надеждност;

б) инфраструктурни елементи, необходими за осигуряване на процеси, продукти и услуги;

в) необходимата ефективност, капацитет и инвестиции;

г) въздействието на инфраструктурата.

10.5.3 Работна среда

При определяне на подходяща работна среда, да се разглеждат следните фактори (или комбинация от фактори):

а) физични характеристики като топлина, влажност, светлина, въздушен поток, хигиена, чистота и шум;

б) оборудване;

в) психологически аспекти;

г) насърчаване на личностното развитие, ученето, трансфера на знания и работата в екип;

д) творчески методи на работа и възможности за по-голямо участие, за реализиране на потенциала на хората в детското заведение;

е) правилата и насоките за здравето и безопасността, както и използването на защитно оборудване;

ж) местонахождение на работното място;

з) съоръжения за хора в организацията;

и) оптимизиране на ресурсите.

Работната среда на организацията е организирана така, че да насърчава производителността, творчеството и благосъстоянието на работещите, включително управление на здравословните и безопасни условия на труд.

10.6 Външни ресурси

 Детската градина осигурява външно доставени ресурси от различни доставчици. Оценява се риска , тези ресурси да окажат влияние както върху нея, върху заинтересованите страни и определени ключови процеси.

Управлението на външни доставчици отчита рисковете и възможностите, свързани с:

а) вътрешни съоръжения или капацитет;

б) техническата възможност за изпълнение на изискванията за продукти или услуги;

в) наличието на квалифицирани ресурси;

г) вида и обхвата на контрола, необходим за външни доставчици;

д) аспекти на непрекъсваемостта на бизнеса и веригата на доставките;

е) аспекти на околната среда, устойчивост и социална отговорност.

За да се установят взаимноизгодни отношения и да се подобрят способностите на външните доставчици и партньори за управление на дейностите, процесите и системите, детската градина:

- споделя своята мисия и визия;

- осигурява необходимата подкрепа (от гледна точка на ресурси или знания).

10.7 Природни ресурси

Детското заведение признава своята отговорност пред обществото за опазване природните ресурси. Отговорността включва няколко аспекта: природните ресурси и околната среда.

Практиките за управление на природните ресурси, за устойчив успех включват:

а) материята се разглежда като стратегически въпрос;

б) налага се и се оценява като взаимовръзка за прилагането на новите тенденции и технологии, определена политика гарантираща ефективно използване на природните ресурси според очакванията заинтересовани страни;

в) наблюдава наличността на природните ресурси и се определят потенциалните рискове и възможности за тяхното използване.

 

 1. Анализ и оценка на представяне на институцията

11.1 Детската градина да  въведе систематичен подход за събиране, анализ и преглед на наличните данни информация. Въз основа на резултатите,  използва информацията, за да я актуализира, да разбира нейния контекст, политики, стратегия и цели, както е необходимо, като същевременно насърчава подобряване, обучение и иновации.

Наличната информация включва данни за:

а) представянето на организацията;

б) статуса на вътрешните дейности и ресурси на градината , които могат да бъдат разбрани вътрешни одити или самооценка;

в) промени във външните и вътрешните въпроси  и в потребностите и очакванията на заинтересованите страни.

11.2 Индикатори за изпълнение

11.2.1  Градината оценява напредъка си в постигането на планираните резултати касаещи нейната мисия, визия, политики, стратегия и цели на всички нива и във всички съответни процеси и функции. Процесът на измерване и анализ следва да се използва за наблюдение на този напредък, събиране и предоставяне на информация, необходима за оценката на ефективността и ефективното вземане на решения.

11.2.2 Използваните методи за събиране на информация относно показателите за изпълнение дали са приложими и подходящи и включват:

а) мониторинг и записване на процесни променливи и характеристики;

б) оценки на риска от процеси, дейности и политики;

в) прегледи на изпълнението, включително на външни доставчици и партньори;

г) интервюта, въпросници и проучвания относно удовлетвореността на заинтересованите страни.

11.2.3 Факторите, които са в контрола на детското заведение и са от решаващо значение за гарантиране на траен успех, са обект на измерване и определени като ключови показатели за изпълнение (КПИ). Тези измерими КПИ са:

а) точни и надеждни, за да дадат възможност на градината да определи измерими цели, да наблюдава и да предвиди тенденции и предприемане на действия за подобряване и иновации, когато е необходимо;

б) избрани като основа за вземане на стратегически и оперативни решения;

в) подходящо избрани и приложени на каскаден принцип, като показатели за изпълнение при съответните функции и нива в рамките на заложените за постигане цели;

г) съответства на спецификата на детска градина „ Снежанка“, нейните процеси и

дейности;

д) в съответствие е със стратегията и целите .

11.2.4 ДГ „ Снежанка“ събира и обработва конкретна информация, свързана с рисковете и възможностите, при избор на КПИ. В допълнение, гарантира, че показателите за КПИ предоставят информация, която да бъде приложена към плановете за действие, когато изпълнението не постига целите или не се подобри/ внедри процес или не се постигне ефективност.

Тази информация взема предвид елементи като:

а) нуждите и очакванията на заинтересованите страни;

б) значението на отделните дейности протичащи в градината;

в) ефективността и ефикасността на процесите;

г) ефективното и ефективно използване на ресурсите;

д) финансово изпълнение;

е) съответствие с приложимите външни изисквания.

11.3 Анализ на ефективността

Анализът на резултатите на ДГ „ Снежанка“, идентифицира въпроси като:

а) недостатъчни или неефективни ресурси в рамките наградината;

б) недостатъчни или неефективни компетенции, организационни познания и неподходящо поведение;

в) рискове и възможности, които не са разгледани в достатъчна степен от ръководството на градината по отношение на качеството на системата;

г) слабост в ръководните дейности, включително:

1) създаване и политика на комуникация;

2) управлението на процесите;

3) управлението на ресурсите;

4) подобрение, обучение и иновации;

д) потенциалните силни страни, които може да се наложи да бъдат насърчени по отношение на ръководните дейности;

е) процеси и дейности, показващи изключителни резултати, които биха могли да бъдат използвани като модел подобряване на други процеси.

Детската градина да има ясна рамка, демонстрира взаимовръзките между

лидерските дейности и тяхното въздействие върху представянето на детското заведение

11.4 Оценка на изпълнението

11.4.1 Работата на  градината се оценява от гледна точка на нуждите и

очакванията на заинтересованите страни. Когато се открият отклонения от нуждите и очакванията, процесите и взаимодействията им, които оказват влияние върху желаната ефективност, следва да бъдат идентифицирани и анализирани.

11.4.2 Резултатите от дейността са оценени спрямо приложимите цели и техните предварително определени критерии.

Резултатите от оценката са под контрола на  директорът, като всяко определено изпълнение или неуспех се приоритизира за коригиращо действие въз основа на въздействието върху политиките на детската градина , нейната стратегия и цели.

Постигнатото подобрение на резултатите от дейността на  градината се оценява в дългосрочен план.

11.4.3 Резултатите се сравняват по параметри заложени в националите рамки и са под контрола на МОН 

11.4.4  Градината  установява и поддържа методология за определяне на сравнителен анализ, която да определят методи за работа със следните елементи:

а) обхвата на дейностите и/или процесите за сравнителен анализ;

б) процеса за избор на партньори за партньорство, както и всички необходими комуникации и политики за поверителност;

в) определянето на показатели/ характеристики, които да бъдат сравнени, и събирането на данни, методологията, която се използва;

г) събиране и анализ на данните;

д) идентифициране на пропуски в изпълнението и посочване на потенциални области на подобрение;

е) създаването и наблюдението на съответните планове за подобряване;

ж) включването на натрупания опит при процеса на обучение.

11.4.5  Детската градина прилага различните видове практики за сравнителен анализ като:

а) вътрешен сравнителен анализ на дейностите и процесите в рамките на образователната институция;

б) конкурентно сравнение на резултатите или процесите с конкурентите;

в) генериране на сравнителен анализ чрез сравняване на стратегии, операции или процеси с несвързани организации.

11.4.6 При установяване на процеса на сравнителен анализ, успешното сравняване зависи от фактори като:

а) подкрепа от висшето ръководство;

б) използваната методология за прилагане на сравнителен анализ;

в) оценка на ползите спрямо разходите;

г) разбиране на характеристиките на обекта, който се проучва, за да се даде възможност за правилно сравнение с настоящата ситуация в градината;

д) прилагане на извлечените поуки за преодоляване на установените пропуски.

11.5 Вътрешен одит /Самооценка

Вътрешният одит се прилага като ефективен инструмент за идентифициране на проблеми, несъответствия, рискове и възможности, както и за мониторинг на напредъка по разрешаването на вече установени проблеми и несъответствия.

Вътрешният одит на територията на градината се осъществяват от Комисия по качество, на база изготвен Наръчник за самооценка, с приложени оперативни документи, планове, графици, доклади, констативни протоколи и пр. .

Резултатите от вътрешните одити предоставят информация за:

а) справяне с проблеми, несъответствия и рискове;

б) идентифициране на възможностите;

в) популяризиране на добрите практики в рамките на образователната институция;

г) по-добро разбиране на взаимодействията между процесите.

Докладът за вътрешен одит да съдържа информация за съответствието с дадените критерии,

несъответствия и възможности за подобрение. Отчитането на одита да  се осъществява пред Педагогически съвет, с приложени мерки за подобрение за следващ одитен период.

11.6  Резултатите от подкрепата за провеждане на самооценка са:

а) подобряване на цялостното представяне на детската градина;

б) напредък в постигането и поддържането на траен успех;

в) иновации в процесите, дейностите и висока резултатност;

г) признаване на най-добрите практики;

д) определяне на допълнителни възможности за подобрение.

 

 

 1. Подобряване, обучение и иновации

Подобряването, ученето и иновациите са взаимозависими и ключови елементи, които допринасят за устойчив успех на детската градина. Те създават ресурси за постигане на желаните резултати.

12.1 Подобряване

Дейностите по подобряването могат да варират от непрекъснати подобрения в малки стъпки до значителни подобрения на цялата организация в ДГ „ Снежанка“.

Определените цели за подобряване  на процеси, структура, система по управление, като процесите на подобряване следват структуриран подход. Методиката се прилага

последователно за всички процеси чрез:

а) упълномощаване на кадрите да участват и да допринасят за успешното постигане на подобрение и включване в инициативи;

б) осигуряване на необходимите ресурси за постигане на подобрения;

в) създаване на системи за признаване за подобрения;

г) създаване на системи за признаване за подобряване на ефективността и ефикасността на подобрението като процес;

д) ангажиране на висшето ръководство в дейности за подобряване.

12.2 Учене

Подхода на учене е възприет от детското заведение.

За да се подпомогне ученето в градината, да се следят следните фактори:

а) културата на общуване, съобразена с мисия, визия и ценности;

б) директорът подкрепя инициативи в обучението, като демонстрира своето положително отношение;

в) стимулиране на работата в мрежа, свързаност, интерактивност и обмен на знания както вътре, така и навсякъде извън детската градина ;

г) поддържане на системи за учене и споделяне на знания;

д) признава се, подкрепя се и се възнаграждава подобряването на компетенциите на кадрите чрез процеси за учене и споделяне на знания;

е) оценява се творчеството и подкрепя разнообразието от мненията на различните кадри  в

детската градина.

Прилага се бърз достъп до организационните знания, които могат да подобрят способността на всеки един член на екипа да управлява определения му за постигане на възложените дейности ресурс, като запази траен успех и подобри имиджа на ДГ  „ Снежанка“ сред заинтересованите страни.

12.3 Иновации.

Промени във външните и вътрешните условия, които влияят върху дейността на градината, както и потребностите /очакванията на заинтересованите страните, биха могли да изискват иновации.

За да подкрепи и насърчи иновациите, ДГ „ Снежанка“:

а) идентифицира специфичните потребности от иновации и насърчаване на новаторското мислене като цяло;

б) създава и поддържане на процеси, които позволяват ефективна иновация;

в) осигурява необходимите ресурси за реализиране на иновативни идеи.

12.4 Срокове и риск

Прави се оценка на рисковете и възможностите, свързани с  планове за иновации и иновативни дейности. Отчита се потенциалното въздействие върху управлението на промените чрез създадения План за управление на промени и като се изготвят планове за действие за намаляване на тези рискове. Времето за въвеждане на иновации да бъде съобразено с оценката на риска свързани с предприемането на тази иновация. Времето е заложено като баланс между неотложността, ресурсите и спецификата на средата.

 Детската градина преглежда, подобрява и внедрява единствено и само при качествена оценка на влияния, тежести и постигнати резултати на база измерване по контролни точки, като резултатите от изпълнението са в обобщена оценка.

Прилага и използва процеси, който са съобразени със стратегическото планиране, среда и възможности за осъществяване на заложената иновация и /или иновативна дейност. Резултатите от иновациите се анализират, за да може да се увеличат организационните познания.

 

За реализиранетона тази стратегияи за гарантиране на устойчива стратегическа рамка, се разработват и приемат допълнителнипрограми , планове, правилници, типови бланки и др. типови документи, отнасящи се до конкретните й части.Всяка година се разработвагодишен план за дейността на образователната институция с конкретни процедури, указани срокове и отговорници. Коригиращите действия са под контрола на Директора на Образователната институция и Педагогическият съвет.

 

Настоящата стратегия е в сила от ………………………………..г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План за действие

 

Задача

Дейност

Критерии за измерване

Ресурс

Очаквани резултати

1.

Да се осъществяват демократични, хуманни и партньорски взаимоотношения на директора с работещите в ДГ„Снежанка ”

Реално участие на по-голяма част от членовете на колектива в управлението на детската градина.

Изработване на годишни планове, правилници, длъжностни  характеристики, план-графици за работа и т.н.

Използване на информационни, комуникационни технологии и средства в ръководството и дейността.

Непрекъснато информиране за: дейността на директора, състоянието на резултатите от възпитателно-образователната работа; Колективно обсъждане при вземане на важни решения.

 

Промяна в принципите на управление.

 

Директорът - индикатор, вдъхновител и добър организатор за постигане на целите, гъвкавост в методите за тяхното постигане.

Опростена организационна структура и управленско взаимодействие; предприемчивост; стремеж към реорганизиране,при наличие на обстоятелства

Всеотдайност, компетентност, приемственост на служителите.

Едновременно обвързаност и свобода.

Реалните възможности на детската градина.

Бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения.

Интелектуални информациони, финансови и материално-технически, кадрови ресурси

Управление на детската градина - целенасочено и силно ръководство, прозрачност в управлението.

Непрекъснато съгласуване, координиране на отделните звена, елементи и действия на системата за постигане на най-добри резултати в съответствие с поставените цели.

Екипен принцип при  решавенето на проблеми.

Добра система за контрол.

Автономия съчетана с контрол на резултатите в организационната култура.

 

2.

Акцентиране  върху интелектуално-познавателната, моралната, социално – поведенческата, емоцианално – волевата, мотивационната  и физическата готовност на децата за училище.

Прилагане на образователни  стратегии  за  уникалност във всяка група  на детското заведение.

Съобразяване на образователния процес с ДОС и изискванията на родителите;

Целесъобразност на педагогическите действия в зависимост от очакванията на потребителите.

Пълноценно използване на дневния режим като профилактично средство за психическо и физическо здраве.

Пълноценно използване на подвижни игри, детски спортове с цел подобряване двигателното  развитие на децата.

Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Акцентиране върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот.

Усъвършенстване  езиковото обучение на децата.

Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за закаляване, обучение, възпитание и подготовка на децата за училище.

Осъществяване на приемственост  между детската градина и училищата в района.

Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции.

Организиране на отдих за децата.

Системно диагностициране и проследяване динамиката в развитието на децата.

Анкети с родителите на децата.

 

Интелектуални, финансови и материално-технически ресурси.

 

Овладяване в максимална степен на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка - комплексна диференцирана система на оценяване на постиженията на децата в усвояването на знания и умения.

Работа в екип

Инвестиране в човешки капитал - децата

Висока активност и сътрудничество на педагози, медицинско лице и родители  - екипи от съмишленици.

 

3.

подкрепа на образованието в детството – равен шанс за всички деца.

 

 Развитие чрез възпитание.

Обучение в демократично гражданство.

Адаптиране тематичните разпределения  на групите към индивидуалните особености на децата.

Изграждане на социално-балансирана среда и самоутвърждаване на детето в условията на сигурност и подкрепа.

Установяване на сътрудничество между педагогическия екип, семействата, обществеността и специализираните институции за изработване и прилагане на стратегия за опазване ценностите на детството, защита правата на децата, превенции срещу насилието.

Работа по проекти свързани с повишаване равнището на грамотност и  приобщаващото образование на  деца със СОП и от етническите малцинства.

Правила и изисквания на детското заведение към родителите за пълноценната работа с децата.

 

Интелектуални, финансови и материални ресурси.

Реализация на желани резултати.

Високо качество на образователно-възпитателния процес.

Инвестиране в човешки капитал - децата

Готовността на децата за предотвратяване и преодоляване на вредните и опасни фактори на жизнената действителност.

 

4.

Осигуряване на условия за разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предучилищното

възпитание и подготовка

Осигуряване на обучение по

български език за деца, за които българският език не е майчин, чрез включване по Проекти или национални програми

Повишаване на

качеството на

предучилищното

възпитание и подготовка

Интелектуални, финансови и материални ресурси.

Осигурена

възможност за

образователна

интеграция и

социална адаптация

на децата и подобряване подготовката им за училище

5.

Обогатяване личностните и професионални компетенции на учителите, и непедагогическия персонал

 

Участие в квалификационни курсове.

Използване  на разнообразни стратегии за обучение, които да стимулират заложбите и интелектуалното развитие

Предприемане на иновации отвътре.

Създаване на условия за формиране на правна култура, включваща знания и умения за защита на детските права и пораждащите ги задължения.

 

Поддържане на перманентна ефективна квалификация и преквалификация на служителите.

Мотивирани за работа служители

Осигурени възможности за квалифициране на персонала.

Склонност към действие.

Самооценка и чувство за собствено достойнство

Благоприятен социален климат.

 

Интелектуални, информационни, финансови и материално-технически, кадрови ресурси.

Инвестиции в човешки капитал.

 

Добър микроклимат, стимулираща пълноценна положителна изява

Климат на откритост, доверие и сътрудничество.

Кариера по хоризонтала чрез разширяване на квалификацията.

По-високо трудово възнаграждение.

Опазване на психическото здраве на педагози, и пом.възпитатели.

6.

Привличане на партньори за осигуряване на материален, емоционален и интелектуален комфорт на деца и служители

Задълбочаване на контактите  с обществени организации, фирми и институции, отворени към проблемите на детската градина и осигуряване на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база;

Участие в проекти;

Материален, емоционален и интелектуален комфорт на деца и служители

Реализиране на съвместни координирани действия със семейството и социалните партньори за развитието на възпитателно-образователната работа и за финансово-материалното подпомагане на детската градина.

Интелектуални, информационни, финансови и материално-технически, кадрови ресурси

Максимално удовлетворяване на потребностите и желанията на родителите и децата.

Утвърждаване имиджа на детската градина като конкурентноспособна, желана и предпочитана от родителите и децата

Подпомагане с  финансови и материални средства от дарители, спонсори и тяхното ефективно реализиране.

Проектна дейност

Подобряване на МТБ

Поставените цели и предложените стратегии и дейности важат за четири годишен период. Те ще се обсъждат и преформулират като ще се отчитат динамично променящите се обстоятелства и състоянието на ресурсите – кадрови, финансови, материално-технически, информационни и т.н. Преформулираните цели ще се конкретизират в годишните планове на детската градина за съответната учебна година. Осъществяването на целите в единство би обезпечило повишаване престижа на детското заведение и осигуряване на неговия просперитет в условията на автономност.