Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ  ПЕРСОНАЛ

 

МАРИНЕЛА ДИКОВА ВИСОЧКОВА

Директор  детска градина  „ Снежанка“ гр.Ловеч от 01.11.2018 година.

 Образование – магистър, III-ПКС .

Завършила Великотърновски университет – ВТУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ през 1990 година.

Трудов стаж: 35 години

 • От м.септември 1990 г. до м.октомври 1997 година работи като детска учителка в ДГ „ Здравец“ с.Дойренци.
 • От м. октомври 1997 г. до 30.10.2018 година –директор ДГ „ Кокиче“ с.Дойренци.

Квалификация:  ПУП , детски учител

Едногодишна специализация „ Модели на педагогическото взаимодействие:

семейство-детска градина“

Професионални умения:

 • В предучилищната педагогика
 • Възрастова психология
 • Психология на ранната възраст
 • Възпитание в ранната възраст
 • Организация на детските заведения и законодателна защита.

Лични, социални и организационни умения и компетенции:

 •  Интегриране на деца със специални образователни потребности  в условията на детска градина
 • Превенция на агресивното поведение
 • Работа  в интеркултурна среда
 • Работа в екип
 • Участие в проекти
 • Управление на детската градина

 

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ВЪТЕВА
ст. учител в ДГ ,,Снежанка” – гр. Ловеч

Трудов стаж – 25 г.
Завършила ВТУ,,Св. Св. Кирил и Методий” през 1999 г.
Висше образование – образователно-квалификационна степен -  бакалавър
Специалност – Предучилищна педагогика
Професионална квалификация – Педагог – детски учител
 

Специализация – Управление на детското заведение
 

До 1999г  - заместване в различни детски градини.От м.ноември 1999г до 2003г – Директор с група в ДГ,, Пролет” – с. Дренов
В ДГ ,, Снежанка”- гр. Ловеч от 2004г
Квалификации:
СУ,,Св. Климент Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – 2017г – IV ПКС
Сертификати и удостоверения:
16.06.2019г. - ,,Техники за формиране на авторитет на преподавателите. Институциите и образователните политики.Методи за пречупване на негативни влияния. Мотивация.Измерване.Документи.Атестация.”
Удостоверение от НПЦ –РЦ – Ловеч №000551/05.12.2005г - ,,Актуални педагогически технологии в ДГ“
Център ,,Отворено образование“ – удостоверение от 10-11.12.2005г - ,,Здравно образование“
Център за професионално обучение – удостоверение №3146/18.08.2006г - ,,Английски език“
НПЦ и МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ – удостоверение №11-1818/29.01.2007г - ,,Базови и специфични компютърни умения“
Фондация европартньори 2007 –сертификат за ,,Подготовка и управление на проекти“ от 14.06.2008г.
БЧК – сертификат за ,,Първа долекарска помощ на деца до 8- годишна възраст“
СУ ДИУУ удостоверение №4758/01.12.2008г - ,,Интегриране на деца със СОП“
СУ ДИУУ – удостоверение №4778/4/09.12.2008г - ,,Превенция на агресивното поведение“
РААБЕ сертификат №201116052297/16.05.2011г - ,,Професионалния стрес при учителите.Техники за овладяване и контрол на стреса“
РААБЕ – сертификат №2012271011525/27.10.2012г - ,,Изграждане на учителско портфолио“
Хуманитас – сертификат от 16.02.2015г - ,,Електронните игри – метод за обучение в предучилищна възраст“
УНСС – удостоверение №16611/04.01.2017г - ,,Игрова технология за осъществяване на образователния процес в ДГ“

СБУ – удостоверение №183/26.06.2017г - ,,Образование в мултикултурна среда“
СУ ИДУУ – удостоверение № 7113/02.08.2017г - ,,Професионални умения на учителя“

Методика за обучение на деца и учениците по безопасност на движението по пътищата.

Как да прилагам проектно-базирания подход в своята работа

Проследяване на постиженията в детското развитие

Методически насоки и специфики в образователния процес. Съвременни педагогически стратегии за създаване на интерактивна учебна среда в детската градина"

Често срещани нарушения в детсото развитие -техники и методи за включване на други специалисти и родители при работа в онлайн среда

Контролиране и овладяване на стреса в професията учител.Бърнаут синдром.

Допълнителна подкрепа за личностно развитие

Агресия и антиагресия

Интегриране на технологиите в образователния процес. Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска.

Управление на риск в динамична среда в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна.

Усъвършенстване на системата на взаимодействи с родителите и стимулиране на родителската активност.

 

 

 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

Учител ДГ „ Снежанка“  гр.Ловеч, IV ПКС.

Педагогически стаж: 6 години

Образование: висше бакалавър

Специалност: предучилищна педагогика и чужд език

Квалификации:  

от 2017 год. ,  посещавала различни семинари, тематични курсове и професионално – педагогически тренинги, за което  е получила нужните удостоверения и квалификационни кредити.

Придобити умения:   работа в екип ; активно взаимодействие с деца от 2 до 6 години.

 Прилага иновативни образователни технологии и методи на преподаване, които са съобразени с възрастовите особености на децата.

Прилага методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца с обучителни трудности или в риск. Осигурява позитивна образователна среда и съдейства за развитието, възпитанието и изявата на личностния потенциал на всяко дете.

Стреми се към поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения и избягва конфликтни ситуации.осъществявам методическа и организационна подкрепа на колеги.

Поддържа  непрекъснат процес на взаимодействие, приобщаване и включване на родителите при постигане на образователните цели.

 

МОНИКА ВАСКОВА ПЪНДЕВА

Старши учител детска градина „ Снежанка“ гр.Ловеч

Диплома за завършено висше  образование – Специалност – Начална и предучилищна педагогика- 27.07.2005г.

IV ПКС

14г.- общ трудов стаж

12г. – педагогически стаж

Квалификации:

Сертификати, грамоти и удостоверения:

 ,,Професионалният стрес при учителите.Техники за овладяване и контрол на стреса.“;  ,,Изграждане на учителско портфолио“;

– Удостоверение за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ на деца до 8 годишна възраст;

-,, Развитие на дигитална компетентност у децата в предучилищна степен; - удостоверение на тема:,,Игрова технология за осъществяване на образователния процес в детската градина“; ,,Методи и подходи за създаване на ефективна образователна среда. Оценка на качеството“; 1 ,,Подходи за самооценяване на институцията при управление на качеството в образователните институции съгласно Наредба 16 от 8.12.2016г.; –,, Диагностика на постигнатите резултати у децата в предучилищна възраст.“

-  Как да прилагам проектно-базирания подход в своята работа

- Методика за обучение на деца и учениците по безопасност на движението по пътищата.

- Често срещани нарушения в детсото развитие -техники и методи за включване на други специалисти и родители при работа в онлайн среда

- Агресия и антиагресия

- Интегриране на технологиите в образователния процес. Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска.

- Управление на риск в динамична среда в съответствие със системата по качество.Управление на криза. Управление на промяна.

- Техники за работа с родители

- Техники за формиране авторитет на преподавателите, институцията и образователните политики. Методи за пречупване на негативни влияния.

- Разпознаване на обучителните затруднения при деца и ученици. Диагностика и комплексна подкрепа.

- Ранно оценяване със скрининг тест на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишните деца.

- Диагностика на постигнатите резултати у децата в предучилищна възраст. Форми, методи и инструментариум.

- Методи и подходи за създаване на ефективна образователна среда. Оценка на качеството

Грамота за участие в Третата научно- практическа конференция ,, Водим бъдещето за ръка“-21.05.2010г;

Удостоверение за участие в пета национална конференция по предучилищно образование ,,Водим бъдещето за ръка“-25-28 април 2012г.;Грамота за участие в общинска конференция ,,Водим бъдещето за ръка“-31.05.2012г

Прилага разнообразни методи на обучение - директивни; интерактивни; подражателни и практико – приложни

Умее да работи в екип и смята, че в  професията това е едно от най- важните качества, които всеки педагог трябва да притежава. Партнира с педагогическите специалисти и участва в различни  дейности, свързани  с изпълнението на конкретни дейности и задачи. Създава и поддържа конструктивни професионални взаимоотношения. Осъществява методическа и организационна подкрепа на новоназначени учители . Умее да работи с родители и други заинтересовани страни. Приобщава  родителите за постигането на образователните цели. Организира и провежда  родителски срещи, предоставя  навременна и вярна  информация за резултатите на децата по отношение на  напредък, поведение, знание, умения,навици. Идентифицира собствените си потребности и  определя цели, ориентирани към непрекъснатото си  професионално развитие.

Прекрачвайки прага на детската градина , влиза с чисто сърце, позитивни мисли и широка усмивка, защото вярва ,че това е правилният път към сърцето на децата, родителите и колегите.

 

ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ГАНЧЕВА
Учител в ДГ,,Снежанка” – гр. Ловеч от месец септември 2020г,

 работила като помощник възпитател в ДГ " Снежанка" от  м.юни 2019 година.

Трудов стаж: 3 години и 8 месеца

Завършила Технически Университет гр.Габрово, Технически  Колеж гр.Ловеч

Специалност компютърни системи и технологии

Допълнителна квалификация учител

Продължава образованието си във ВТУ " Св.Св. Кирил и Методий".

 

Квалификации: без ПКС

- Как да прилагам проектно-базирания подход в своята работа

- Ефективни начини за овладяване на стрес, социална изолация, потиснатост, тревожност, коронофобия с цел запазване на психиката на учители, ученици и деца

- Персонализирано обучение и невропедагогика в класната стая.

- Прилагане на специализирана методика за допълнително обучение по български език на деца от предучилищна възраст. 

- Методика на игровото взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина и училище

- Иновативни стратегии и подходи за планиране, създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуация

- Методика за обучение на деца и учениците по безопасност на движението по пътищата.
Придобити умения: 

 

Работа в екип; ИКТ. Идентифицира собствените си потребности и определя цели, ориентирани към непрекъснато професионално развитие.

ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА СИМЕОНОВА

Учител в ДГ „ Снежанка“

Педагогически стаж: 1 година

Образование: Висше бакалавър

Специалност: ПНУП

Квалификации: без ПКС

- Методика за обучение на деца и учениците по безопасност на движението по пътищата.

- Как да прилагам проектно-базиран подход в своята работа

- Проследяване на постиженията в детското развитие

- Учители и родители- съмишленици в предучилищното образование на децата

- Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в прогимназиален етап.

- Често срещани нарушения в детсото развитие -техники и методи за включване на други специалисти и родители при работа в онлайн среда

- Контролиране и овладяване на стреса в професията учител. Бърнаут синдром.

- Агресия и антиагресия

- Неформално образование

 

Придобити умения:

 Използва техники при работата  с деца, които са съобразени с възрастовите особености на децата и спомагат за когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата и са съобразени с индивидуалните им потребности. Формира в обучаемите умения за конструктивно мислене. 

Партнира успешно с колегите  и участва в съвместни дейности с тях. 

 

ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА

Учител детска градина

 

Завършила  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”- специалност ПНУП- магистър.

Назначена в ДГ " Снежанка, м.септември 2022 г. 

3 год, педагогически стаж.

Квалификации: без  ПКС

 

 

АНЕЛИЯ МИХАЛЕВА ЙОРДАНОВА

  учител – ДГ „Снежанка“ – Ловеч

 

Завършила  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 2020 г. – образователна квалификационна степен магистър ,

специалност – предучилищна и начална училищна педагогика.

Трудов стаж по специалността  1 година .

квалификации:

- Методика за обучение на деца и учениците по безопасност на движението по пътищата.

- Проследяване на постиженията в детското развитие

- Базови и компютърни умения.

- Как да прилагам проектно - базиран подход в своята работа

- Прилагане на специализирана методика за допълнително обучение по български език на деца от предучилищна възраст

- Методически насоки и специфики в образователния процес. Съвременни педагогически стратегии за създаване на интерактивна учебна среда в детската градина

- Проследяване на постиженията в детското развитие

 

 

ВЕСЕЛИНА СВЕТОЗАРОВА СТАНЕВА

Учител в детска градина “Снежанка” - изнесена група село Малиново

Завършила професионален бакалавър в Педагогически колеж – Гр. Плевен, филиал на Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, специалност: Предучилищна педагогика и английски език. 

Общ трудов стаж 3 г и 8м.

Педагогически трудов стаж  2 година.

Квалификации:

“Разпознаване на обучителните затруднения при деца и ученици. Диагностика и комплексна подкрепа.”

Методика за обучение на деца и учениците по безопасност на движението по пътищата.

ПРЕСЛАВА БОРИСЛАВОВА НЕШЕВА

Завършила  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 2022 г. – образователна квалификационна степен магистър

Учител в детска градина “Снежанка” - изнесена група село Малиново

Тудов стаж: 2 години:

Квалификации: 

без ПКС

 

 

КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА

учител ДГ " Снежанка"

педагогически стаж - 1 година

Завършила  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 2020 г. – образователна квалификационна степен бакалавър ,

Специалност:  ПНУП

квалификации:

Методика за обучение на деца и учениците по безопасност на движението по пътищата.

Как да прилагам проектно-базиран подход в своята работа

Методически насоки и специфики в образователния процес. Съвременни педагогически стратегии за създаване на интерактивна учебна среда в детската градина"

Често срещани нарушения в детското развитие -техники и методи за включване на други специалисти и родители при работа в онлайн среда

Контролиране и овладяване на стреса в професията учител.Бърнаут синдром.

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

МАРИЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

 ЗАС  в ДГ „Снежанка“ от 01.08.2017 година.

Завършила ЕСПУ „ Тодор Кирков“ гр.Ловеч

Допълнителна квалификация ; Помощник възпитател

Трудов стаж 30 години

До месец юли 2017 година работила в ДГ „ Слънце“ гр.Ловеч, като помощник възпитател.

 

ВЕНЕТА СТОЯНОВА ПАНЧЕВА

 Главен счетоводител ДГ „ Снежанка“ гр.Ловеч от 2018 година.

Завършила Стопанска Академия „ Д.Ценов“ гр.Свищов

Специалност счетоводство и контрол

Трудов стаж: 39  години.

 

ДЕТЕЛИНКА БОГДАНОВА ЙОРДАНОВА

Помощник възпитател ДГ „ Снежанка“ гр.Ловеч от 1992 година.

Завършила ЕСПУ „ Хр. Кърпачев“ гр.Ловеч

Допълнителна квалификация помощник възпитател.

Трудов стаж 34 години.

 

ИВАНИЧКА ТРИФОНОВА МИХОВА

Помощник възпитател  ДГ „ Снежанка“ гр. Ловеч от 1984 година.

Завършила средно образование в Техникум по кожарство гр.Ловеч

Допълнителна квалификация помощник възпитател

Трудов стаж 40 години.

ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ГАНЧЕВА

Помощник възпитател  ДГ „ Снежанка“ гр. Ловеч от м.септември 2020  година.

Завършила ТЕХНИКУМ ПО ИКОНОМИКА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ   гр.Ловеч

Трудов стаж в ДГ " Снежанка"   1 година

 

НАРЦИС СТЕФАНОВА СЪБЧЕВА

Помощник възпитател  ДГ „ Снежанка“ гр. Ловеч от  м.септември  2020 година.

Завършила СПТУ " Христо Ив. Кърпачев" гр.Ловеч

Трудов стаж  5 години.

 

ПОЛЯ ПЕТКОВА ЦАЛОВА

Готвач ДГ „ Снежанка“ от м.септември 2018 година

Завършила СПТУ „ Парашкева Димитрова“ гр.Ловеч

Специалност готвач.

Трудов стаж 10 години

 

АСЕН СЛАВЧЕВ ДИНКОВ

Работник поддръжка сгради ДГ „ Снежанка“ от м.юли 2019 година.

Трудов стаж  7 години.

МИЛКО ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ

Огняр ДГ " Снежанка" от м. януари 2022 г.

Трудов стаж:

Общ трудов стаж 30 г.

По специалността: 16 г.

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ДИКОВА

Готвач ДГ „ Снежанка“ – изнесена група с.Малиново от 1986 година.

Трудов стаж 40 години

АЙРИЕ АБДУЛОВА МЕХМЕДОВА

Общ работник ДГ „ Снежанка“ –изнесена група с.Малиново от 01.11.2018 година

Преназначена от м.март 2020 година , като помощник възпитател по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование."

Трудов стаж 12 години

 

ГЕНОВЕВА РАДКОВА БАНЧЕВА

Назначена през м. юни,  като помощник възпитател по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование." 

Трудов стаж: 3 г по специалността