Материална база

ДГ „Снежанка” функционира с 5 градински групи. Централна сграда - кв. "Здравец" - 4 групи гр. Ловеч и 1 група в с. Малиново.

Сградния фонд на двата корпуса, които се намират в гр.Ловеч и сградата в с.Малиново, са санирани по проект „ Красива България“.

ДГ "Снежанка", е градина с утвърдени традиции в предучилищното образование.

Вътрешният и архитектурен план осигурява многофункционалност, уют и възможност за многообразни творчески решения допринасящи за бързото адаптиране на децата към условията и позитивни  емоции. Изградена е  благоприятна  среда за възпитание, обучение и отглеждане на децата.

Осигурени са достатъчни дидатктически материали за всички групи и са налични технически средства за осъществяване на образователния процес. Осигурени са природни материали и за работата с децата по приложената иновация "Горски детски градини".

С уютната си материална база, ДГ "Снежанка" създава условия за пълноценно детство, за равен старт на всяко дете, благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за реализацията на децата в училище.

Централната сграда и сградата в с.Малиново,  реновирана през 2019 година са   съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание  децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.

Просторните и уютни занимални със спални, имат собствен облик и се поддържа безупречна хигиена. Всички кътове за работа и почивка са  естетически оформени.

ДГ "Снежанка" разполага със самостоятелен кухненски блок.

Осигурен е методичен кабинет в централна сграда, физкултурен салон, помещения с достатъчно пространство за работа и почивка, отговарящо на всички изисквания за физическа среда в образователните институции. На разположение на двете сгради има функционален двор с обособени площадки за игра на всички групи, с много дървета и зеленина.

ДГ "Снежанка отговаря на Държавният образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване, задължителни правила и норми към архитектурната и работната среда, необходими за ефективно протичане на образователния процес в детските градини.

С цел постигане на резултати от предучилищното образование на децата са осигурени:
1. Безопасни и здравословни условия за образование на децата;
2. Изградена е и функционира ергономична среда за образование на децата;
3. Развитието на материалната, културната среда и околното пространство в детската градина, е гарантирано и се подобрява ежедневно;
4. Създадени са условия за развитие на интересите и удовлетворяване на индивидуалните потребности на децата;
5. Осигурен е достъп на всички деца до съоръженията и сградите на детските градини.

Покрити са изискванията към физическата среда в детските градини, които се отнасят до:
1. Терена, сградите и помещенията;
2. Достъпната и безопасната архитектурна среда;
3. Физическите елементи на образователната среда – шум, осветление, температура, визуални, звукови сигнали, инфраструктура и комуникации;
4. Оборудването и обзавеждането на помещенията;
5. Помещенията за организиране на обедното хранене на децата;
6. Подкрепящата среда.

Сградите на ДГ "Снежанка" се поддържат в зависимост от видовете групи и капацитета ѝ, както и от специфичните условия на населеното място,
така че да се създадат необходимите условия за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата.

Сградите  разполагат с обособени зони, зони за игра, зала за спорт и музикални занимания, обслужващи, административни и медицински
помещения, разполагат с обслужващи помещения, които са предназначени за кухненски блок, пералня и за котелно.Обслужващите помещения имат осигурено естествено осветление и отговарят на всички санитарни и хигиенни изисквания.

ДГ "Снежанка" разполага с рампа за осигуряване на равен достъп.

За здравни изисквания към сградите, помещенията, оборудването и обзавеждането в ДГ "Снежанка", се прилагат разпоредбите на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15 от 2007 г.), както и нормативните актове в областта на хигиената на храните.

Сградите разполагат с обособени зони, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата – зона на логопеда, зона на психолога, зона за ресурсно подпомагане. 

Налични са обособени зони, за всяка група поотделно, които включват съблекалня с преддверие, гардероб, занималня с кът за хранене, спалня и санитарно-хигиенно помещение и помещение за учители и помощник - възпитатели.

В занималнята, зоните за игра, залата за спорт и музикални занимания се провеждат основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Здравния кабинет в ДГ "Снежанка" е устроен съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (ДВ, бр. 38 от 2000 г.) и Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

Към сградите на двата корпуса към ДГ "Снежанка", има предвиден природен кът и опитна градина, отговарящи на изискванията на "Горски детски градини" и прилагането на иновацията, която като допълнителна форма на обучение, изгражда в децата специфични умения.

В ДГ "Снежанка" има обособени открита и закрита площадки за игра, които да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

Залата за спорт и за музикални занимания се ползва от всички групи при спазване на здравните изисквания, както и на пространствените изисквания, установени в Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. 

ДГ "Снежанка" разполага с открити спортни площадки, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

В детската градина са обособени за всеки корпус обща открита спортна площадка, за ползване от всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група.

Общата открита спортна площадка и за двата корпуса, е с големина в съответствие с капацитета на детската градина, като  са спазени изискванията за препоръчителна площ за едно дете. Откритите спортни площадки са осигурени с  подходящо естествено засенчване.

За създаването на здравословна и безопасна физическа среда, осигуряваща условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата при най - малките деца по чл. 24, ал. 3 от ЗПУО, се прилагат правилата на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.).

Максималният брой на децата в детската градина, не надвишава капацитета на сградния фонд.

Материалната база в ДГ "Снежанка" отговаря на всички изисквания, приложени в норамтивна база, за предучилищно образование.